Jak distribuční sítě chrání klienty před nekvalitními dluhopisy?

V médiích často zaznívají názory, že za neúspěšné investice do firemních dluhopisů může i jejich distribuce. Větší část odpovědnosti určitě leží na osobě podnikatele a neméně odpovědný je i samotný klient, který se pro takovou investici rozhodl. Zeptali jsme největších finančně-poradenských firem, jak konkrétně kontrolují kvalitu dluhopisů, které jsou skrze jejich poradce nabízeny klientům. 

 

Jiří Pech, Broker Trust: 

Jak má poradce rozlišit dobrý dluhopis od toho špatného? 

Běžný poradce jen velmi těžko. Pro vyhodnocení dluhopisu potřebuje znalosti finančních výkazů, účetnictví, určitého kontextu, ve kterém emitent podniká, dluhopisového práva a všeobecné reality současného dluhopisového trhu. Mnohem lepší je si takové zhodnocení nechat udělat od nějakého odborníka. Poradci Broker Trustu se mohou obracet na náš investiční výbor, kde řadu dluhopisových emisí posuzujeme. Zde opravdu platí, že se pohybujeme na minovém poli a osvědčené pravidlo řešit s klienty jen takové produkty, kterým plně rozumím, tu platí dvojnásob. Poradci jako profesionálové jsou za svou radu klientovi odpovědní.

Jakým způsobem tedy posuzujete dluhopisy, které vaši poradci smí prodávat? Nebo jsou zcela zakázané? Jak bojujete proti zanášení a jak případně trestáte ty, kteří to dělají? 

V rámci emisí, které nám chodí ke schválení, posuzujeme jednak finanční zdraví emitenta dle výkazů, případně konsolidovaných výkazů, dále hodnotíme míru zajištění závazků vůči dluhopisovým věřitelům a jejich celkovou pozici – tzn. jak silnou pozici mají pro vymáhání svých práv. Do nabídky nám tak proplují v zásadě jen společnosti, které mají kvalitní finanční zázemí anebo mají velmi dobře chráněné dluhopisové věřitele. Tipařina neschválených investičních produktů je v rámci Broker Trustu zakázána. Pokud je odhalená, tak ji standardním procesem řeší etický výbor, který poradci udělí sankci. Tou může být až ukončení spolupráce.

 

Jan Brejl, Partners

Jakýkoli produkt, který zařazujeme do nabídky prochází posouzením a schválením produktového výboru, který se skládá ze zástupců distribuce, analytiků, právního a backoffice. Bez tohoto schválení není možné produkty v síti Partners nabízet.

Co se týče posouzení, tak:

  1. Zpravidla neodpovídá výnos podstupovanému riziku (dluhopisovou část portfolia řešíme dluhopisovými fondy, kde „spoléháme“ na přidanou hodnotu řízení daného fondu – v podstatě by se v námi vybíraných fondech neměl ani „prašivý“ dluhopis vyskytovat navíc dlouhodobý průměrný výnos fondu ani nemusí dlouhodobě „výrazně“ zaostávat za průměrným výnosem „prašivých“ dluhopisů a je to s nesrovnatelně nižším rizikem pro investory. Navíc možný vyšší potenciální dlouhodobý výnos řešíme kvalitní diverzifikací, kde je i prostor na využití jiných investičních nástrojů, než jsou dluhopisové fondy)
  2. Pokud bychom „teoreticky“ uvažovali o zařazení jednotlivého korporátního dluhopisu, tak nás bude zajímat historie emitenta (minimálně 5 let, jakým způsobem hospodaří, jakým způsobem se např. vyvíjí provozní výsledky hospodaření, jak roste zadlužení v kontextu s realizovanými projekty, jaký jejich byznys plán atd.) a celkový rámec projektu za jehož účelem jsou prostředky získávány.

Na trhu je spousty „nově“ založených, popř. výrazně předlužených emitentů a ti pro nás nejsou zajímaví (reputační riziko) a zároveň ani nenabízejí dostatečný výnos.

 

Jan Šimek, SAB Servis

Jakým způsobem tedy posuzujete dluhopisy, které vaši poradci smí prodávat? Nebo jsou zcela zakázané? Jak bojujete proti zanášení a jak případně trestáte ty, kteří to dělají? 

V produktové nabídce máme pouze dluhopisy s prospektem, které jsou určené pro veřejnou distribuci. To znamená, že jsou nabízené obchodníkem s cennými papíry, se kterým má SAB servis jako investiční zprostředkovatel distribuční smlouvu a smí jej nabízet naši vázaní zástupci, kteří mají příslušné registrace u ČNB. Žádné jiné dluhopisy v nabídce nemáme a neumožňujeme tipařskou distribuci jiných dluhopisů ani jiné způsoby obcházení platné regulace. Dluhopisy, které máme v nabídce, mají určené cílové trhy a pomocí investičního dotazníku se posuzuje, zda jsou v souladu s investičním profilem klienta. Rizikovost dluhopisu posuzuje primárně obchodník s cennými papíry, my máme pravomoc toto hodnocení upravit. Nikdy hodnocení rizikovosti nesnižujeme, jsou případy, kdy jsme rizikovost naopak po našem uvážení navýšili. O to se stará produktové oddělení. Je však potřeba dodat, že dluhopis vždy s sebou nese kreditní riziko a sebelepší analýza není garancí toho, že emitent naplní své závazky. Proto obecně doporučujeme zařazovat konkrétní dluhopisy do portfolií klientů jen jako doplněk a ideálně se jim vyhnout úplně. Mnohem lepší je do portfolia zařadit dluhopisové fondy, které jsou výrazně méně rizikové než konkrétní dluhopisy. A nakonec jsme rádi, že se poradci od distribuce konkrétních dluhopisů vrací k fondovým řešením. Tento trend jednoznačně vidíme na odevzdávané produkci v posledních dvou letech.

Porušení pravidel, která jsou ustanovená ve smlouvě o spolupráci, může vést k ukončení smluvního vztahu. V praxi je však problém ten, že se o takovém porušení smlouvy dozvíme zřídka, a to až ex post, protože u takových obchodů nelze použít náš záznam o schůzce ani investiční dotazník. Zkrátka obchodní dokumentace nejde přes náš backoffice a my se o tom dozvíme jen náhodou nebo při stížnosti klienta. Historicky jsme ukončili spolupráci s několika poradci, kteří takto porušili smlouvu. Je jich však méně, než deset.

Jiří Havrlant, Chytrý Honza

Vázaní zástupci Chytrého Honzy mohou v souladu s požadavky právních předpisů (ZPKT) a vnitřních předpisů společnosti nabízet a prodávat dluhopisy, které splňující následující podmínky:
  • k dluhopisu byl vydán prospekt, který byl schválen Českou národní bankou, přičemž nákup dluhopisu probíhá pouze prostřednictvím spolupracujících obchodníků s cennými papíry
  • dluhopis byl po předchozím interním posouzení společnosti, zahrnující mj. vyhodnocení hospodářských výsledků a finanční situace emitenta, zařazen do nabídky společnosti
  • před nabízením, resp. prodejem dluhopisu zákazníkovi musí dojít k vyhodnocení přiměřenosti investice z pohledu cílového trhu zákazníka, resp. jeho investičního profilu a upozornění zákazníka na rizika spojená s nákupem dluhopisu (zejm. kreditní riziko).

Porušení výše uvedených pravidel, mj. nabízení dluhopisů mimo nabídku společnosti, vázanými zástupci je dle závažnosti porušení odpovídajícím způsobem společností sankcionováno, v krajním případě posuzováno individuálně ukončením spolupráce s VZ.