Bondfondy: Partners Bond Opportunity

Tento podílový fond se začal veřejnosti nabízet poprvé v roce 2018. Umožňuje investovat od 500 korun s doporučenou dobou držení alespoň 3 roky. Jedná se o otevřený podílový fond, můžete tedy vždycky svůj vklad vybrat za aktuální cenu, v tomto případě ale za výstupní poplatek 3 %. Vstupní poplatek si fond neúčtuje žádný. Pokud jde o další náklady, celková nákladovost (TER) v roce 2023 činila 1,01 %. Fond si také účtuje výkonnostní poplatek, ten však v posledních pěti letech účtoval v průměru jen 0,01 % z výnosu ročně.

 

Typ fondu retailový OPF, speciální
Datum zahájení činnosti (první úpis PL) 10. 10. 2018
Domicil ČR
ISIN CZ0008475662
Min. výše investice 500 Kč
Vlastní kapitál (k 30.6.2023) 2,66 mld. korun
Min. investiční horizont 3 a více let

 

Obhospodařovatelem je Partners investiční společnost, kterou skupina Partners založila v roce 2011 s cílem rozšířit svou činnost mimo klasické poradenství. Dnes tato IS spravuje 12 retailových fondů a 4 FKI, přičemž většina fondů je přímo založená skupinou Partners. Partners investiční společnost administruje také nemovitostní fond Trigea, který se obhospodařuje sám (vlastnicky ale spadá pod skupinu Partners).

Manažery fondu jsou:

  • Martin Mašát (nar. 1977)
  • Martin Tománek (nar. 1986)

Mašát působí v Partners investiční společnosti od roku 2013. Drží mezinárodně uznávaný titul CFA a rovněž titul FRM (Financial Risk Manager, udělovaný Global Association of Risk Professionals, sídlícím v USA). Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

Tománek má vystudovanou politologii a na finančních trzích se pohybuje od roku 2007. V Partners se věnuje sestavování investičních portfolií pro afluentní klientelu. Od března 2017 působí na pozici junior portfolio manager v Partners investiční společnosti.

 

Velikost fondu činila k červnu 2023 celkem 2,66 mld. korun. Fond je zaměřen zejména na české státní a firemní dluhopisy. 16,13 % dluhopisů v portfoliu nemá rating. Dluhopisy s ratingem mají nejčastěji hodnocení AA (62,42 %), což je zároveň nejlepší rating dluhopisů v portfoliu. Nejhorší rating (BBB) má 8,26 % dluhopisů. Většinu dluhopisů tvořily bondy se splatností nad 7 let. Měnově byl fond nejvíce exponován do CZK (86,69 %).

Korporátní dluhopisy k červnu 2023 činily 23,8 % portfolia. Státní dluhopisy tvořily 30,9 %, dluhopisové fondy 0,6 % a skoro 40 % bylo v hotovosti, resp. v termínovaných vkladech. Největší portfoliové pozice tvořily z 38 % české vládní dluhopisy. 3,58 % tvořily investice do dluhopisů polské rozvojové banky Bank Gospodarstwa Krajowego. Z korporátních dluhopisů patří mezi nejvýznamnější pozice energetická MND, dopravní společnost Regiojet, státní podnik České dráhy nebo Česká spořitelna.

 

Portfolio:

Podle posledního měsíčního reportu z 29. února 2024 měl fond největší pozici (16,12 %) v jiném dluhopisovém fondu, který je Amundi Euro Corporates UCITIS ETF. Jedná se o pasivní eurový fond pod správou Amundi Asset Management, který kopíruje index Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI. V Česku ho nabízí Amundi IS.

Druhou největší pozicí (11,45 %) jsou státní dluhopisy EU. Minimálně 32 % portfolia pak tvoří české státní dluhopisy. 2,10 % portfolia tvoří také dluhopisy polské rozvojové banky Bank Gospodarstwa Krajowego. Z českých korporátních dluhopisů patří mezi nejvýznamnější pozice energetická MND, dopravní společnost Regiojet, státní podnik České dráhy nebo Česká spořitelna.

Fond měl na konci února 2024 měnovou expozici do CZK ve výši 99,29 %. 0,7 % jsou eurové investice. Výnos do splatnosti činil 4,70 %, dluhopisové portfolio je tedy hlavně kvůli velkému zastoupené státních bondů spíše konzervativní (průměr trhu v polovině loňského roku činil 7,22 %). V průběhu února prodloužil fond nákupem dlouhodobých dluhopisů (především státní dluhopisy ČR a EU) průměrnou splatnost fondu z 3,7 roku na necelých 5 let. Důvodem bylo očekávání prudkého poklesu české inflace, která se potvrdila. Pokles inflace a následně i úroků v ekonomice zhodnotil ceny dluhopisů a majetek fondu se tak za únor zhodnotil o +0,5 %. Meziročně se fond k únoru 2024 zhodnotil o téměř 10 %.

