Bondshow: J&T Energy

J&T ENERGY HOLDING je akciová společnost, která investuje v energetickém průmyslu. Patří do širší skupiny J&T Private Equity Group, která vznikla v roce 2013 vyčleněním nebankovních aktiv ze skupiny J&T (dnešní J&T Finance Group).

Největší (a jedinou materiální) investicí společnosti J&T ENERGY HOLDING je Energetický a průmyslový holding a.s., ve které drží 44% podíl. Jde o mateřskou společnost přední evropské energetické skupiny EPH.

EPH je výrobcem a dodavatelem elektrické energie, distributorem zemního plynu a provozovatelem tranzitní sítě v osmi evropských státech. Působí v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, Velké Británii, Irsku, Francii a ve Švýcarsku. V energetickém průmyslu pokrývá celý hodnotový řetězec, od těžby až po distribuci. Na Slovensku je společnost druhým největším distributorem a dodavatelem elektřiny a největším distributorem zemního plynu. Je zároveň provozovatelem nejrozsáhlejší tranzitní sítě v Evropě a klíčovým přepravcem ruského zemního plynu do Evropy. Působí také v oblasti logistiky a obchodování s komoditami.

Nejvíce akcií společnosti EPH vlastní podnikatel Daniel Křetínský (50 % + jedna akcie) a nad firmou vykonává manažerskou kontrolu. 44 % mínus jednu akcii drží prostřednictvím J&T ENERGY HOLDING slovenský finančník Patrik Tkáč a zbylých 6 % drží skupina manažerů EPH.

Historie EPH sahá do roku 2001, kdy ji Křetínský začal budovat pro skupinu J&T. V prvních letech společnost rostla i díky spolupráci s ČEZ, od které nakoupila některá významná aktiva. Oficiálně vznikla roku 2009 vyčleněním do samostatného holdingu. Skupiny J&T a PPF Petra Kellnera vlastnily každá po 40 % a Křetínský zbylých 20 %. EPH měl tehdy obrat 30 miliard korun. PPF skupinu opustila v roce 2014 se ziskem přes 10 miliard korun a Křetínský navýšil svůj podíl na 37 %.[1] V roce 2017 prodal Patrik Tkáč svůj podíl ve firmě Křetínskému, který v ní získal 97 %.[2] O tři roky později své akcie Tkáč znovu koupil.[3][4]

Skupinu EPH tvoří více než 219 společností a od roku 2016 se podle druhu činnosti člení na dvě základní větvě: subholding EP Infrastructure sdružuje firmy provozující energetickou infrastrukturu a subholding EP Power Europe sdružuje jednotlivé výrobní kapacity.

Společnost EP Infrastructure (EPIF) vlastní podíly ve firmách, které provozují přední evropské energetické infrastrukturní sítě. Prostřednictvím této divize EPH zajišťuje tranzit plynu, distribuci plynu a elektřiny, skladování plynu a teplárenství. EPH drží ve skupině EPIF 69% podíl. Zbylých 31 % vlastní investiční fond australské banky Macquarie.[5] EPIF v loňském roce také uvedla, že uvažuje o vstupu na burzu.[6]

V oblasti přepravy plynu drží EPIF 49% podíl ve firmě Eustream, která vlastní a provozuje jeden z hlavních evropských plynovodů a je jediným provozovatelem přepravní soustavy na Slovensku. Příjmy firmy plynou především z přepravních poplatků ruského plynu. V rámci distribuce plynu pokrývá EPIF téměř celou distribuční síť na Slovensku a distribuci elektřiny zajišťuje především v regionu středního Slovenska. Vlastní také několik podzemních zásobníků na skladování plynu, a to v Česku, Německu a na Slovensku. V portfoliu EPIF jsou rovněž tři velké teplárny v České republice. Vyrobené teplo dodávají především maloodběratelům prostřednictvím soustav dálkového vytápění, které skupina ve většině případů vlastní.

V rámci dceřiné společnosti EP Power Europe (EPPE) se skupina EPH zaměřuje převážně na výrobu elektrické energie z klasických a obnovitelných zdrojů. Mimo to působí EPPE také v oblasti těžby uhlí, logistiky a obchodování s komoditami. Vznikla v průběhu roku 2016 vyčleněním několika evropských aktiv ze společnosti EPH. Elektřinu vyrábí z mnoha zdrojů: vlastní jaderné, vodní, uhelné, solární, větrné i zemním plynem a biomasou poháněné elektrárny s celkovou instalovanou kapacitou 26 GWe, se kterou se řadí mezi největší energetické společnosti v Evropě. Elektrárny se nacházejí v Německu, Itálii, Británii a Francii.

Mezi činnosti holdingu, které nespadají pod EPIF ani EPPE, patří zejména činnost společnosti Slovenské elektrárne a.s. (a jejích dceřiných firem), která je s čistým instalovaným výkonem 3,873 MW největším výrobcem elektřiny na Slovensku (s tržním podílem 64 %) a jedním z největších výrobců elektřiny ve střední a východní Evropě. Další společnosti stojící vně EPIF a EPPE zahrnují spediční a holdingové společnosti. V rámci EP Real Estate podniká také na realitním trhu.[7]

Jedním z dlouhodobých cílů EPH je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, každoročně tak upouští od špinavých zdrojů a investuje do nových, „zelenějších“ technologií. Jinak tomu nebylo ani loni, kdy vynaložila značné částky na investice do bezemisních nebo nízkoemisních projektů. V Itálii a Severním Irsku nechala vystavět moderní plynové elektrárny, zvýšila podíl biomasy na palivovém mixu v jedné ze svých tepláren a pokročila v realizaci více než 3 GW projektů obnovitelných zdrojů v Německu.

Díky investicím se ji v posledních sedmi letech podařilo snížit koeficient emisní náročnosti (měřený jako tuny vypouštěného CO2 na GWh vyrobené energie) o 40 % a minulý rok již 78 % energie vyrobené skupinou EPH pocházelo z bezuhlíkových nebo nízkouhlíkových zdrojů. Do těch plánuje v budoucnu další investice za zhruba 1,4 miliardy eur.

V minulosti byla skupina také součástí řady soudních sporů v Česku i v zahraničí. Dva z nich se týkají Plzeňské teplárenské, kterou v srpnu 2012 zažalovala Škoda Investment a.s. za bezdůvodné obohacení ve výši cca 2 miliony eur. Žaloba firmy se opírá o údajnou skutečnost, že energetické rozvody společnosti Plzeňská energetika se nacházejí na jejích pozemcích a nezákonně tak omezují její vlastnické právo. Firma Plzeňská teplárenská se proti žalobě odvolala a spor se táhnul dalších téměř deset let. V lednu 2018 rozhodl soud ve prospěch Plzeňské energetiky. Společnost Škoda Investment se proti rozhodnutí odvolala a případ byl vrácen k okresnímu soudu. K urovnání sporu došlo až v březnu 2022 dohodou o vypořádání, na které si již Plzeňská teplárenská vyčlenila finanční rezervu.

Další spor společnost Plzeňská teplárenská vedla s ČKD PRAHA DIZ. Spor začal v roce 2016, kdy Plzeňská teplárenská ukončila smlouvu o dílo před faktickým dokončením díla a následně dle smlouvy uplatnila bankovní garanci. ČKD toto rozhodnutí rozporovala a spor byl urovnán až v únoru 2022, rovněž dohodou o vypořádání.

Ve Francii byla součástí soudních sporů společnost Gazel Energie Generation, která v dané zemi provozuje uhelnou elektrárnu, kvůli fakturám vztahujícím se k obchodování s elektřinou za rok 2019. V roce 2021 GEG požádala protistranu o zdůvodnění dosud nevyplacených faktur. S ohledem na soudní spor byla k 31. prosinci 2021 zaúčtována odpovídající rezerva, přestože společnost považuje nárok za neoprávněný. Další jednání k projednání nároků mezi GEG a protistranou by se mělo uskutečnit v průběhu roku 2022. V elektrárně Provence 4 Biomass pak došlo k soudním sporům s některými dodavateli dřeva do elektrárny na biomasu vzhledem ke zpoždění jejího uvedení. Další soudní spory se týkaly italských elektráren EP Produzione, Fiume Santo a EP Produzione Livorno Ferraris, kde prováděly tamní úřady daňové kontroly.

 

Organizační struktura skupiny J&T Private Equity Group:

Dluhopisy:

Loni v listopadu založila J&T ENERGY HOLDING účelovou firmu na emise dluhopisů J&T ENERGY FINANCING CZK V. Ta letos v srpnu vydala prospekt dluhopisů na emisi v hodnotě 750 milionů korun s možností navýšení na 2,25 miliardy korun. Bondy nesou pevný roční úrokový výnos 8,5 %. Dluhopisy bude nabízet J&T BANKA a veřejná nabídka poběží od 1. srpna 2022 do 31. července 2023.

·       CZ0003543092, 8,5 %, 750 000 000 Kč, splatné 2027 (5 let), hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč

 

Dluhopisy nejsou zajištěné, emitent má ale tyto povinnosti:

·       nezřídit zajištění k jiným závazkům, pokud takto nebudou rovněž zajištěny i závazky z dluhopisů

·       nové závazky podřídit těmto dluhopisům

·       nevyplácet dividendy nebo jiné obdobné výplaty

·       omezit přeměny (nezměnit právní formu, nenabýt účast v žádné jiné právnické osobě a nezcizit svůj majetek)

·       transakce se spřízněnými osobami budou sjednány za podmínek běžných v obchodním styku

Firma může dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu a počínaje dnem prvního výročí data emise získává právo dluhopisy předčasně splatit, a to s mimořádným výnosem ve výši 1,5, 1, 0,5 a 0 % jmenovité hodnoty dluhopisu v závislosti na době do splatnosti. Výtěžek z emise bude půjčen mateřské společnosti především na refinancování závazků vůči sesterským společnostem. Další účely využití jsou v tuhle chvíli neznámé.

Celkové náklady na emisi a nabídku budou činit zhruba 17,6 milionů korun, v případě navýšení emise na maximální částku 2,25 miliardy korun se celkové náklady nabídky odhadují zhruba na 48 milionů.

 

Ekonomika:

Emitent dluhopisů, společnost J&T ENERGY FINANCING CZK V, vznikla v listopadu minulý rok a na konci roku neměla žádnou ekonomiku. Mateřská společnost J&T ENERGY HOLDING a.s. vznikla 18. června loňského roku a 31. prosince měla tyto výsledky:

 

Hodnoty v tis. Kč 2021
Celková aktiva 74 188 633
Dlouhodobý finanční majetek 73 975 401
Vlastní kapitál 46 598 829
Celkové závazky 27 589 804
VH za běžnou činnost 7 444 970

 

Skupina EPH:

EPH měla v loňském roce rekordní výsledky. Konsolidované tržby činily 18,9 miliardy eur a oproti roku 2020 se tak více než zdvojnásobily. EBITDA meziročně vzrostla o 5 % na 2,3 miliardy eur a celková aktiva vzrostla na 25 miliard eur.

K růstu v loňském roce přispěla společnost EPPE, jejíž EBITDA vzrostla o 85 % na 1 miliardu eur. Na její výkonnost měla pozitivní vliv především rostoucí cena plynu na evropském trhu. Nižší toky plynu do EU v kombinaci s prodejem některých teplárenských firem v posledním čtvrtletí 2020 naopak negativně zasáhly společnost EPIF, které se loňský hrubý provozní zisk snížil o 21 % na necelou 1,3 miliardu eur. [8][9] Rekordní tržby za loňský rok umístily společnost na první místo v žebříčku sto nejvýznamnějších českých firem Czech Top 100.[10]

Čistý finanční dluh se na konci loňského roku zvýšil o více než 200 milionů na 4,6 miliardy eur. Zadlužení se navýšilo o revolvingové úvěry, které skupina potřebovala kvůli volatilitě cen energií a vyšší zárukám v posledním kvartálu loňského roku, které musí výrobci energií poskytovat burzám pro případ, že by nasmlouvanou elektřinu nedodaly. Na daních zaplatila společnost v minulém roce celkem 398 milionů eur a na dividendách rozhodla o vyplacení 18,5 miliardy korun.[11]

Na vyšších cenách elektřiny a dalších komodit bude EPH dál vydělávat i letos. Naopak útlum přepravy zemního plynu, který stál za loňským propadem výsledků divize EPIF, představuje pro EPH riziko i v tomto roce. Provozovatel plynovodů Eustream tvořil v loňském roce 23 % celkového provozního profitu EPH a právě jeho potrubím protéká do střední a západní Evropy velká část ruského plynu. Pokud by plyn přestal z Ruska proudit, EPIF nevydělá na poplatcích za tranzit, což povede k dalšímu propadu jejích tržeb. Na toto nebezpečí ostatně upozorňuje i nejnovější prospekt.[12] Z tohoto důvodu letos koncem března snížila agentura Moody’s rating dluhopisů EPIF i Eustream. Podle Moody’s je obrat Eustream na přepravě ruského plynu závislý z 95 %.[13] V reakci na situaci společnost EPIF na jaře tohoto roku oznámila, že pozastavila akvizice a akcionářům nevyplatí dividendy, dokud se situace nestabilizuje.[14]

