Bondshow: J&T FINANCE GROUP

Ze skupiny J&T jsme tu již měli energetický holding J&T Energy, fondovou strukturu J&T ARCH CONVERTIBLE, a nyní se dostáváme k analýze bankovní sekce skupiny J&T, J&T FINANCE GROUP.

 

J&T FINANCE GROUP je evropská bankovní skupina působící převážně ve střední a východní Evropě. Poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Skupina vznikla v roce 1996 založením společnosti J&T Securities s.r.o., obchodníka s cennými papíry v České republice. Dva roky na to vznikla J&T Banka akvizicí a následnou přeměnou tehdejší podnikatelské banky. Na konci loňského roku spravovala bankovní skupina J&T FINANCE GROUP aktiva za 14,6 mld. eur s vlastním kapitálem ve výši 2,1 mld. eur. Čistý zisk za daný rok byl 162,6 milionů eur. Kapitálová přiměřenost (vlastní zdroje ve vztahu k rizikové struktuře aktiv) činila 16,7 %.

Akcionáři skupiny:

Konečnými vlastníky mateřské společnosti J&T FINANCE GROUP SE jsou Jozef Tkáč, Ivan Jakabovič, a společnost Rainbow Wisdom Investments Limited, která je ovládána čínskou skupinou CITIC Group Corporation.

 • Jozef Tkáč – 45.05%
 • Ivan Jakabovič – 45.05%
 • Rainbow Wisdom – 9.9%

 

Dluhopisy:

Nový prospekt této skupiny je vydáván na firmu J&T Global Finance XV., s.r.o., jednu z mnoha finančních SPV na emise dluhopisů a po ekonomické stránce prázdnou schránku. Prospekt je na jedinou emisi, která nabídne pětileté dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 1,5 mld. korun (s možností navýšení až na 4,5 mld.) s fixním výnosem 8,125 % p.a.. Peníze z dluhopisů mají být půjčeny mateřské společnosti, účel použití ale není ke dni emise znám. Podle konsolidované účetní závěrky měla skupina k 31.12.2022 vydané dluhové cenné papíry za 617 milionů eur, tedy cca 14,6 miliard korun.

 

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003550378 30. 5. 2023 8,125 % 1,5 mld. Kč (může být navýšeno až na 4,5 mld. Kč) 30. 5. 2028

 

Činnosti spojené s přípravou a prodejem dluhopisů si vzaly na starost spřízněné společnosti ze skupiny. Aranžérem (příprava emisních podmínek) se stala společnost J&T IB and Capital Markets, manažerem a administrátorem pak J&T BANKA. Veřejná nabídka poběží od 09.05.2023 do 30.04.2024 (včetně). Dluhopisy se budou obchodovat na pražské burze (=budou více likvidní). Celkové náklady emise a nabídky dluhopisů se odhadují na 2,2 % z celkového objemu. Výplata výnosů bude pololetní, vždy k 30. 5. a 30. 11. každého kalendářního roku. Prvním dnem výplaty úroku bude 30.11.2023.

Dluhopisy jsou předčasně splatitelné, a to ode dne 1. výročí data emise (včetně). Podmínkou je oznámit to vlastníkům dluhopisů nejpozději 40 dní před příslušným dnem předčasné splatnosti. Kromě celé nesplacené jmenovité hodnoty a naběhlého výnosu musí emitent v případě předčasného splacení zaplatit také mimořádný výnos, který má činit 1,5 % z předčasně splacené jmenovité hodnoty, pokud předčasné splacení proběhne mezi 1. a 2. výročím (včetně) od data emise, 1,0 % pokud proběhne mezi 2. (vyjma) a 3. (včetně) výročím od data emise a 0,5 % pokud proběhne mezi 3. (vyjma) a 4 (včetně) výročím od data emise. Na pozdější předčasné splacení se mimořádný výnos neuplatní.

Zajištění/kovenanty:

Za dluhopisy se zaručila mateřská společnost J&T FINANCE GROUP SE. Emise obsahuje také tyto kovenanty. Nutno dodat, že se vztahují pouze na emitenta, a nikoliv na celou skupinu.

