Bondshow: Wood Seeds

WOOD SEEDS s.r.o. je česká společnost, jejíž hlavní činností jsou v současné době investice do nákupu lesních pozemků, na kterých plánuje těžit kulatinu a tu následně zpracovávat. Specializovat se bude především na dubovou a bukovou dřevní hmotu, ze které bude vyrábět řezivo převážně pro truhlářský průmysl. Toto řezivo chce prodávat mezinárodně, a to nejen v Evropě, ale také v Asii a Americe.

Nákup vlastních lesních pozemků, na kterých bude firma následně těžit, dává firmě konkurenční výhodu, jelikož vlastní pozemky výrazně snižují náklady na těžbu. Loňský rok v květnu zakoupila společnost lesní pozemky o rozloze 530 563 m2 za pořizovací cenu 23,875 milionů korun v celkem 36 lokalitách po České republice.

Tento rok přikoupila další lesní pozemky o rozloze 416 014 m2, k datu základního prospektu (srpen 2021) tak vlastnila pozemky o celkové rozloze 991 577 m2. Průměrná pořizovací cena pozemků činila 45 Kč/m2 (celkem tedy pozemky za 44 620 965 korun). Na této výměře se nachází dřevní hmota (lesy) o objemu 42 740 m3, jejíž cenu firma odhaduje na 2 500 Kč/m3. Sama firma pak odhaduje tržní hodnotu zakoupených pozemků  na 120 Kč/m2, tedy 118 989 240 korun. Tyto odhady je však potřeba brát s rezervou. Jedná se o hodnoty, které firma sama uvádí a nemusí odpovídat reálné tržní situaci.

Od vydání nejaktuálnějšího prospektu navýšila firma podle posledních údajů na oficiálních webových stránkách celkovou plochu vlastněných pozemků na 1 230 000 m2 a s objemem dřevní hmoty 53 035 m3. Firma má momentálně rozjednaná obchodní jednání na další pozemky v celkovém objemu 3 000 000 m2.

V květnu 2021 firma uzavřela smlouvu o koupi 100% podílu na společnosti ARC BLAST s.r.o., která vlastní veškeré pozemky a nemovitosti v areálu Břasy u Rokycan o celkové výměře více než 30.000 m2. K zaplacení kupní ceny by mělo dojít v dubnu příštího roku, následně chce firma tento areál zrekonstruovat a předělat jej na jeden z nejmodernějších areálů dřevařské výroby v Evropě.

Rekonstrukce má být dokončena v roce 2023 a uvedení do provozu se plánuje na leden 2024. Celkové náklady na investici do tohoto projektu odhaduje firma na 375 milionů korun. Tuto investice plánuje financovat emisí dluhopisů z obou dluhopisových programů. Po dokončení má areál disponovat roční výrobní kapacitou 8 000 m3 truhlářského řeziva při jednosměnném provozu a 20 000 m3 truhlářského řeziva při třísměnném provozu.

Areál Břasy u Rokycan po rekonstrukci:

WOOD SEEDS s.r.o. je součástí menší skupiny. Jejím jediným společníkem je společnost HBR WORLD a.s., která vznikla v roce 2006 a má tři akcionáře:

  • Jan Hero (25. 10. 1993) vlastní obchodní podíl ve výši 40 %
  • Barbora Herová (14. 10. 2000) vlastní obchodní podíl ve výši 30 %
  • Linda Tuzarová (19. 7. 1980) vlastní obchodní podíl ve výši 30 %

Jednateli společnosti WOOD SEEDS s.r.o. jsou:

  • Adam Beneš (16. 5. 1995)
  • Oldřich Klíma (22. 12. 1967)

Společnost WOOD SEEDS s.r.o. vlastní 100% podíl ve společnosti WS Marketing s.r.o. a 80% obchodní podíl ve společnosti WOOD SEEDS SK s.r.o.

Organizační struktura:

Dluhopisy:

Za svou historii vydala zatím firma WOOD SEEDS s.r.o. dva dluhopisové programy. První je z roku 2019 a firma v něm nabízí dluhopisy za 555 milionů korun v devíti emisích s průměrným úrokem 8,64 %. Z této částky doposud upsala dluhopisy za 57,8 milionů korun. Dluhopisy tohoto programu jsou vydávány jako nezajištěné.

Přehled emisí z prvního dluhopisového programu (nezajištěné dluhopisy):

Název emise Jmenovitá hodnota

hodnota

Upsáno* ISIN Úroková sazba p. a. Datum emise Splatnost
I. WOOD SEEDS I – 6,5/25 200 000 000 Kč 1 000 000 Kč CZ0003523664 6,5% 01. 12. 2019 01. 12. 2025
II. Dubové lesy 9,2/23 200 000 000 Kč 1 300 000 Kč CZ0003527871 9,2% 01. 10. 2020 01. 10. 2023
III. WOOD SEEDS III. 8,1/21 5 000 000 Kč 1 800 000 Kč CZ0003528283 8,1% 19. 10. 2020 19. 04. 2021
IV. Dubové lesy 9,2/22 50 000 000 Kč 21 625 000 Kč CZ0003528697 9,2% 15. 11. 2020 15. 11. 2022
V. WS 9,2/21 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč CZ0003529562 9,2% 21. 12. 2020 21. 12. 2021
VI. WS OAK PRODUCTION 24 25 000 000 Kč 21 900 000 Kč CZ0003530081 8,1/9,2% 21. 01. 2021 21. 01. 2024
VII. Dubové lesy 9,2/23 I 20 000 000 Kč 100 000 Kč CZ0003532228 9,2% 17. 05. 2021 17. 05. 2023
VIII. Dubové lesy 9,2/23 II 20 000 000 Kč 5 100 000 Kč CZ0003532558 9,2% 01. 06. 2021 01. 06. 2023
IX. WS LAND 8,5/24 30 000 000 Kč 0 Kč CZ0003533275 8,5% 01. 07. 2021 01. 07. 2024
Celkem 555 000 000 Kč 57 825 000 Kč

Druhý dluhopisový program je z roku 2020, ke kterému společnost v sprnu 2021 vydala aktualizovaný prospekt. V rámci tohoto programu nabízí dluhopisy za 240 milionů s průměrným úrokem 8,53 %.