 

Finanční výsledky z konsolidované rozvahy skupiny EPH:

Hodnoty v mil. eur 2021 2020 2019
Celková aktiva 25 189 18 052 16 689
Stála aktiva 14 095 13 842 12 995
Oběžná aktiva 11 094 4 210 3 694
Vlastní kapitál 4 903 5 387 3 962
Celkové závazky 20 286 12 665 12 727
Krátkodobé závazky 9 969 3 908 4 380
Dlouhodobé závazky 10 317 8 757 8 347
Čistý pracovní kapitál 2 485 577 522
Čistý finanční dluh 4 611 4 361 5 261

 

Finanční výsledky z konsolidované výsledovky skupiny EPH:

Hodnoty v mil. eur 2021 2020 2019
Tržby 18 931 8 531 8 572
Provozní VH 1 522 1 376 1 396
Finanční VH -56 -313 -431
EBITDA 2 264 2 150 2 051
VH před zdaněním 1 491 1 976 1 141

 

Finanční výsledky z konsolidovaných výkazů cash-flow skupiny EPH:

Hodnoty v mil. eur 2021 2020 2019
Provozní CF 1 944 2 047 1 896
Investiční CF -1 106 396 -652
Finanční CF -99 -1 932 -1 004
Změna peněžních prostředků 739 511 240

 

Závěr: 

Jak skupina J&T, tak skupina EPH na trhu dlouhodobě dokazuje, že jsou ve svých činnostech úspěšné. Na rozdíl od jiných dluhopisových emitentů tak v tom případě nevadí, že klient investuje do nově vzniklé entity. Ta je totiž součástí ekonomicky, byznysově a vztahově extrémně silného celku. Díky tomu, že se jedná o emisi, která cílí na retailové a ne institucionální investory s možností investice od 10 000 Kč nepochybujeme o jejím úspěchu na trhu. Nabízený výnos 8,5 % p. a. ve spojení se silnou značkou bude pro mnoho investorů silný argument.

 

 

 

 

[1] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-nejbohatsi-lide-rekordni-zisky-pro-daniela-kretinskeho-devet-zajimavosti-o-jeho-imperiu-199155

[2] https://byznys.hn.cz/c1-65637840-australane-vstoupili-do-klicove-dcerine-firmy-eph-kretinsky-diky-tomu-ziska-v-holdingu-majoritu

[3] https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/patrik-tkac-je-znovu-akcionarem-eph-kretinsky-vsak-majoritu-stale-drzi-1376396

[4] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-nejbohatsi-lide-rekordni-zisky-pro-daniela-kretinskeho-devet-zajimavosti-o-jeho-imperiu-199155

[5] https://www.epinfrastructure.cz/o-spolecnosti/akcionarska-struktura/

[6] https://www.e15.cz/byznys/spolecnost-epif-z-eph-podnikatele-kretinskeho-zvazuje-vstup-na-burzu-1382021

[7] https://ekonomickydenik.cz/kretinskeho-skupina-eph-prerostla-cez-ma-vyssi-zisk-i-trzby/

[8] https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/energeticky-a-prumyslovy-holding-a-s-eph-oznamuje-navzdory-narocnym-trznim-podminkam-rekordni-vysledky-za-rok-2021/

[9] https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/provozni-zisk-kretinskeho-eph-loni-vzrostl-na-5616-miliardy-40393926

[10] https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/energeticky-a-prumyslovy-holding-se-stal-nejvetsi-ceskou-firmou/

[11] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-nejbohatsi-lide-rekordni-zisky-pro-daniela-kretinskeho-devet-zajimavosti-o-jeho-imperiu-199155

[12] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-plynova-krize-dorazi-na-imperium-daniela-kretinskeho-210031

[13] https://archiv.hn.cz/c1-67049480-moodys-snizila-kretinskeho-firmam-rating-duvodem-je-rizikovy-rusky-plyn

[14] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-plynova-krize-dorazi-na-imperium-daniela-kretinskeho-210031