 1. Omezení výplat: až do úplného splacení dluhopisů neprovede emitent žádnou platbu (přímou či nepřímou) na úhradu dluhů podřízených dluhům z dluhopisů, nenavrhne usnesení o výplatě ani nerozdělí nebo nevyplatí jakýkoliv podíl na zisku, podíl na jiných vlastních zdrojích ani jinou výplatu nebo obdobnou částku, nevyplatí úrok z nevyplaceného podílu na zisku nebo z nevyplacených jiných vlastních zdrojů. Výše uvedené omezení se nevztahuje na transakce bez vlivu na hotovost, např. zápočet podílu na zisku proti pohledávce vůči společníkovi.
 2. Transakce s propojenými osobami: veškeré transakce realizované se společnostmi ve skupině budou sjednány za podmínek běžných v obchodním styku.
 3. Zákaz zatížení: emitent nezastaví svůj současný nebo budoucí majetek ve prospěch dluhů u třetích osob (pokud obdobným způsobem nezajistí dluhy z dluhopisů).
 4. Zákaz přeměn: emitent neprovede jakoukoli přeměnu.
 5. Zákaz dalšího zadlužení: emitent nezvýší svou zadluženost, a to s výjimkou těchto případů:
  1. zadluženost vznikne v důsledku dluhopisové emise
  2. zadluženost bude podřízena dluhům z těchto dluhopisů
  3. zadluženost vznikne za účelem splacení všech dluhů z dluhopisů (a to i v případě předčasného splacení)
 6. Zákaz poskytování úvěrů a záruk
 7. Informační povinnosti: emitent vlastníkům dluhopisů oznámí jakýkoliv případ porušení výše uvedených povinností

 

 

Ekonomika:

Emitent J&T Global Finance XV vznikl 30.09.2022. K 31.12.2022 měl aktiva 162 tisíc korun tvořenou základním kapitálem ve výši 200 tisíc a ztrátou běžného období, šlo tedy prázdnou schránku.

Skupina pod J&T Finance Group je tvořena zejména bankou J&T BANKA a bankou 365. bank (dříve Poštová banka). J&T Finance Group nabízí kompletní bankovní služby, privátní, retailové, korporátní a investiční bankovnictví a služby na finančních trzích. Kromě aktivit v České republice a na Slovensku působí skupina také v Rusku, Chorvatsku, Kypru a dalších zemích. Její aktivity v Rusku byly v minulých letech vzhledem ke zhoršujícímu se postavení Ruska na mezinárodní scéně utlumovány. Podíl ruských aktiv na celkových aktivech mateřské společnosti dosahoval k 31. 12. 2022 výše 1,1 %. Hospodářský výsledek alokovaný ruským aktivům skončil v loňském roce ztrátou převážně z důvodu obezřetné tvorby opravných položek k těmto aktivům.

Do roku 2008 působila skupina J&T Finance Group ve čtyřech hlavních oblastech:

 1. bankovnictví (banky, investiční fondy, finanční trhy),
 2. korporátní investice (energetika, automobilový průmysl, strojírenství, potravinářský průmysl),
 3. investice do rozvoje realit (byty a kancelářské prostory, logistické a průmyslové parky, hotely a cestovní ruch, multifunkční projekty),
 4. služby (letecká doprava, sport, zdravotnictví, média).

Postupem času se jednotlivé aktivity kvůli své narůstající velikosti vyčlenily do samostatných specializovaných skupin. Nefinanční společnosti orientující se na vybrané korporátní investice, nemovitosti a služby, byly vyčleněny do samostatných holdingů, z nichž nejvýznamnější jsou tyto:

 • aktiva ve společnostech v oblasti energetiky a některých průmyslových odvětvích byla vyčleněna do společnosti Energetický a průmyslový holding (EPH). Tuto skupinu jsme analyzovali zde.
 • aktiva v nemovitostech a projekty byly vyčleněny do společnosti J&T Real Estate Holding
 • aktivity v hotelovém podnikání byly vyčleněny do společnosti Best Hotel Properties
 • aktiva v cestovním ruchu v oblasti Vysokých a Nízkých Tater byla vyčleněna do společnosti Tatry mountain resorts

 

J&T BANKA

J&T BANKA v Česku působí od roku 1998. Spadají pod ni také její slovenské pobočky, ruská banka J&T Bank, a.o., chorvatská banka J&T Banka d.d., banka J&T Trust Inc. se sídlem na Barbadosu, nebo například J&T Wine Holding SE.

