Bondshow: Wero Finance

Wero je česká skupina firem, které se zabývají vodním hospodářstvím, energetikou, bioplynovými zařízeními a dezinfekcí. Skupina působí zejména na českém trhu, ale v budoucnu by chtěla expandovat více do zahraničí formou přímých prodejů. Klienty má v soukromém i veřejném sektoru.

Vznikla založením společnosti Wero Energy v roce 2008, která byla založena za účelem poskytování odborných konzultací a služeb v oblasti energetických úspor. Později vznikly další společnosti, které se zabývají projekty v oblasti vodního hospodářství a energetiky, výrobou a aplikací polymerové dezinfekce a financováním projektů.

Vlastníkem celé skupiny Wero je pan Karel Hošek, který kromě toho působí také jako člen představenstva ve společnosti Media Traffic a.s. a v Česko-černohorské obchodní a průmyslové komoře. Ta zajišťuje informace o podnikatelských subjektech v obou zemích, stejně jako informace určené pro správní úřady, podniky a místní sdružení a má hájit hospodářské zájmy jejích členů.[1] V minulosti se Karel Hošek angažoval také v politice jako člen strany Uzdravme politiku.[2]

Typický projekt probíhá způsobem, že společnost pro klienta zafinancuje realizaci úsporného opatření a následně mu danou komoditu či službu (elektrickou či tepelnou energii, vodné, stočné) dodává za cenu nižší, než je jeho současná cena. Tyto úspory a jejich výše je smluvně garantovaná, běžně procentem vůči aktuální ceně zákazníka se zohledněním inflace v čase.

Financování probíhá buď výše zmíněnou formou (firma po instalaci úsporných opatření získává od zákazníka pravidelné platby za dodané energie), nebo formou tzv. EPC (Energy performance contract), tzn. firma zafinancuje realizaci projektu a klienti splácejí náklady na celkový projekt z výše generované úspory. EPC má pro skupinu Wero atraktivnější návratnost z důvodu zachování celkové výše úspory, avšak je spojena s převodem zařízení na konci smluvního období za symbolickou cenu (nejčastěji za 1 Kč), tím pádem nelze smlouvu opětovně prodloužit. EPC smlouvy společnost využívá zejména pokud je pro ni ekonomika projektu méně atraktivní.

Ve zbývajících případech, kdy projekt má minimální ekonomickou návratnost či klient preferuje přímý nákup, probíhá financování přímým odprodejem technologií. Klienti podepisují s firmou smlouvy nejčastěji na dobu deseti let a skupina realizuje pouze projekty s plánovanou roční návratností vyšší než 18 % ročně.

Skupina poskytuje tyto služby:

Kavitace – HAB

Skupina nabízí klientům tzv. kavitátor neboli hydrodynamické aktivační zařízení pro biomasu (HAB). Jedná se o patentované zařízení z oblasti bioplynových zařízení a jeho instalace dokáže zvýšit výtěžnost biomasy až o 30 %. Zákazník se může rozhodnout si zařízení zakoupit nebo také pronajmout. V České republice bylo ke konci roku 2019 nainstalováno pouze 574 bioplynových stanic.

Polymerová dezinfekce

Skupina nabízí dezinfekční prostředek na bázi polymeru, kterou lze aplikovat v obchodu i průmyslu. Efektivně ničí bakterie, viry, houby a plísně, má dlouhodobou účinnost (až 21 dní) a je vhodná pro opakované aplikace. Zároveň neohrožuje zdraví člověka, zvířat a rostlin, nepoškozuje materiály a je nekorozivní (z tohoto důvodu je využívána také při dezinfekci např. prostor muzeí).

Tato dezinfekce je hlavní důvod, proč měla pandemie covidu-19 na podnikání skupiny pozitivní vliv. Od března 2020 realizovala skupina Wero již stovky projektů aplikace tohoto dezinfekčního prostředku. Jednalo se např. o dezinfekce dopravních prostředků Dopravního podniku hlavního města Prahy, prostor Ministerstva zahraničních věcí, prostory TV Nova, společnosti Seznam.cz, Plzeňského Prazdroje nebo Zoo Praha. Mezi časté zákazníky patří také školy, domovy pro seniory a kancelářské prostory městských částí či měst.

Podle posledních zveřejněných informací není dezinfekce patentovaná, má veškeré certifikace ohledně účinnosti v souladu s příslušnými normami a bezpečnostní listy k jednotlivým produktům.

Po úspěchu polymerové dezinfekce rozběhla dceřiná firma WPD Trade & Technology a.s. výrobu dalších polymerových dezinfekčních prostředků, které zároveň fungují jako čistící prostředek.

