Bondshow: Energy financial group (EFG)

Energy financial group (EFG) je energetická skupina, která investuje do projektů zaměřených na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Konkrétně se věnuje zpracování biologicky rozložitelných odpadů a jejich přeměně na bioplyn, teplo, elektrickou energii a biometan. K roku 2021 vlastnila aktiva v hodnotě téměř 1,25 miliard korun. Na českém trhu působí od roku 2016 a do budoucna chce expandovat i na Slovensko. Je českým lídrem na trhu s biometanem.[1]

EFG podniká v následujících odvětvích:

 1. odpadové hospodářství – sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu, energetické využití biologicky rozložitelného odpadu.
 2. energetika – výroba elektrické energie, tepla a plynu, obchod s elektrickou energií a plynem

Obecně skupina EFG podniká v oblasti energetického využití biologicky rozložitelného odpadu. Zabývá se kompletním řetězcem činností od sběru a logistiky bioodpadů, přes jejich zpracování až po následné obchodování s výstupními energetickými a dalšími komoditami. V současnosti vlastní dvě BPS (bioplynové stanice), a to EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.

Bioplynové stanice jsou specializované zařízení na výrobu biometanu. Biometan (známý také jako zelený zemní plyn) je plyn vzniklý rozkladem organického materiálu (jako jsou rostlinné zbytky, živočišné odpady, potravinový odpad nebo čistírny odpadních vod). Je považován za ekologičtější alternativu k fosilním palivům, protože jeho výroba přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a závislosti na tradičních zdrojích energie. Biometan má neutrální uhlíkovou stopu a 88% úsporu emisí oproti fosilním palivům. Může být také využíván pro úložiště energie a jako prostředek pro udržitelnou správu organických odpadů.

EFG Rapotín BPS:

EFG Vyškov BPS:

 

 

Dluhopisy:

V dubnu vydala Energy financial group přes dceřinou firmu EFG Acquisitions nový prospekt na 2 miliardy korun. Jedná se o druhý prospekt této skupiny, přičemž ten první vydala na konci roku 2020. Výsledky úpisu v novém prospektu neuvádí.

Na program zatím vyšly dvě emise. Ty stále chybí na ČNB a dají se dohledat jen na webovkách společnosti.

První emise je na 350 milionů korun s nabízeným ročním výnosem 9,2 % . Hodnota jednoho dluhopisu činí 100 tisíc korun. Výplata výnosů bude probíhat čtvrtletně k 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.. První výplata proběhne 15.08.2023. Lhůta veřejné nabídky poběží od 01.05.2023 do 12.04.2024. Administrátorem emise se stala společnost CYRRUS. Dluhopisy připravila společnost Frank Bold Advisory.[2] Náklady na přípravu emise by podle odhadů neměly překročit 1,7 % celkového objemu emise.

Druhá emise je na 15 milionů eur. Protože je denominována v eurech nese nižší úrok 7 % p.a..  Hodnota jednoho dluhopisu činí 5 tisíc eur. Výplata výnosů bude probíhat čtvrtletně k 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.. První výplata proběhne 15.08.2023. Lhůta veřejné nabídky poběží od 01.05.2023 do 12.04.2024. Administrátorem emise se stala společnost CYRRUS.

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003550659 15.05.2023 9,2 % 350.000.000 Kč 15.11.2027
2. CZ0003550667 15.05.2023 7 % 15.000.000 EUR 15.11.2027

 

Dluhopisy budou vydávány jako „zelené“, tedy s účelem financovat enviromentálně prospěšné projekty. Budou splňovat takzvané ICMA Bond Principles 2021, stanovující pokyny pro dobrovolný postup pro vydávání zelených dluhopisů. Tyto pokyny poskytují rámec pro transparentnost a odpovědnost a pomáhají zajistit, aby zelené dluhopisy přispívaly k udržitelnému rozvoji a cílům ochrany životního prostředí. Jejich dodržováním mohou emitenti posílit integritu trhu a zvýšit důvěru investorů. Nové dluhopisy jsou také částečně v souladu se vznikajícím nařízením o evropských zelených dluhopisech, jehož schválení se očekává. V případě těchto dluhopisů půjde o investice do projektů výroby energie z biologicky rozložitelných odpadů (viz dále).