Konsolidované výsledky J&T BANKY k 31. 12. 2022 ukazují na bilanční sumu 227,3 mld. korun, což představuje 12% meziroční nárůst. Za ten mohl především nárůst vkladů klientů, který v závěru roku vzrostl na 164,0 mld. korun, meziročně o 6,3 % více. Podle údajů České národní banky dosahovaly vklady od klientů v českém bankovním sektoru 5,9 bilionů korun[1] a úvěry poskytnuté klientům 4,0 bilionů korun. Tržní podíl J&T BANKY na přijatých vkladech v České republice tedy představuje 2,8 %, resp. 2,7 % na poskytnutých úvěrech. Vlastní kapitál skupiny na konci roku 2022 činil 35,8 mld. korun (v roce 2021: 24,8 mld. korun). Na jeho meziročním nárůstu se podílel zisk běžného roku ve výši 3,4 mld. korun a příděl do kapitálu z nerozděleného zisku předchozího roku ve výši 3,3 mld. korun. Dostatečný objem vlastních zdrojů a zdrojů přijatých od klientů umožnil bankám ve skupině navýšení objemu poskytnutých korporátních úvěrů, jejichž objem meziročně vzrostl o 20 % na rekordních 87,6 mld. korun.

Konsolidovaný čistý zisk J&T BANKY za uplynulý rok činil 3,4 mld. korun. K jeho meziročnímu růstu nejvíce přispěl růst čistých úrokových výnosů, které dosáhly 7,0 mld. Kč (meziroční nárůst o 58 %), čistý zisku z poplatků, který dosáhl 1,9 mld. Kč (meziroční nárůst o 18 %) a čistý zisk z obchodování, který dostáhl 2,2 mld. Kč. Provozní náklady skupiny dosáhly celkové výše 3,9 mld. Kč, což představuje 32,6% meziroční nárůst. Personální náklady rostly v návaznosti na zvyšující se počet zaměstnanců a růst mezd odvozený od inflačních tlaků v ekonomice.

 365.bank

365.bank a.s. je retailová banka se 41 pobočkami po celém Slovensku. Na základě smlouvy se Slovenskou poštou prodává svoje produkty a služby také prostřednictvím více než 1 500 slovenských pošt. Banka vznikla 31. 12. 1992 pod původním názvem Poštová banka. V roce 2021 ukončila činnost v České republice, změnila název na 365.bank a se stala hlavní bankou skupiny J&T poskytující digitální služby v rámci pobočkové sítě.

Bilanční suma této banky meziročně poklesla o 163 milionů eur na 4,7 mld. eur. Pokles byl zapříčiněn zejména odlivem vkladů v důsledku války na Ukrajině a snížením úložek v centrálních bankách. Na konsolidované úrovni přijala 365.bank k 31.12.2022 vklady od klientů ve výši 3,5 mld. eur s výší poskytnutých úvěrů 2,9 mld. eur. Podle údajů Národní banky Slovenska dosahovaly k 31. 12. 2022 vklady od klientů v bankovním sektoru 88,2 mld. eur a úvěry poskytnuté klientům 95,8 mld. EUR. Tržní podíl 365.bank na přijatých vkladech a poskytnutých úvěrech na Slovensku tedy představuje 4,0 % respektive 3,0 %.

V minulém roce dosáhla banka zisku ve výši 93,2 milionů eur, což představuje 60% nárůst ve srovnání se ziskem za rok 2021. Portfolio retailových úvěrů vzrostlo o 18 % navzdory růstu úrokových sazeb. Na druhé straně došlo k redukci korporátního portfolia o 42 % vzhledem ke strategii skupiny snižovat koncentraci a rizikovost korporátního portfolia. Čisté úrokové výnosy za rok 2022 dosáhly celkové výše 119 milionů eur a oproti loňskému roku poklesly o 11 %. Čisté výnosy z poplatků a provizí dosáhly 43,6 milionů eur, jejich výše vzrostla o 23 % oproti minulému roku. Meziroční pokles ostatních administrativních nákladů o 2,2 milionů eur byl spojen zejména s optimalizačními opatřeními spojenými s transformací banky. Pozitivní vliv na hospodaření banky měly i dceřiné společnosti, které v roce 2022 vyplatily dividendy ve výši 20 milionů eur.