Z těch se jí zatím podařilo upsat dluhopisy za 33,8 milionů korun. Dluhopisy tohoto dluhopisového programu jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem, jejichž hodnota je podle odborného posudku znalce 23,3 milionů korun. Společnost však uvádí, že v rámci tohoto programu plánuje upsat dluhopisy až za 500 milionů korun. Hodnota zajištění dluhopisů je tak velmi nízká.

Přehled emisí z druhého dluhopisového programu (zajištěné dluhopisy):

Název emise Jmenovitá hodnota

hodnota

Upsáno* ISIN Úroková sazba p. a. Datum emise Splatnost
I. WOOD SEEDS 2020 I – 7,7/23 100 000 000 Kč 0 Kč CZ0003527236 7,7% 01. 09. 2020 01. 09. 2023
II. AB OAK WOODS 8,8/23 100 000 000 Kč 27 900 000 Kč CZ0003527780 8,8 % 21. 09. 2020 21. 09. 2023
III. AB OAK WOODS 8,8/24 I 20 000 000 Kč 50 000 Kč CZ0003532236 8,8 % 17. 05. 2021 17. 05. 2024
IV. AB OAK WOODS 8,8/24 II. 20 000 000 Kč 5 850 000 Kč CZ0003532566 8,8 % 01. 06. 2021 01. 06. 2024
Celkem 240 000 000 Kč 33 800 000 Kč

 

Jak je z tabulek vidět, dluhopisy společnosti se moc neprodávají. U emisí, u kterých již veřejná nabídka skončila, se prodaly dluhopisy pouze za 30,725 milionů korun, přestože celkový objem těchto emisí byl 560 milionů korun. Upsalo se tedy jen něco málo přes 5 % těchto dluhopisů. Sama společnost v prospektu pokládá riziko nezískání potřebných financí z dluhopisů na své projekty za vysoké.

Celkově se zatím podařilo upsat dluhopisy za 91,625 milionů korun, z toho 12,575 milionů za loňský rok a 79,05 milionů za letošní rok. Letos firma splatila dluhopisy ve výši zatím 1,8 milionů korun. 72,9 milionů korun z celkového výtěžku bylo vynaloženo na nákup pozemků, případně použito jako záloha na nákup pozemků.

Ekonomika:

Společnost WOOD SEEDS s.r.o. vznikla 20. května 2019. Firma zatím svoji hlavní podnikatelskou činnost (těžba a zpracování kulatiny) neprovozuje. Z toho důvodu neměla v letech 2019 a 2020 žádné tržby a pouze se zadlužuje, jak lze vidět na cizím kapitálu, který na konci loňského roku dosahoval 28,26 milionů, což představuje míru zadlužení 112 %.

 

Finanční údaje z auditované rozvahy:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 25 205 594
Stálá aktiva 23 953 0
Oběžná aktiva 1 227 23
Vlastní kapitál -3 054 187
Cizí zdroje 28 259 407
Dlouhodobé závazky 6 589 226
Vydané dluhopisy 6 375 0
Ostatní závazky 214 226
Krátkodobé závazky 21 070 181
Vydané dluhopisy 6 200 0
Závazky z obchodních vztahů 14 563 181
Ostatní závazky 307 0

 

Finanční údaje z auditované výsledovky:

Hodnoty v tis. Kč 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Celkové tržby 0 0
Provozní výsledek hospodaření -3 050 -11
Nákladové úroky a podobné náklady 157 0
Finanční výsledek hospodaření -163 -2
Výsledek hospodaření za účetní období -3 213 -13

 

 Závěr:

Firma podniká v oblasti lesní těžby, obchodu se dřívím a zpracování dřeva. Tuto oblast v posledních letech ovlivnila kůrovcová kalamita, která vedla ke zvýšené těžbě dřeva a poklesu cen kulatiny a řeziva. Zvýšená těžba kůrovcového dřeva ale zapříčinila, že lesnické firmy musely nasadit veškerou svou techniku na těžbu kůrovcem napadených porostů a kvůli tomu byly nuceny snížit těžbu ostatních druhů dřeva.

Kůrovcové dřevo je však pro řadu odběratelů dřeva z různých (včetně estetických) důvodů nevhodné, a protože se kvůli rostoucí těžbě kůrovcového dřeva snížila těžba dřeva z ostatních kmenů, způsobilo to jeho nedostatek a následně růst cen. Ten se projevuje hlavně ve stavebnictví, kde je dřevo velice oblíbenou surovinou.[1] To může mít na podnikání firmy WOOD SEEDS pozitivní dopad v budoucnu.

Firma svůj hlavní obor podnikání zatím nezahájila, doposud pouze skupovala pozemky na zahájení své činnosti. Tudíž za sebou nemá žádné finanční výsledky, podle kterých by se dal předpovědět úspěch jejího podnikání v budoucnu. Investoři tak můžou pouze doufat, že budoucí zisky firmy překryjí současné dluhy.

 

 

[1] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dreva-je-malo-a-rychle-zdrazuje-poznate-to-i-u-toaletniho-papiru-154318