Bonshow: GEEN

Této firmě jsme se věnovali naposledy téměř přesně před rokem. Tehdy jsme vyjádřili naše obavy o její ekonomiku a množství splatných závazků. Zlepšila se situace meziročně k lepšímu? 

GEEN je investiční skupina podnikající na poli energetiky se zaměřením na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, obchod s elektrickou energií, realizací úsporných opatření a obchod s chemickými surovinami. Mezi hlavní směry rozvoje skupiny patří zejména akvizice a rozvoj MVE (malá vodní elektrárna), FVE (fotovoltaická elektrárna) a výrobních zdrojů na spalování biomasy, development, výstavba a rekonstrukce elektráren, provoz, servis a dohled elektráren, prodej a nákup elektřiny a plynu, zpracování návrhů energetických úspor a jejich realizace a prodej chemických surovin a produktů. Hlavním akcionářem mateřské společnosti GEEN Holding je paní Marcela Mokrá, která napřímo vlastní 52,56 % firmy a 47,44 % přes Felix Capital a.s., ve které drží 95 % akcií. Zbylých 5 % akcií drží pan Aleš Mokrý.

V současné době provozuje GEEN portfolio obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 29,4 MW. Největší zastoupení mají solární elektrárny.

Portfolio skupiny GEEN:[1]

 

Dluhopisy:

V minulosti vydala skupina GEEN již pět dluhopisových programů prostřednictvím dvou dceřiných firem. O první dva dluhopisové programy se postarala firma GEEN General Energy a.s. v letech 2014 a 2017, kdy vydala dluhopisy za 350 milionů korun, ze kterých upsala 119,15 milionů. Další tři programy vydal dnešní emitent, společnost GEEN Development. A tato firma vydala v lednu nový prospekt na dluhopisový program v objemu 1,5 mld. korun. Na prospekt zatím vyšla jedna emise za 60 mil. korun. Dluhopisy budou nezajištěné a bez jakéhokoliv ošetření rizik pro investory. Zároveň nebudou předčasně splatné s výjimkou likvidace nebo úpadku. Výtěžek má financovat projekty skupiny.

 

CZ0003548604, 9,00 % p.a., 60 000 000 Kč, 20.03.2023-20.03.2026

Přehled dluhopisů podle splatnosti v jednotlivých letech (v jednotkách Kč):

2023: 148 400 000
2024: 839 767 000
2025: 294 970 000
2027: 65 070 000
2028: 53 650 000
2029: 65 600 000
2030: 23 900 000
Celkem 1 491 357 000

 

Ekonomika 2021:

Celkové konsolidované tržby v roce 2021 činily něco málo přes 1 mld. korun a meziročně vzrostly o 42,89 %. Tržby z výroby elektřiny stouply o téměř 34 % především díky bonifikaci výkupních cen v elektrárně Županja v Chorvatsku a díky spuštění třetí biomasové elektrárny Gospić též v Chorvatsku. V probíhajícím období již mají nárok na bonifikaci všechny tři elektrárny, takže zde se očekává další růst výnosů. K významnému meziročnímu navýšení došlo i u tržeb za prodej elektřiny a plynu společností GEEN Sale a General Energy, tyto firmy však i přesto skončily s provozní ztrátou. Na jejich ztrátovém hospodaření se výrazně podepsala i jednorázová tvorba opravné položky k nesplaceným poskytnutým úvěrům v hodnotě 32 mi. korun. Česká a slovenská výrobní aktiva vygenerovala v roce 2021 čistý zisk přes 35 mil. korun, na čemž mají podíl především fotovoltaické elektrárny. Výsledky vodních elektráren zůstaly kvůli podprůměrným průtokům v řekách za očekáváním. Hospodaření v Gruzii bylo pozitivně ovlivněno kurzovými zisky. Celkový provozní zisk se meziročně navýšil o 5 % na 84 mil. korun (EBITDA 297 mil. korun).

