Bondshow: Global Energy Investments (Solar Global)

Na našem dluhopisovém trhu máme nového hráče v oblasti energetiky. Společnosti Global Energy Investments byl 24.6. schválen dluhopisový prospekt, se kterým si jde na trh pro 150 milionů korun. Pouští se tak do vod, ve kterých v této váhové kategorii zatím investory lovily společnosti jako je Geen Aleše Mokrého nebo Solek Zdeňka Sobotky. 

Společnost Global Energy Investments a.s. je holdingová společnost, jejíž hlavní činností jsou investice do fotovoltaických elektráren. V České republice vlastní 28 fotovoltaických elektráren a v současné době expanduje na zahraniční trhy do Španělska, Polska a Německa. Zároveň rozšiřuje oblast podnikání na navazující oblasti, jakými jsou systémy akumulace elektřiny (bateriová úložiště) a velkoobchodní distribuce komponent pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Mezi nejvýznamnější společnosti v holdingu patří:

SOLAR GLOBAL a.s.

Stěžejní společnost skupiny je společnost Solar Global a.s., český producent energie z fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů. V letech 2009–2010 připravila a realizovala 26 solárních projektů, z toho polovinu dodnes vlastní a spravuje. Do roku 2013 proběhla výstavba dalších několika set takových elektráren pro privátní i firemní klienty. V současnosti vlastní 18 solárních elektráren o celkovém instalovaném výkonu téměř 30 MWp. Do roku 2017 byla hlavní holdingovou společností ve skupině, avšak v roce 2017 byla společnost Solar Global a.s. se všemi aktivy převedena pod nynější mateřskou firmu. Společnost je hlavní zdroj cash-flow celé skupiny, za loňský rok dosáhla na konsolidované tržby ve výši přes 400 milionů korun.

Solar Global Service a.s.

SG Service je projektová, realizační a servisní společnost, která poskytuje komplexní servisní služby pro provozovatele fotovoltaických elektráren. Služby zahrnují pravidelné preventivní kontroly zařízení včetně předepsaných revizí, udržování provozu zařízení s dohodnutými reakčními dobami pro odstranění závady a údržbu areálu a okolí elektráren.

Solar Global Energy a.s.

Solar Global Energy je obchodníkem s elektrickou energií z obnovitelných zdrojů. Vykupuje produkci z vlastních a partnerských obnovitelných zdrojů a tu dále prodává na velkoobchodním trhu. Specializuje se na výkup elektřiny z fotovoltaických elektráren.

Solar Global Storage a.s.

Tato společnost se věnuje investicím do technologie velkých bateriových úložišť. Jedná se o systémy, které slouží k akumulaci přebytků energie z distribučních soustav a jakýchkoliv zdrojů elektrické energie jako například fotovoltaické elektrárny nebo turbíny. Tato energie je pak využívána při výkyvech nebo při zvýšené poptávce po energii.

Organizační struktura holdingu:

GEI Organizační struktura

Dluhopisy:

Společnost Global Energy Investments a.s. emitovala v černu letošního roku dluhopisy v rámci svého dluhopisového programu v celkové hodnotě 150 milionů korun (s možností navýšení na 250 mil. korun). Dluhopisový prospekt byl dne 24. 6. 2021 schválen Českou národní bankou. Administrátorem a manažerem dluhopisů je společnost CYRRUS.

Emitující společnost je oprávněna dluhopisy předčasně splatit (nejdříve však v den první výplaty dluhopisů) nebo kdykoliv odkoupit. Za vydané dluhopisy neručí žádná jiná firma.

Parametry dluhopisů:

Emitent: Global Energy Investments a.s

ISIN: CZ0003533176
Název dluhopisů: Global Energy 6,70/26
Objem emise: 150 000 000 Kč (s možností navýšení na 250 000 000 Kč)
Nominální hodnota 1 dluhopisu: 10 000 Kč
Minimální investice: 10 000 Kč
Datum emise: 15. 6. 2021
Den konečné splatnosti: 15. 6. 2026
Úroková sazba: 6,7 % p. a.
Výplata: 2x ročně (vždy k 15. 6. a 15. 12.)
Lhůta pro upisování: od 25. 6. 2021 do 21. 6. 2022

Finanční prostředky z prodeje těchto dluhopisů plánuje emitent použít na financování jednotlivých projektových společností formou podřízených půjček. Výtěžek má být investován dvěma způsoby:

1. development a výstavba nových fotovoltaických elektráren

Skupina se rozhodla investovat do developmentu, výstavby a následného provozu dalších fotovoltaických elektráren. Ty mají vzniknout jak v České republice, tak v zahraničí. Zejména ve Španělsku, Polsku a Německu. V ČR je plánovaná výstavba takových elektráren o výkonu až 40–80 MWp, ve Španělsku až 50–100 MWp, v Polsku 30–50 MWp, v Německu do 10 MWp.

2. výstavba a provoz bateriových systémů

Společnost vidí potenciál v investicích do velkých bateriových systémů, které slouží k akumulaci přebytečné energie z distribučních soustav. Ty hodlá stavět zejména v Německu a České republice. Skupina již v roce 2017 jako první v České republice uvedla do provozu velkokapacitní bateriové úložiště s kapacitou 1 MWh. Praktické zkušenosti s provozem tohoto úložiště tak společnost považuje za svou konkurenční výhodu.

Emitent dluhopisů se v prospektu zavázal, že až do splacení dluhopisů bude dodržovat tato omezení:

  • ukazatel čisté finanční zadluženosti emitenta nepřekročí 75 %
  • pokud ukazatel čisté finanční zadluženosti překročí 65 %, emitent nesmí akcionářům vyplácet podíly na zisku nebo splácet dluhy vůči akcionářům
  • vlastní kapitál bude vždy vyšší než 1,5 násobek nominální hodnoty nesplacených dluhopisů
  • emitent nezmění majoritního majitele nebo svou formu
  • všechny budoucí dluhy emitenta budou splatné až po splatnosti těchto dluhopisů
  • důležité informace budou uveřejňovány na webových stránkách

Ekonomika:

Emitent vznikl v roce 2017 jako holdingová společnost. Na konci listopadu 2019 spravoval konsolidovaná aktiva v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun při ukazateli zadlužení 68,3 %. Následující rok se ukazatel zadlužení snížil na 66,1 % a celková konsolidovaná aktiva činila 2,35 miliardy korun. Skupina je dlouhodobě zisková.

Důležité finanční údaje z konsolidovaných účetních závěrek:

30. 11. 2020 30. 11. 2019 30. 11. 2018 31. 12. 2017
Aktiva celkem 2 353 376 2 406 751 2 503 372 2 490 587
Vlastní kapitál celkem 773 011 738 480 666 139 536 275
Cizí zdroje celkem 1 555 696 1 643 033 1 813 101 1 937 205
Podíl cizích zdrojů na aktivech 66,1 % 68,3 % 72,4 % 77,8 %

 

1. 12. 2019 – 30. 11. 2020 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019 1. 1. – 30. 11. 2018 1. 2. – 31. 12. 2017
Tržby z prodeje výrobků a služeb 527 552 505 122 463 593 429 958
Provozní výsledek hospodaření 159 661 200 161 233 012 194 010
Čistý výsledek hospodaření 59 760 84 165 125 904 87 432 

Hodnoty v tis. Kč

 

Závěr:

Společnost podniká v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kterým bezesporu patří budoucnost. Je dlouhodobě zisková, její zadlužení je na oblast energetického developmentu sympaticky nízké. Vydávané dluhopisy jsou opatřeny mnoha omezeními, kde se společnost mimo jiné zavazuje právě k zastropování maximální hodnoty zadlužení a udržení zdravé ekonomiky firmy.

Ve spojení s výnosem 6,70 % p.a. tak vytváří sympatický mix výnosu a rizika, který by mohl zaujmout nejednoho investora.