V říjnu obdržela tato společnost pokutu od ČNB, protože v letech 2019 a 2020 prodávala investorům dluhopisy bez schváleného prospektu. Ten musí mít každá firma, která chce v rámci jednoho roku nabízet dluhopisy o vyšším celkovém objemu než je jeden milion euro. Firma si sice schválený prospekt 10. listopadu 2020 pořídila, podle zjištění ČNB ale své dluhopisy veřejně prodávala již v období leden 2019 – listopad 2020. EFG se sice po obvinění snažila před případnou tučnou pokutou hájit tvrzením, že „uvedené emise dluhopisů nenabízela způsobem umožňujícím dálkový přístup široké veřejnosti, nabídka a parametry emisí nebyly dostupné veřejnosti z žádných webových stránek společnosti ani z jiných veřejných oznámení.“ ČNB ale důrazně oponovala, že při počtu 1067 fyzických osob, které si dluhopisy EFG koupili, lze těžko hovořit o nabídce „omezenému okruhu“ investorů. Nakonec se ČNB rozhodla pro pokutu ve výši 2 milionů korun.[3]

Zajištění/kovenanty:

Dluhopisový program je zajištěn mateřskou firmou Energy financial group a obsahuje kovenanty typu dostatek hotovosti na účtu pro splátky výnosů, pojištění nemovitostí proti hlavním rizikům (požár, živly, atd.), omezení změn právní formy nebo omezení obchodních přeměn, zcizení majetku třetím stranám jen za tržních podmínek a informační povinnosti.

 1. udržování dostatečné hotovosti na účtech emitenta
 2. omezení převodu aktiv s třetími osobami
 3. omezení převodu aktiv s osobami ze skupiny
 4. omezení přeměn
 5. pojištění majetku
 6. informační povinnost

 

Použití výnosů:

Základním cílem emitenta jsou akvizice stávajících bioplynových stanic (dále jen BPS), zpravidla zemědělských, a jejich následná technologická optimalizace, přebudování na odpadářské stanice a doplnění/nahrazení výroby elektrické energie/tepla o výrobu biometanu. Emitent cílí na český a slovenský trh a jeho cílem je akvizice minimálně dvou stanic ročně, přičemž optimalizace akvírovaných projektů může probíhat přibližně 2 roky (proces stavebního řízení a samotná realizace).

Popis plánovaných investic:

 1. Akvizice zemědělských BPS vhodných k přebudování na odpadové;
 2. Financování přebudování akvírovaných zemědělských BPS na odpadové;
 3. Nákup technologií za účelem rozvoje akvírovaných BPS.

 

Ekonomika:

Mateřskou společností je Energy financial group a.s., kterou vlastní pan Ivo Skřenek.

Emitent EFG Acquisitions a.s. je nová firma, která vznikla 30. května 2022. Jedná se o prázdnou schránku, která měla na konci loňského roku bilanční sumu 2,4 miliony korun tvořenou základním kapitálem ve výši dvou milionů (v hotovosti) a pohledávkami za 487 tisíc korun z peněz z dlouhodobé půjčky.

Mateřská firma skupiny a ručitel dluhopisů Energy financial group má poslední finanční údaje z konce předloňského roku, kdy měla bilanční sumu necelých 1,2 miliardy korun, z toho 360 milionů tvořily majetkové podíly v dcerách a 700 milionů krátkodobé pohledávky.

Finanční výkazy Energy financial group a.s. (ručitele a mateřské firmy):

Rozvaha

v tis. Kč 31. 12. 2021 31. 12. 2020
AKTIVA CELKEM 1 152 170 814 575
Vlastní kapitál 138 675 1 278
Cizí zdroje 1 011 476 810 258
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 259 500 0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 199 218 – 32 841
Čistý obrat za účetní období 288 733 20 645

VZZ

v tis. Kč 2021 2020
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 259 500 0
Výnosové úroky a podobné výnosy 28 104 19 642
Nákladové úroky a podobné náklady 50 305 35 220
Výsledek hospodaření za účetní období 199 218 – 32 841
Čistý obrat za účetní období 288 733 20 645

 

Přestože je skupina firem v holdingu poměrně početná (20 firem), firma své výkazy nekonsoliduje. Podle přiložených výkazů byla ale většina firem v holdingu v roce 2021 ztrátová. Dceřiné společnosti měly za předloňský rok provozní ztrátu -91 milionů (skoro desetinu souhrnné bilanční sumy) a čistou ztrátu -112 milionů (viz tabulka dole). Výnosy mateřské společnosti z podílů byly i přesto z nějakého důvodu 260 milionů v plusu (díky čemuž dosáhla na čistý zisk skoro 200 milionů).

K 31.12.2021 měla mateřská společnost dluhy za 1 miliardu korun při bilanční sumě 1,15 miliardy. Nekonsolidované dluhy dceřiných firem činily 650 milionů na aktivech v hodnotě 974 milionů, tedy necelých 2/3 jejich aktiv.