 

Skupina J&T FINANCE GROUP

Skupině J&T FINANCE GROUP se v loňském roce dařilo. Čistý konsolidovaný zisk činil 162,6 milionu eur a byl historicky druhý nejlepší za celou dobu existence této skupiny. Společnost v minulém roce výrazně profitovala ze zvýšených sazeb na úrokových výnosech, když vykázala nejvyšší provozní zisk ve své historii. Růst úrokové výnosů byl dán nejen růstem sazeb, ale i nárůstem úvěrového portfolia. Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 28,2 % a dosáhly výše 438,2 milionu eur (viz graf). Významný byl také příspěvek výnosů z poplatků spojený s nárůstem spravovaného majetku (zvýšením vkladů). Negativní dopad do zisku naopak skupina zaznamenala převážně z titulu tvorby opravných položek spojených se znehodnocením ruských a ukrajinských aktiv. Z tohoto důvodu skupina v uplynulém roce postupně utlumovala své aktivity na ruském a ukrajinském trhu a v této strategii chce pokračovat i v následujících měsících. Aktuálně jedná o prodeji dceřiných společností v Rusku. Celkové náklady společnosti se vyšplhaly z předloňských 323,8 milionů eur na 492,1 milionu eur v roce 2022.

Čistý úrokový výnos: 2022 vs. 2021 (mil. eur):

Růst skupiny se projevil také na celkových aktivech, která v roce 2022 vzrostla o 6,9 % na 14,6 miliardy eur. Tento růst je představován nejen růstem depozit (při stabilním poměru poskytnutých úvěrů), ale zejména navýšením expozic vůči centrálním bankám. Financování růstu bilanční sumy bylo kryto jak vlastními zdroji, které  za rok 2022 vzrostly o 2,7 % na 2 088,2 milionu eur díky tvorbě zisku, tak externími zdroji, kde rostla především klientská depozita, která k 31.12.2022 dosáhla úrovně 10,2 miliardy eur oproti předloňským 9,6 miliardám eur.

Skupina v uplynulém roce dále posílila svou pozici na kapitálových trzích. V listopadu dokončila akvizici kontrolního podílu v investiční společnosti AMISTA, která patří k největším českým správcům fondů kvalifikovaných investorů. Významně také narostl objem aktiv v majetku fondu J&T ARCH INVESTMENTS, který překročil hranici jedné miliardy eur. V roce 2022 patřily akcie fondu mezi pět nejlikvidnějších titulů na pražské burze. Skupina také expandovala v oblasti bankovnictví. Letos v březnu otevřela v Německu čistě digitální banku pod názvem J&T Direktbank, která jí má pomoci se sběrem eurových depozit.

 

Skupina J&T FINANCE GROUP SE – konsolidované výsledky:

účetnictví podle IFRS (v tis. eur) 31.12.2022 31.12.2021
ROZVAHA:
Bilanční suma 14 647 613 13 707 499
Úvěry a zálohy poskytnuté bankám 7 651 986 7 453 723
Peníze a peněžní ekvivalenty 3 793 317 2 818 637
Závazky celkem 12 559 455 11 691 741
Vklady a úvěry od klientů 10 262 653 9 619 752
Vlastní kapitál celkem 2 088 158 2 015 758
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY:
Čisté úrokové výnosy 438 246 341 860
Provozní výsledek hospodaření 258 669 200 166
Zisk před zdaněním 246 415 230 196
Zisk za účetní období 162 613 187 659
Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění 12 472 91 735
Úplný výsledek za účetní období celkem 175 085 279 394

 

Závěr:

Kvalita práce finančníků z J&T se na přípravě dluhopisů znatelně podepsala. Ručení matky, likvidní dluhopisy, a na silnou a finančně zdravou skupinu i celkem příjemný úrok na pět let. Jen kovenanty, ač jinak kvalitní, se mohly kromě emitenta vztáhnout i na zbytek skupiny. Že emitent omezí zadlužení je celkem na nic, když se může dál zadlužit zbytek skupiny. I tak ale tyto dluhopisy neudělají ostudu v portfoliu žádného investora.

 

 

 

[1] https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP