Bondshow: Wood Seeds

Je to rok a čtvrt, co jsme psali o této firmě. Nyní přichází s dalším dluhopisovým prospektem a my si připomeneme, co tato firma dělá, jak úspěšně a co čekat od jejích dluhopisů.

Podnikatelský plán této firmy stojí na nákupu lesních pozemků, na kterých chce následně těžit dřevní kulatinu. K listopadu 2022 vlastnila celkem 3,8 mil. m2 takových pozemků, které oceňuje (údajně dle znaleckých posudků) na celkem 155 mil. Kč. Na těchto pozemcích se dle vlastních odhadů firmy nachází dřevní hmota o odhadovaném objemu cca 138 tis. m3, jejíž tržní hodnotu firma odhaduje na částku cca 488 mil. Kč. Na zakoupených lesních pozemcích firma průběžně spravuje lesní kulturu, např. sázením nových stromů: jen za letošek vysadila 61 tisíc nových jehličnanů a 90 tisíc nových listnatých stromů. Firma rovněž stojí za databází lesů České republiky obsahující soubory dat o lesních porostech na území České republiky, ve kterých lze vyhledávat obchodní příležitosti dle několika navzájem kombinovatelných filtrů. Tuto službu nabízí třetím osobám.

V současnosti firma vlastní dva areály na zpracování dřevní hmotu: v Břasích u Rokycan a v Jesenici u Rakovníka. Areál v Břasích u Rokycan, který ovládá dceřiná společnost WS QUERCUS, se rozkládá na pozemcích o rozloze cca 34 tis. m2 a má sloužit za účely produkce a zpracování řeziva, především pro nábytkářskou výrobu.

V současnosti probíhá jeho celková modernizace, přičemž celkové náklady firma odhaduje na cca 345 mil. Kč (rekonstrukce, nákup vybavení, nákup zásob). Doposud z této částky již proinvestovala celkem cca 24,5 mil. Kč a dalších 21 mil. Kč na samotnou jeho akvizici. Zbývající náklady související s areálem chce financovat zejména z výnosů emisí dluhopisů. Uvedení areálu do plného zkušebního provozu (za předpokladu, že firma na trhu nasbírá dostatečné množství kapitálu na investice a zároveň získá příslušná veřejnoprávní povolení) se očekává v září 2023. Provoz areálu chce zaměřit především na zpracování tvrdého dřeva: do roku 2025 od nasmlouvaných externích dodavatelů a od roku 2025 zejména z vlastní produkce, přičemž výrobky mají být určena pro trhy západní Evropy s nábytkářskou tradicí (například Nizozemí).

Druhý areál v Jesenici u Rakovníka o rozloze cca 10 tis. m2 pak firma zakoupila za účelem doplnění skladovacích kapacit a do budoucna také za účelem využití výrobní haly pro druhotnou výrobu dubové a bukové spárovky. Celkové odhadované náklady na modernizaci a zahájení výrobní činnosti areálu firma odhaduje cca 56 mil. Kč, přičemž na samotnou akvizici padlo 14 mil. Kč.

Podnikatelským plánem firmy je nákup a správa lesních pozemků, výkup kulatiny z manipulačních skladů a zpracování a prodej dřevní hmoty. Tuto činnost doposud nezahájila. V současnosti generuje tržby výlučně z přeprodeje dřevní hmoty v areálu v Břasích u Rokycan a zprostředkování obchodů a služeb souvisejících s lesními pozemky třetím subjektům prostřednictvím vlastní Databáze lesy ČR 05.

Na zakoupených lesních pozemcích chce firma těžit kulatinu a tu následně po jejich modernizaci a zprovoznění zpracovávat ve zmiňovaných areálech. Těžbu kulatiny na vlastních pozemcích předpokládá od roku, v letech 2023/2024 se bude jednat především o dřevní hmotu odkoupenou na trhu od dodavatelů. Vytěženou kulatinu bude zpracovávat beze zbytku, tzn. vedle produkce truhlářského a podlahářského řeziva vzniknou při jejím zpracování také vedlejší produkty jako kůra na mulčování, piliny na lisování, pelety, brikety aj. Průběžně také žádá o dotace z evropských i tuzemských programů, dosud ale žádnou nečerpal. Vyhledávat příležitosti k nákupu lesních pozemků plánuje firma také na území Slovenské republiky, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti WOOD SEEDS SK s.r.o., která momentálně nevykonává žádnou činnost.