Mezi nejvýznamnější dceřiné společnosti patří:

EFG Rapotín BPS s.r.o. byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadářských bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již od roku 2016 a má kapacitu zpracování 30 tisíc tun odpadu ročně. Byla první bioplynovou stanicí v ČR, která na trh začala dodávat certifikovaný biometan.[4] Dále poskytuje službu zpracování biologicky rozložitelného odpadu. BPS je potenciálně schopna vyprodukovat elektřinu a teplo pro přibližně dva tisíce domácností. Celé zařízení má několik zdrojů příjmů. Prvním zdrojem je samotná likvidace odpadu, následným zdrojem příjmu je prodej vyprodukovaných komodit. Tato firma měla na konci roku 2021 bilanční sumu 230 milionů, vlastní kapitál 116 milionů, tržby 37 milionů, provozní zisk 8,5 milionu a čistý zisk 666 tisíc korun.

Přehled:

 • Investice: 334 mil. Kč
 • Kapacita zpracování: 30 000 t/rok
 • Produkce energie pro: cca 2 000 domácností
 • Produkce elektrické energie: 4,2 GWh/rok
 • Produkce tepelné energie: 7 200 GJ/rok
 • Produkce biometanu: 13 GWh/rok

Zdroje příjmu:

 • Zpracování odpadu
 • Prodej elektřiny
 • Prodej tepla
 • Prodej biometanu

 

 

EFG Vyškov BPS s.r.o. jako společnost vlastnící BPS je od 1. srpna 2020 novou součástí skupiny, nabytou v návaznosti na dlouhodobou strategii rozšířit portfolio projektů zaměřených na energetickou produkci z odpadů a z obnovitelných zdrojů energie. V současné době má BPS kapacitu 12 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu, přičemž je v horizontu tří let plánováno rozšíření této kapacity až na 30 tisíc tun odpadu ročně (realizace v roce 2023). Tato firma měla na konci roku 2021 bilanční sumu 53 milionů korun, vlastní kapitál 35 milionů korun, tržby 13 milionů, provozní ztrátu -1,6 milionu a čistou ztrátu -3,3 miliony. V roce 2020 byla provozní ztráta -4,5 milionů a čistá ztráta -5,5 milionů. V roce 2019 byla provozní ztráta -18,5 milionů a čistá ztráta -19,1 milionů.

Přehled:

 • Kapacita zpracování: 12 000 t/rok
 • Produkce energie pro: cca 1 500 domácností

Plánovaná investice:

 • Navýšení kapacity zpracování odpadů
 • Instalace jednotky upgradingu bioplynu na biometan

Zdroje příjmu:

 • Zpracování odpadu
 • Prodej elektřiny
 • Prodej tepla

 

MOSTEK energo s.r.o. je elektrárna na zemědělskou biomasu, jejímž cílem je větší využití dřevní štěpky, jakožto výhodné energetické suroviny. Účelem této společnosti je výroba a prodej elektrické a tepelné energie. Tato firma měla na konci roku 2021 bilanční sumu 318 milionů korun, vlastní kapitál 236 milionů korun, tržby 88 milionů, provozní ztrátu -22 milionů a čistou ztrátu -23 milionů. V roce 2020 byla provozní ztráta -38,1 milionů a čistá ztráta -38,7 milionů. V roce 2019 byla provozní ztráta -46,7 milionů a čistá ztráta -50 milionů.

Přehled:

 • Množství vyrobené elektřiny 40 000 MWh/rok
 • Produkce energie pro cca 20 000 domácností

Zdroje příjmu:

 • Prodej elektřiny
 • Prodej tepla

 

EFG Waste logistic s.r.o. zajišťuje svoz odpadů do BPS provozovaných společnostmi skupiny. Tato firma měla na konci roku 2021 bilanční sumu 18 milionů korun, záporný vlastní kapitál -19 milionů korun, tržby 5 milionů, provozní ztrátu -6 milionů a čistou ztrátu -9 milionů. V roce 2020 činila provozní ztráta 2,8 milionů korun a čistá ztráta 5,2 milionů korun. V roce 2019 činila provozní ztráta -3,8 milionů a čistá ztráta -5,7 milionů.