Samotnému byznysu skupiny se tak i přes několik provozně ztrátových firem loni jako celku dařilo, skupina GEEN je ale předlužená. Vlastní kapitál je v minusu 242 mil. korun a cizí zdroje tvoří téměř 108 % celkového majetku. Finanční ztráta stoupla meziročně o 88 % na -321 798 tis. korun, z toho náklady na úroky se zvýšily o 21,47 % na 197 628 tis. korun. Oproti roku 2020 také výrazně stouply náklady související s tvorbou rezerv a opravných položek, kromě nesplacených pohledávek také k akciím firmy VEMEX Energie ve výši 50,7 mil. korun. Jednorázové opravné položky a významné finanční náklady tak kladný provozní zisk otočily v celkovou ztrátu 235 mil. korun. Celkově na konci roku 2021 vykázala společnost konsolidovanou kumulovanou ztrátu z minulých let ve výši -240 mil. korun. Firma se ztrátou hospodaří dlouhodobě, naposledy byla zisková v roce 2017, kdy byl VH za období 147 mil. korun a VH minulých let 52 mil. korun.

Na konci roku 2021 měla skupina GEEN konsolidovaná aktiva za 3,8 mld. korun. Celkový majetek skupiny se však výrazně liší v případě jeho vykazování v českých a mezinárodních účetních standardech. V případě IFRS je díky přeceňování dlouhodobých aktiv celkový majetek firmy podstatně vyšší (5,7 mld. korun). Kladné přeceňování dlouhodobého majetku v IFRS tak firmě pomáhá k nižším celkovým ztrátám. Majetek na konci roku 2021 z více než 90 % tvořily biomasové elektrárny, fotovoltaické elektrárny a vodní elektrárny a jejich doprovodné projekty. V roce 2021 skupina zaměstnávala v průměru 120 zaměstnanců. V oblasti aktiv nedošlo v roce 2021 k významným změnám, výrobní portfolio nebylo rozšířeno ani zmenšeno.

Konsolidované finanční údaje skupiny GEEN (podle Českých úč. standardů):

Hodnoty v tis. Kč k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2020
Aktiva 3 868 024 3 992 304
Vlastní kapitál -241 513 -8 838
Základní kapitál 7 800 7 800
Cizí zdroje 4 162 415 4 013 101
Míza zadlužení (cizí zdroje/majetek) 107,61 % 100,52 %
Tržby z prodeje výrobků a služeb 660 039 514 000
Tržby za prodej zboží 361 948 201 212
Neuhrazený zisk/ztráta minulých let (+/-) −244 112 −150 559
Provozní VH 84 067 79 970
Finanční VH -321 798 -171 043
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) −234 689 −91 458
Čistý obrat za účetní období 1 099 066 806 373

 

Závěr:

Z pohledu provozních výsledků se v loňském roce jednalo o výdělečný byznys. Firma je ale předlužená a sumy úroků, které musí platit, již čtvrtý rok po sobě převyšují to, co je schopná svojí činností vydělat. Na uhašení ztrátového financování si musí dál půjčovat, a to čím dál dráž. Na začátku letošního roku prodávala dvouleté dluhopisy za 7,5 % a čtyřleté za 8,5 %, tedy za cca o 2 p.b. vyšší úrok než před 2-4 lety. Navzdory dražšímu financování je ale nabízený výnos pořád dost nízký vzhledem k dnešní makroekonomické situaci, kdy u takto rizikových firemních dluhopisů by standardem měly být dvouciferné výnosy.

O něco lepší je situace firmy při vykazování v mezinárodních standardech, kde má vysoké nerealizované zisky z přeceňování, které výrazně zvyšují hodnotu jejích aktiv. Více o jejím hospodářství nám poví výsledky za uplynulý rok 2022, ve kterém probíhala jednání o prodeji části portfolia v Chorvatsku, či vstupu nového investora, který by přinesl významnou redukci finančních nákladů.

Optikou výsledků roku 2021 má ale skupina GEEN stále co dohánět. Stejně jako v designu dluhopisů, kde nemyslela na žádnou ochranu investorů. Stále se tak jedná o velmi rizikovou záležitost, které by se běžný investor měl vyhnout nebo měla tvořit maximálně nižší jednotky procent jeho investičního portfolia. Nabízený úrok totiž vůbec nereflektuje podstupované riziko. 

 

 

 

[1] FVE (solární elektrárna), MVE (malá vodní elektrárna)