Nové dluhopisy od J&T

Pro jeden a půl miliardy korun si jde v novém prospektu nově založená firma JTSEC CZ Financing 1 ze skupiny J&T Private Equity Group, nebankovní odnože holdingu J&T. Co je tato nová firma zač?

Jde o firmu založenou v březnu tohoto roku, ekonomicky prázdnou schránku, která byla účelově založená k vydávání dluhopisů, které chce půjčovat své matce J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC se sídlem na Kypru, která za ně ručí.

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC je investiční firma, která vlastní několik dceřiných společností a řadu významných podílů v dalších firmách. Z nejvýznamnějších to jsou investiční akcie podfondu J&T ARCH INVESTMENTS ve výši 101 milionů EUR (k 31. prosinci 2022). Tento podfond jsme tu měli před rokem. Jeho největší aktivum je 44% podíl v energetickém holdingu EPH, kde zbylých 56 % vlastní dolarový miliardář a čtvrtý nejbohatší Čech Daniel Křetínský. Firma J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC vlastní cca 17 % všech vydaných akcií podfondu, nepřímo tedy v holdingu EPH drží cca 7,5 %. Účastí v podfondu vlastní i část akcií ČEZ v hodnotě 66 milionů EUR, tedy asi 0,3 % podílu na této společnosti. Byť je v rámci předmětu činnosti této firmy uvedeno poskytování půjček, jedná se ve skutečnosti pouze o okrajovou činnost, kdy pohledávky tvoří cca 4 procenta jejích aktiv.

 

Firma vlastní tyto dceřiné společnosti:

Název Podíl Činnost
JTSEC CZ Financing 1, a.s. 100 % vydání emise dluhopisů
JTSEC Financing I, a. s. 100 % vydání emise dluhopisů
JTSEC Financing II a. s. 100 % vydání emise dluhopisů
J&T Investment Pool – I- CZK, a.s. 79 % držba 50% podílu ve společnosti J&T Capital Management Anstalt
J&T Investment Pool – I – SKK, a.s. 59,11 % držba 50% podílu ve společnosti J&T Capital Management
Red Stone Now s.r.o. 49,90 % na Slovensku provozuje službu „Cashbot“, která se zabývá financováním a proplácením faktur podnikatelům (tzv. faktoring a forfaiting)
RED STONE NOW SK a.s. 49,75 % stejná činnost jako firma výše

 

Vlastnická struktura:

Na špici holdingu stojí kyperská J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED, zkráceně JTPEG. Koncových majitelů má 9, z nichž nikdo nemá rozhodující podíl:

Ivan Jakabovič 24,96 %
Miloš Badida 12,77 %
Jarmila Jánošová 12,77 %
Igor Rattaj 9,90 %
Martin Fedor 9,90 %
Peter Korbačka 9,90 %
Dušan Palcr 9,90 %
Jozef Tkáč 4,95 %
Patrik Tkáč 4,95 %

Organizační schéma:

 

 

Dluhopisy:

Celý prospekt je jedna dluhopisová emise na 1,5 mld. korun, která nabízí pětileté dluhopisy při ročním úroku 8,25 %.

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003552929 27. září 2023 8,25 % 1,5 mld. Kč (možnost navýšení o 100 %) 27. září 2028

Dluhopisy připravila J&T IB and Capital Markets, prodávat je bude J&T BANKA. Náklady na přípravu a úpis by neměly přesáhnout 2,4 % objemu dluhopisů. Jeden dluhopis si investor pořídí za 10 tisíc korun. Bondy budou obchodovatelné na pražské burze.

Firma má právo na předčasné splacení, které začíná po roce od data emise. Dluhopisy pak může po předchozím oznámení vlastníkům předčasně splatit k jakémukoli dni. Vlastníci si předčasné splacení mohou nárokovat při porušení kovenantů ze strany firmy. Těch je v programu celkem 8:

 1. omezení zajištění: emitent nesmí zajistit budoucí dluhy
 2. zadluženost: nedojde ke zvýšení stávající ani ke vzniku nové zadluženosti
 3. zákaz změny ovládání: JTPEG zůstane vlastníkem alespoň 51% podílu v emitentovi/ručiteli
 4. nakládání s majetkem: emitent neprodá, nepřevede ani jinak nezcizí svůj majetek (s výjimkou poskytování dluhového (včetně podřízeného) financování společnostem ze skupiny
 5. omezení přeměn: emitent se nezúčastní fúze, sloučení, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo jiné přeměny a nezmění svou právní formu
 6. transakce s propojenými osobami: jen za podmínek běžných v obchodním styku
 7. kotace dluhopisů na burze
 8. informační povinnosti: týkající se případů porušení kovenantů a finančních výkazů

 

Dluhopisy jsou zároveň zajištěny ručením matky J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Ručení se vztahuje na všechny dluhy vzniklé do roku 2038 včetně, a ručitel ručí až do výše 3,6 mld. korun. Tato částka se v prospektu uvádí na dvou místech. Na jednom místě uvádí částka 3,8 mld. korun.

 

Ekonomika:

Emitent vznikl letos a je to ekonomicky prázdná schránka. Jeho matka a ručitel zároveň (J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC) vznikla v roce 2010. Jedná se o společnost registrovanou na kypru. Celá účetní závěrka ručitele za loňský rok je k nahlédnutí zde.