Přehled:

 • Kapacita logistiky 10 000 t/rok
 • Konec skládkování v roce 2030

Zdroje příjmu:

 • Svoz odpadu
 • Poskytování sběrných nádob a kontejnerů
 • Zajištění třídění odpadu
 • Expedice BRO k energetickému využití

 

EFG Energy trading s.r.o. je společnost obchodující s elektrickou energií, plynem a zárukami původu. Rovněž realizuje projekt poskytování služeb výkonové rovnováhy pro společnost ČEPS. Tato firma měla na konci roku 2021 bilanční sumu 17 milionů korun, vlastní kapitál 1,5 milionů korun, tržby 52 milionů, provozní ztrátu – 21 milionů a čistou ztrátu – 22 milionů.  V roce 2020 byla provozní ztráta -507 tisíc a čistá ztráta -549 tisíc korun.

Zaměření:

 • Obchody na PXE
 • Obchod energie z OZE třetích stran
 • Obchod záruk původu

 

EFG Green gas s.r.o. zajišťuje v rámci skupiny EFG licencovanou výrobu biometanu z bioplynu. Jako první v České republice dodává certifikovaný biometan s téměř neutrální uhlíkovou stopou a získala certifikaci udržitelnosti ISCC EU8, což je certifikát mezinárodní uhlíkové udržitelnosti pro výrobce biopaliv. Prvním projektem společnosti EFG Green gas s.r.o. je instalace jednotky úpravy bioplynu na biometan ve stanici EFG Rapotín BPS. Dalším projektem bude v roce 2023 výroba biometanu ve stanici EFG Vyškov BPS. Tato firma měla na konci roku 2021 bilanční sumu 42 milionů korun, vlastní kapitál 7 milionů korun, tržby 18 milionů, provozní ztrátu -800 tisíc korun a čistou ztrátu -5 milionů. V roce 2020 byla provozní ztráta -4,4 miliony korun a čistá ztráta -9,8 miliony korun. V roce 2019 byla provozní ztráta -81 tisíc korun a čistá ztráta -82 tisíc korun.

EFG Engineering s.r.o. je technologická společnost, která v ČR realizuje projekty moderních energetických řešení zaměřených primárně na oblast bioplynu. Konkrétně jde o zajištění inženýrské činnosti, dotačního managementu a projektového řízení při výstavbách a úpravách BPS ve skupině EFG. Tato firma měla na konci roku 2021 bilanční sumu 2,7 milionů korun, vlastní kapitál 1,1 milionu korun, tržby 1,8 milionů, provozní zisk 313 tisíc korun a čistý zisk 188 tisíc. V roce 2020 byla provozní ztráta -1,5 miliony korun a čistá ztráta -1,6 miliony korun. V roce 2019 byl provozní zisk 52 tisíc korun a čistý zisk 24 tisíc korun.

EFG Company services s.r.o. je servisní společnost zajišťující manažerské, administrativní a jiné služby pro ostatní společnosti ze skupiny EFG. Tato firma měla na konci roku 2021 bilanční sumu 14,4 milionů korun, vlastní kapitál -22,9 milionů korun, tržby 11,2 milionů, provozní ztrátu -21,3 milionů a čistou ztrátu -23,6 milionů. V roce 2020 byla provozní ztráta -7,1 milionů korun a čistá ztráta -7,5 miliony korun. V roce 2019 byla provozní ztráta -156 tisíc korun a čistá ztráta -157 tisíc korun.

 

Vybrané finanční údaje dceřiných společností za rok 2021 (v tis. Kč):

Společnost Bilanční suma Vlastní kapitál Tržby Čistý obrat Provozní VH VH po zdanění
EFG Rapotín BPS s.r.o. 230 269 116 166 37 499 38 093 8 460 666
EFG Vyškov BPS s.r.o. 53 226 35 247 13 499 13 502 – 1 628 – 3 365
EFG Waste logistic s.r.o. 18 469 – 18 664 5 168 5 197 – 6 136 – 8 735
EFG Green gas s.r.o. 42 354 6 881 17 629 18 457 – 854 – 4 575
EFG Engineering s.r.o. 2 777 1 136 1 814 1 820 313 188
EFG Green energy s.r.o. 1 947 – 1 041 2 256 2 256 – 1 155 – 1 222
EFG Energy trading s.r.o. 16 942 1 480 52 422 53 024 – 20 636 – 21 571
EFG Company services s.r.o. 14 434 – 22 917 11 180 11 237 – 21 282 – 23 569
Biomethane CE s.r.o. 4 473 – 213 5 3 866 2 152 1 690
EFG Rapotín upgrading s.r.o. 3 968 1 169 3 597 3 598 975 767
EFG Educa z.ú. 30 -159 0 0 – 150 – 150
MOSTEK energo s.r.o. 317 698 236 277 87 883 87 973 – 22 104 – 22 654
MOSTEK distribuce s.r.o. 4 025 – 27 841 29 136 29 136 – 28 356 – 28 362
MOSTEK didacta s.r.o. 2 007 – 689 0 19 – 23 – 27
Warengo Technology s.r.o. 723 – 4 101 711 825 – 1 007 – 1 397
EFG Biomethane invest a.s. 261 499 1 979 0 0 – 20 – 21
Celkem 974 841 324 710 262 799 269 003 -91 451 -112 337