 

Zhodnocení na tříletém horizontu (2021-2023) v porovnání s konkurencí:

 

 

Podle údajů z pololetní zprávy z 30. června minulého roku měl fond majetek za 2,682 mld. korun. 1,768 mld. tvořily dluhové CP a 898 milionů bylo uloženo v bankovních produktech. 55 % dluhopisů bylo státních, zbytek korporátní. 13 milionů pak bylo uloženo v podílových listech jiných dluhopisových fondů.

Celková pasiva byla tvořena především kapitálovými fondy a emisním ážiem. Kapitálové fondy ve výši 2,269 mld. korun představují vydané PL v počtu 2,269 miliard při jmenovité hodnotě 1 Kč za kus. Rozdíl mezi nominální hodnotou podílových listů a cenou podílových listů při jejich vydávání i při zpětném prodeji představuje emisní ážio, které k 30.6.2023 činilo celkem 203 milionů.

Co se týče finančních derivátů, fond používá pouze deriváty ve formě měnových swapů a forwardů za účelem krytí měnových rizik. Ostatně podílové fondy na nic jiného než na hedging derivátové produkty využívat nesmí.

 

Skladba portfolia k 30.6.2023:

 

Fond zažívá každoročně čistý příliv kapitálu (v mil. Kč):

 

 

Skladba dluhopisů k 31.12.2022 (k 30.6.2023 chybí data):

 

 

 

Rozložení dluhopisů dle zemí k 31.12.2022 (k 30.6.2023 chybí data):

 

 

 

Závěr:

Jedná se o fond, který je skladbou portfolia spíše konzervativní, ale z hlediska výnosů si mezi konkurencí vede velice dobře. V loňském roce dosáhl na druhé nejvyšší zhodnocení (+11,08 %) z 19 námi sledovaných dluhopisů fondů (první byl UNIQA EUROBOND OPF) a na tříletém horizontu (2021-2023), který tento fond sám doporučuje, byl mezi retailovými fondy vůbec nejlepší. Dosáhl na krásné zhodnocení 14,91 %, zatímco průměr sledovaných fondů za dané období činil jen 3,76 %. Byl zároveň jedním z pouze tří fondů, kteří v daném tříletém horizontu dosáhly na dvojciferný výnos. Na pětiletém horizontu se zhodnotil o 23,68 %, což odpovídá přibližně 4,34 procentům ročně při složeném úročení. Z hlediska výnosů se v posledních letech vyrovnal i některým FKI.

Hodnotit jen historickou výkonnost je sice zvlášť u dluhopisových fondů dost zrádné, protože úrokové sazby v ekonomice se neustále mění, přesto je to dobrý indikátor, jak si takový fond vede mezi konkurencí. Existuje zde zároveň jen malé riziko kurzových ztrát, protože fond má přes 99 % investic v CZK.

Fond má aktuálně (březen 2024) výnos do splatnosti zhruba 4,70 % p.a., což vlastně říká, že pokud podmínky zůstanou stejné a všechny kupónové platby budou reinvestovány za stejnou sazbu, odpovídá tato hodnota potenciálnímu ročnímu výnosu do doby splatnosti dluhopisů v portfoliu.

Aktuální modifikovaná durace celého svého portfolia činí 4,98 let. Tento ukazatel je v podstatě průměrná doba do splatnosti dluhopisů v portfoliu, což vyjadřuje citlivost na změny úrokových sazeb. Portfolio s delší dobou splatnosti dluhopisů bude z hlediska přeceňování reagovat na změny úrokových sazeb v ekonomice citlivěji (ať už tím či oným směrem) než dluhopisové portfolio s kratší dobou splatnosti. Hodnota 4,98 let naznačuje, že pokud se úrokové sazby pohnou o 1 %, očekává se, že celková hodnota portfolia fondu se pohne přibližně o 4,98 % v opačném směru. Tento ukazatel je spíše měřítkem rizika spojeného s úrokovými sazbami než přímou predikcí výnosnosti, hodně o ní ale napoví.

A protože nás letos čeká zřejmě celoroční série snižování sazeb ze strany ČNB, mohou se fondy těšit na opravdu zajímavé výnosy. A ti s co nejvyšší durací obzvlášť.