Majetek:

Na konci 2022 měl bilanční sumu 436 milionů euro (asi 10 mld. korun). Většina majetku bylo na konci minulého roku uložena v krátkodobých finančních aktivech, které tvořily majetkové cenné papíry v různých společnostech. Tou nejvýznamnější byl zmíněný podfond J&T ARCH INVESTMENT, ve kterém vlastní akcie za 22 milionů EUR v CZK třídě a za 78 milionů v EUR třídě, což dohromady odpovídá asi 17 procentům všech vydaných akcií. Hlavním majetkem tohoto podfondu je 44% podíl v energetickém holdingu EPH. Menší podíly má také v Rohlik Group nebo Košík.cz. Dalších 66 milionů EUR měl v Česku ručitel zainvestovaných v akciích ČEZ. Další významný podíl ve výši 19 % s tržní hodnotou 3,5 milionů EUR pak drží ve slovenské společnosti Best Hotel Properties, která investuje do luxusních hotelů zejména v regionu střední a východní Evropy.

Další velké investice představují dvě dceřiné společnosti: J&T Investment Pool – I- CZK (kde má podíl 79 %) a J&T Investment Pool – I – SKK (59,11 %). Podíly mají hodnotu 82 milionů, resp. 45 milionů EUR. Tyto dvě firmy vlastní každá 50 %, dohromady tedy 100 % na společnosti J&T Capital Management Anstalt. Údajně se má jednat o holdingovou společnost, která pouze poskytuje financování svým dceřiným společnostem. O činnosti této skupiny ale není napsáno vůbec nic. Obě firmy byly loni ztrátové, dohromady prodělaly cca 1 milion korun.

Významnou investicí ručitele jsou také dluhopisy společností:

 • J&T ENERGY FINANCING CZK V
 • J&T ENERGY FINANCING CZK I
 • J&T ENERGY FINANCING EUR XI

dohromady v reálné hodnotě 61,5 milionů EUR.

(v tis. EUR) 31.12.2022 31.12.2021
AKTIVA CELKEM 436 380 406 409
Stálá aktiva 82 118 39 179
– z toho finanční aktiva přeceňovaná do OCI 78 534 18 698
– pohledávky z dlouhodobých úvěrů 3 583 20 480
Oběžná aktiva 354 262 367 230
– z toho obchodní a jiné pohledávky 16 869 26 244
– z toho pohledávky z úvěrů 14 848 45 212
– z toho finanční aktiva přeceňovaná do OCI 322 397 295 724
-z toho peněžní prostředky na účtech 146 48

 

Pasiva:

Při bilanční sumě 436 milionů EUR měl ručitel míru zadlužení cca 54 %. Ručitel měl na konci 2022 dlouhodobé závazky za 112 milionů EUR. Je v nich i slovenská emise dluhopisů ve výši 100 milionů EUR úročená 4,6 % p.a. splatná v březnu 2024 (SK4000016846). Krátkodobé závazky činily 125 milionů EUR a patřila k nim česká emise dluhopisů ve výši 1,2 mld. korun (asi 50 milionů EUR) splatná letos v říjnu. Právě refinancování této emise je hlavní účel nových bondů. Zbytek krátkodobých dluhů tvořily závazky za J&T BANKOU, konkrétně kontokorentní úvěry (14 milionů EUR) a repo operace 64 milionů EUR).

(v tis. EUR) 2022 2021
Vlastní kapitál 198 268 188 797
Základní kapitál 75 75
Emisní ážio 151 864 151 864
Ostatní rezervy 1 079 293
Nerozdělený zisk 45 248 36 564
Cizí zdroje 238 112 217 612
Dlouhodobé závazky 112 461 158 104
– z toho závazky z dlouhodobých úvěrů 112 461 158 104
Krátkodobé závazky 125 650 59 507
– z toho obchodní a jiné závazky 238 20 114
– z toho závazky z krátkodobých úvěrů 125 361 39 351
– z toho daňové závazky 6 41

 

Výkaz zisku a ztráty:

(v tis. EUR) 2022 2021
Výnosy 39 299 46 875
Ostatní provozní výnosy 746
Čistý zisk z investiční činnosti 11 699 4 271
Administrativní náklady 962 382
Čisté přecenění z finančních a smluvních aktiv -233 740
Ostatní výdaje 2 437 711
Provozní zisk +47 294 +51 449
Finanční náklady 38 323 26 474
Zisk před zdaněním +8 971 +24 974
Čistý zisk +8 684 +24 660
Finanční aktiva přeceňována reálnou hodnotou do OCI – zisk z reálné hodnoty +1 021 +209
Finanční aktiva přeceňována reálnou hodnotou do OCI – ztráta z prodeje -251 -115
Rezerva podle IFRS 9 +17 +54
Ostatní úplný výsledek +786 +148
Celkový úplný výsledek +9 471 +24 808

 

 Závěr:

Potvrzuje se to, co už ukázaly předchozí emise skupiny J&T. Tedy že jde o finančně silnou skupinu, která dluhopisy připravovat umí. Za tyto ručí velká firma s širokým portfoliem kvalitních investic a emisní podmínky obsahují také spoustu kovenantů. Jen u omezení zadluženosti (které má z kovenantů největší váhu) na sebe mohla být firma o něco tvrdší, protože její splácení závisí na ekonomice jiných společností, které v zadluženosti omezené nejsou. Ukazatel by se tedy měl vztahovat i na ručitele. Ten má sice zdravou míru zadlužení, kovenant by ale do budoucna mohl fungovat jako možná pojistka proti vyšší dluhové expozici. Přesto se jedná o dobře připravenou emisi od kvalitního emitenta.