 

  Pohledávky Závazky
  Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé
EFG Rapotín BPS s.r.o. 8 579 0 3 754 110 349
EFG Vyškov BPS s.r.o 1 593 0 1 383 16 525
EFG Waste logistic s.r.o. 1 580 0 3 199 33 934
EFG Green gas s.r.o. 1 821 50 2 302 33 171
EFG Engineering s.r.o. 884 0 387 1 254
EFG Green energy s.r.o. 1 261 0 2 213 775
EFG Energy trading s.r.o. 10 192 4 260 9 395 6 067
EFG Company services s.r.o. 3 674 0 4 099 33 252
Biomethane CE s.r.o. 3 791 0 94 4 592
EFG Rapotín upgrading s.r.o. 497 0 644 2 155
EFG Educa z.ú. 0 0 9 180
MOSTEK energo s.r.o. 26 881 0 81 252 114
MOSTEK distribuce s.r.o. 3 914 0 26 765 5 101
MOSTEK didacta s.r.o. 0 0 2 696 0
Warengo Technology s.r.o. 518 0 254 4 570
EFG Biomethane invest a.s. 0 0 20 259 500
Celkem 65 185 4 310 138 466 511 539

 

 

Závěr:

Poslání skupiny podílet se na „záchraně planety“ a přispět ke snížení závislosti na fosilních palivech je určitě šlechetný, ale stojí green bonds za investici jen proto, že jsou green? V jedné z našich prvních analýz na tomto webu z května 2021 jsme si posteskli nad ztrátovým hospodařením této skupiny. Tehdy byla dostupná data do roku 2019 a my vyjádřili naději, že se to třeba zlepší. Uběhly dva roky a prakticky všechny firmy dál prodělávají peníze. Dluhopisy mají financovat nové investice, firma se ale k účelovému využití nezavázala v kovenantech. Nechala si tak otevřená zadní vrátka pro potřeby financování provozních nákladů / refinancování dluhů. Ostatní kovenanty nejsou příliš oslnivé a dluhopisům chybí i jakékoliv zajištění.

Výsledky za rok 2022 by mohly s ohledem na loňskou energetickou krizi a zvýšený zájem o biometan (který má potenciál nahradit část ruského plynu)[5][6][7][8] konečně přeměnit ztrátové hospodaření v úspěšný byznys. Navíc by to opět chtělo vydat aktuální konsolidovaná data, aby investor věděl, jaká část dluhu pochází z externích zdrojů a jaká část představuje vnitroskupinové půjčky, aby získal představu o skutečném zadlužení skupiny.

Do té doby je to stále velice riskantní hra a nabízený úrok by s přihlédnutím k rizikovosti měl být určitě dvojciferný. 

 

 

 

 

 

[1] https://www.hybrid.cz/efg-rapotin-bps-dodava-jako-prvni-v-cr-certifikovany-biometan/

[2] https://www.frankboldadvisory.cz/post/pro-skupinu-efg-jsme-pripravili-emisi-zelenych-dluhopisu-v-hodnote-350-milionu-korun-a-15-milionu-euro

[3] https://ekonomickydenik.cz/ceska-narodni-banka-dala-pokutu-energeticke-skupine-efg-kvuli-emisi-dluhopisu-bez-prospektu/

[4] https://www.hybrid.cz/efg-rapotin-bps-dodava-jako-prvni-v-cr-certifikovany-biometan/

[5] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/biometan-muze-nahradit-rusky-fosilni-plyn-v-doprave-zatim-se/r~8bfb35a20c0a11eda3c0ac1f6b220ee8/

[6] https://www.hybrid.cz/nahradi-rusky-zemni-plyn-cesky-biometan/

[7] https://www.prumyslovaekologie.cz/info/dansko-nahrazuje-rusky-plyn-biometanem-v-danske-plynovodni-siti-je-ho-jiz-40

[8] https://ekonomickydenik.cz/bez-biometanu-uz-ani-ranu-cil-35-miliard-kubiku-bioplynu-se-stane-zavaznym-nahradi-temer-ctvrtinu-importu-z-ruska/