Bondshow: Energy financial group

Dnes se podíváme na ekonomiku a podnikání dalšího z emitentů, skupiny Energy financial group. Jak už název napovídá, tato skupina podniká v oblasti energetického průmyslu. Věnuje se zejména svozu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu, obnovitelným zdrojům energie, výrobě a prodeji biometanu a distribuci a prodeji elektrické a tepelné energie.

Firma je ovládána dvěma společníky, dominantně Ivo Skřenkem (r. 1961), který ovládá 90 % společnosti a Petrem Štěrbou (r. 1975), který ovládá minoritních 10 % společnosti. Základní kapitál byl na konci minulého roku navýšen na současnou hodnotu 73 milionů korun.

Ekonomika:

Emitentem dluhopisů je firma Energy financial group a.s., která měla k 31.12.2019 (zatím poslední dostupná data) bilanční sumu kolem 690 milionů korun. Jeho dluhy nicméně činily ke stejnému datu 717 milionů korun. Operoval tedy se záporným vlastním kapitálem. Jedná se sice o nekonsolidované finanční výkazy, ovšem i tak emitent v letech 2019 a 2018 dosáhl v obou letech záporného výsledku hospodaření. Konsolidovaný obrat skupiny dosahuje pouze 78 milionů korun.

Z ekonomického hlediska považuje emitent za nejvýznamnější dceřinné společnosti EFG Rapotín BPS a MOSTEK energo:

Společnost EFG Rapotín BPS SE provozuje bioplynovou stanici. Zabývá se zpracováním a ekologickou likvidací biologicky rozložitelného odpadu, který dokáže zrecyklovat a přeměnit ho na elektrickou a tepelnou energii a biometan. Stanice má kapacity na zpracování až 30 tisíc tun odpadu ročně a potenciálně je schopna vyprodukovat elektřinu a teplo pro přibližně dva tisíce domácností. Celý projekt má několik zdrojů příjmu, prvním jsou příjmy za samotnou likvidaci odpadu, další příjmy pochází z prodeje vyprodukovaných komodit, tedy elektřiny, tepla a biometanu.

Tržby EFG Rapotín BPS SE byly za rok 2019 ve výši 22 milionů. Jedná se o významný projekt skupiny, o kterém na svých stránkách tvrdí, že do něj investovala 280 milionů korun. Výsledek hospodaření tato firma vygenerovala ve stejném období záporný ve výši 6,6 milionu korun. Na úrovni EBITDA to byl zisk 5 milionů korun v roce 2019. O rok dříve zisk na úrovni EBITDA přes 7 milionů korun. Nicméně tento výsledek ještě srážejí finanční náklady přes 10,5 milionu za poslední dva roky.

Společnost EFG Rapotín BPS SE získala v roce 2015 dotaci z Operačního programu životní prostředí, oblasti podpory zkvalitnění nakládání s odpady ve výši téměř 90 milionů Kč. Po průběžném vyhodnocení plnění podmínek konstatoval poskytovatel dotace mj. nesplnění povinných kvót zpracovaného množství odpadu v roce 2018, což společnost uvádí v dluhopisovém prospektu. Společnosti tak hrozilo riziko vracení této dotace.

Druhým významným projektem skupiny je akvizice společnosti MOSTEK energo s.r.o., která provozuje elektrárnu na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zejména zemědělské biomasy. Jedná se např. o tzv. agropelety, tedy pelety vyráběné z rostlinné biomasy jako je sláma, seno a dřevní štěpka. Účelem této společnosti je výroba a prodej elektrické a tepelné energie.

Společnost za roky 2018 a 2019 prodělala přes 100 milionů korun, na úrovni EBITDA pak dosáhla ztráty v obou letech kolem 13 milionů ročně. Finanční náklady tvořily řádově další 3 miliony ročně.

Ztrátová je i většina ostatních společností v Energy financial group. Mezi nimi i další významné projekty, jako je bioplynová stanice EFG Vyškov BPS na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, dále společnost EFG Green energy, která se zaměřuje na efektivní využití bioplynu vyprodukovaného v bioplynových stanicích a EFG Waste logistic, která se zabývá svozem a shromažďováním biologického odpadu.

Tyto další společnosti dohromady za rok 2019 vykazovaly ztrátu celkem ve výši téměř 25 milionů korun.

 

Dluhopisy:

Energy financial group a.s. vydala na podzim dluhopisy v celkové hodnotě 350 milionů korun. Ty nesou pevný úrokový výnos 6,50 % p. a. a jmenovitá hodnota každého dluhopisu činí 100 000 korun.

Název dluhopisů: ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I.
ISIN: CZ0003525545
Objem: 350 000 000 Kč
Datum emise: 12. 11. 2020
Úroková sazba: 6,50 % p. a.
Datum konečné splatnosti: 12. 11. 2026
Úpis: od 12. 11. 2020 do 8. 11. 2021

Emitent se v prospektu nezavázal k žádnému omezení. Finanční prostředky získané z výtěžku emise dluhopisů chce společnost použít na akviziční činnost (62 %) a refinancování současných závazků (38 %). Akvizice jsou zaměřeny primárně na další bioplynové stanice.

Je nutné zmínit, že emitent není nezkušený a k datu uveřejnění prospektu (listopad 2020) upsal historicky dluhopisy za 643.800.550,- Kč. Je na našem kapitálovém trhu tedy úspěšný.  

 

Závěr:

Jedná se o poměrně divokou dluhopisovou emisi v oblasti energetiky s přihlédnutím na stávající hospodářské výsledky projektů a celkovou výši dluhů. S nadějí očekáváme zveřejnění výsledků za loňský rok, které snad přinesou zásadní zlepšení.