Úprava vody

Společnost investuje do technologií, které umožňují z povrchových a podzemních zdrojů upravit vodu do kvality dle parametrů zákona. Dokáže recyklovat 70-80 % veškeré vody z pracích filtrů a tu následně upravit do kvality pitné vody.[3] Tím lze dosáhnout významných úspor v oblasti vodného, stočného, a také v energiích na ohřev vody, která plyne z rozdílu teplot, kdy voda v řadu má nejčastěji 11-12 °C a je následně ohřívána na provozní teploty bazénu (nejčastěji 28 °C). Voda v průběhu recyklace z bazénu však téměř na teplotě neztratí a je vrácena do oběhu s minimálními ztrátami (v průměru 1-2 °C).

Díky dlouhodobým smlouvám s možností prodloužení a povinných minimálních smluvních odběrů získává skupina Wero stabilní příjmy v podobě účtovaného vodného a stočného. Tyto služby využívají jak průmyslové podniky, tak např. veřejný sektor v bazénech, městských lázních či aquaparcích.

Energetické služby

V rámci energetických služeb se úsporné analýzy a realizace projektů realizují formou již zmíněného EPC kontraktu, kdy se investice splácí z úspory v čase, nebo prostřednictvím dodávek jednotlivých energií (elektrické nebo tepelné), kdy klient platí za odebrané energie.

 

Celá skupina čítá přes 20 firem, mezi ty nejpodstatnější patří:

  • Wero Energy
  • Wero Water Management
  • Wero Water Service
  • Wero Finance

Organizační struktura:

Wero Energy a.s.

Činností Wero Energy je zejména vymýšlet nové energetické úspory, do kterých se vyplatí investovat. Jedním z produktů je již představený kavitátor, který umožňuje z menšího množství suroviny vyrobit stejné množství finální suroviny. V rámci energetiky také dodává jednotlivé technologie tam, kde je atraktivní poměr hodnoty investice vůči generovaným příjmům z jednotlivých energií formou služby dodávek dané energie. Podle informací na webu svým klientům pomohla ušetřit přes 112 milionů korun. Zaváděním úsporných ekologických řešení jim rovněž pomáhá získat nárok na dotace z evropských fondů v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie.

Je také zakládající člen Asociace poskytovatelů provozních úspor, která sdružuje podobně smýšlející společnosti. Tato asociace byla založena v roce 2019 a jejím účelem je sdílet know-how ekologického a hospodárného využívání provozních zdrojů a zvyšovat efektivnost jejich spotřeby. Jedná se tedy o spolupráci firem, které se věnují tvorbě ekologických úsporných řešení, s hlavním cílem zajišťovat významné úspory energie a komodit a podílet se na vyšší ochraně životního prostředí. Asociace má přispět k zajištění udržitelné budoucnosti pro příští generace.

Wero Water Management s.r.o.

Tato firma se věnuje úsporným řešením v oblasti hospodaření s vodními zdroji, a to jak v České republice, tak celé střední Evropě. Realizuje projekty v oblasti úpravy pitné a odpadní vody a zároveň recyklace bazénových vod. Projekty jsou typicky na dobu deseti let. Pitnou vodu pak zákazníkům dodává za nižší než současnou cenu od stávajícího dodavatele.

Wero Water Service s.r.o.

Společnost Wero Water Service poskytuje servisní služby a pozáruční opravy v oblasti úpravy vod a aplikaci bezchlorových prostředků na úpravu bazénových vod.

Wero Finance a.s.

Společnost Wero Finance a.s. je nejnovější firmou ve skupině Wero. Vznikla v roce 2019 s cílem věnovat se problematice financování projektů zaměřených převážně na vodu a úspory v oblasti hospodaření s vodními zdroji.

 

Dluhopisy:

V rámci celé skupiny byly dohromady vydány čtyři dluhopisové emise. Firma Wero Finance a.s. letos emitovala dvě dluhopisové emise s prospektem, obě na půl miliardy korun. První emise vyšla v lednu a nabízela zaknihované, nezajištěné dluhopisy bez kovenantů. Podle prospektu skončí její úpis 1. ledna příštího roku, na webových stránkách ji však firma již nyní označuje jako neaktuální.

Parametry emise:

Objem: 500 000 000 Kč
Minimální výše investice: 100 000 Kč
Úroková sazba: 6,50 %
Datum emise: 15. 1. 2021
Datum splatnosti: 15. 1. 2026

Druhá emise následovala v březnu a nabídla listinné, nezajištěné dluhopisy, rovněž neopatřené kovenanty. Nabídka je stále aktuální, upisovací období skončí příští rok. Činnosti aranžéra, manažera a administrátora si zajišťuje firma sama.

Parametry emise:

Objem: 500 000 000 Kč
Minimální výše investice: 100 000 Kč
Úroková sazba: 6,50 %
Datum emise: 1. 3. 2021
Datum splatnosti: 1. 3. 2026

Dále skupina Wero emitovala dvě podlitminí emise. Firma ČMEF a.s. (dceřiná společnost Wero Energy) vydala emisi na 25 milionů korun, nyní již neaktuální.

Parametry emise:

Objem: 25 000 000 Kč
Minimální výše investice: 10 000 Kč
Úroková sazba: 7 % p.a.
Výplata: čtvrtletně
Datum splatnosti: 31. 1. 2023

Stále aktuální je podlimitní emise od společnosti Wero Water Service:

Parametry emise:

Objem: 25 000 000 Kč
Minimální výše investice: 100 000 Kč
Úroková sazba: 7 % p.a.
Datum splatnosti: 31. 7. 2023

Dluhopisy slouží především k financování vodohospodářských projektů, jako je například recyklace bazénových vod, instalace a provoz úpraven vody, instalace retenčních nádrží a další.

Ekonomika:

Společnosti ve skupině dosud nezveřejnily finanční výsledky za celý rok 2020. Zároveň nemají zveřejněné finanční výsledky za roky před rokem 2019. Na ekonomice si lze nejvíc všimnout míry zadlužení, kterou mají vysokou všechny tři společnosti provozující hlavní podnikatelskou činnost.

Finanční výsledky Wero Finance a.s.:

Hodnoty v tis. Kč 30. 6. 2020 2019
Aktiva celkem 17 753 2 165
Vlastní kapitál 197 1 943
VH před zdaněním -1 746 -36

Finanční výsledky ostatních společností skupiny Wero:

Hodnoty v tis. Kč Společnost 30. 6. 2020 2019
Tržby Wero Holding a.s. 0 0
Wero Energy a.s. 18 900 14 452
Wero Water Management s.r.o. 3 800 79
Wero Water Service s.r.o. 16 840 49
Vlastní kapitál Wero Holding a.s. 2 000 2 000
Wero Energy a.s. 4 531 401
Wero Water Management s.r.o. 218 3 171
Wero Water Service s.r.o. 2 449 1 174
Celková aktiva
(v závorce míra zadluženosti)
 Wero Holding a.s. 2 000 (0 %) 2 000 (0 %)
 Wero Energy a.s. 52 510 (91 %) 30 306 (99 %)
 Wero Water Management s.r.o. 13 112 (98 %) 7 600 (140 %)
 Wero Water Service s.r.o. 12 388 (80 %) 2 703 (143 %)
VH před zdaněním  Wero Holding a.s. 0 0
 Wero Energy a.s. 4 130 1 553
 Wero Water Management s.r.o. 389 3 733
 Wero Water Service s.r.o. 3 623 1 220
 Tržby  Celkem 39 540 14 580
VH před zdaněním  Celkem 8 142 -6 506

 

Závěr:

Ačkoli je v některých afrických zemích nedostatek vody každodenní realitou, pomalu ale jistě začíná přerůstat v celosvětový problém. Globální trh odebírané vody je odhadován přibližně na 4 500 miliard m3 ročně, do roku 2030 ale může poptávka vzrůst až o 50 %.[4][5] A děje se tak nejen kvůli rostoucí světové populaci, více vody spotřebovávají i průmyslová odvětví, jako je energetika a zemědělství.[6]

Rostoucí problém nedostatku vody zvyšuje tlak na vývoj nových technologických postupů, jak na spotřebě vody ušetřit, což je případ i naší dnešní firmy. Ta neuvádí nic o konkurenci a dluhopisy nemá zajištěné, ani jinak chráněné. Podle stavu ekonomiky jsou firmy vysoce zadlužené. Přestože skupina vydala dva prospekty na celkem jednu miliardu korun, její aktiva nedosahují ani 100 milionů korun. Také by měla společnost zapracovat na větší transparentnosti při vykazování finančních výsledků. V této kombinaci tak její dluhopisy nejsou ničím, co by mělo investora zaujmout.

 

 

 

[1] https://www.iprosperita.cz/lobby-info/5880-cesi-budou-v-cerne-hore-jednat-o-podpore-prumyslu-a-obchodu

[2] https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/nove-veci-verejne-byznysovy-projekt-uzdravme-nasi-politiku.A130519_220100_pozice_126920

[3] https://radiozurnal.rozhlas.cz/nakladat-s-vodou-jako-radny-hospodar-v-laznich-bechyne-napousteji-bazen-8274438

[4] Water 2030 Global Water Supply and Demand model; agricultural production based on IFPRI IMPACT-WATER base case, citováno OECD (Charting our water future), dále McKinsey (The 2030 Water Resources Group, Charting our water future)

[5] https://www.hydrotech-group.com/blog/dopyt-po-vode-do-roku-2030-vzrastie-o-50-o-to-viac-musime-cistit-odpadove-vody

[6] https://www.thetimes.co.uk/static/will-water-become-valuable-oil/