Od poslední analýzy se také změnila vlastnická struktura. Do skupiny prostřednictvím několika firem majetkově vstoupil Patrik Tuzar, sourozenec stávajícího vlastníka Lindy Tuzarové, který získal 25 % podíl. Zbývající dva vlastníci, Jan Hero a Barbora Herová, jsou také sourozenci. Jejich otec, Jan Hero starší, je potom partnerem Lindy Tuzaové. Jde tak o čistě rodinný podnik. Zároveň došlo k založení dceřiné společnosti WS QUERCUS s.r.o., které ovládá areál v Břasích u Rokycan.

 

Dluhopisy:

Na konci listopadu vydala firma aktualizovaný prospekt na svůj první dluhopisový program z roku 2019, ve kterém navyšuje celkový objem z pěti set na 800 milionů Kč.

Výnosy z minulých dluhopisů využila na akvizici lesních pozemků (285 mil. Kč), výplatu úrokových výnosů a jmenovitých hodnot dluhopisů (66 mil. Kč), akvizice a dosavadní investice do areálů v Břasích u Rokycan a Jesenici u Rakovníka (59,5 mil. Kč), náklady na účetní, právní a jiné poradce, nájem prostor, IT služby, marketing atp. (42 mil. Kč), mzdové náklady (10 mil. Kč) a na investice na zalesňování, údržbu a služby lesního hospodáře (8 mil. Kč).

Na nový prospekt vyšly dvě emise. První je na 30 mil. Kč (s možností navýšení na 60 mil. Kč) se splatností v prosinci 2024 a s ročním výnosem 9,2 %. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 50 tisíc Kč, což je také výše minimální investice. Veřejná nabídka poběží v období od 5. prosince 2022 do 30. listopadu 2023.

CZ0003546590, 9,2 % p.a., 30 000 000 Kč, splatné 5.12.2024 (2 roky)

Druhá emise je na 40 mil. Kč (s možností navýšení na 80 mil. Kč) se splatností v prosinci 2025 a s ročním výnosem 9,5 %. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 50 tisíc Kč, což je také výše minimální investice. Veřejná nabídka poběží v období od 5. prosince 2022 do 30. listopadu 2023.

CZ0003546608, 9,5 % p.a., 40 000 000 Kč, splatné 5.12.2025 (3 roky)

Dluhopisy z obou emisí jsou vydávány v rámci prvního dluhopisového programu, který neposkytuje záruky. Chybí i jakékoliv ošetření rizik. Účel využití prostředků je velmi obecný: dluhopisy mají financovat provozní, akviziční a jiné náklady emitenta.

 

Ekonomika:

Na konci srpna letošního roku měla firma majetek za necelou půl miliardu Kč, z toho většinu vázanou ve stálých aktivech financovanou dlouhodobými dluhopisy. Firma pokračuje ve ztrátovosti (což je logické, když nepodniká), vlastní kapitál už ale není nezáporný kvůli navýšení základního kapitálů fúzí sloučením se svou dceřinou společností HBR WOOD, která je zdůvodněná zjednodušením vlastnické a organizační struktury, zefektivněním podnikatelské činnosti a snížení administrativní zátěže. V důsledku fúze došlo k navýšení základního kapitálu WS o 131 milionů Kč na celkem 141 milionů Kč ze jmění zanikající společnosti HBR WOOD. Na konci léta navíc společnost přišla se zprávou, že se majoritní vlastník, akciová společnost WS holding, rozhodla pokrýt účetní ztrátu vzniklou v souvislosti se zahájením výstavby dřevozpracovatelského závodu v Břasích. Navýšila tak z vlastních zdrojů základní kapitál Wood Seeds na 10 miliónů Kč s tím, že do konce měsíce září kapitál navýší o další milióny. Konečná částka navyšování základního jmění je 150 mil. do konce roku 2022. Kapitálový vklad WS holding je krytý vlastním majetkem zakladatele.

Firma dlouhodobě hospodaří se ztrátou, která loni činila 34 milionů Kč a letos v prvních osmi měsících pak 49 mil. Kč. Ztrátové hospodaření je dáno zejména vysokými vstupními investicemi, které musí vynaložit, aby mohla zahájit svou hlavní podnikatelskou činnost. Není ani jisté, kdy a jestli vůbec ji firma zahájí, ani to, jestli po jejím případném zahájení dokáže dostatečně rychle své hospodářské výsledky otočit ze ztráty do (dostatečného) zisku.

Investice financuje z převážné části dluhopisy, přičemž k listopadu 2022 činily celkové závazky z bondů 567 milionů Kč. A jen pro dokončení zamýšlené modernizace a zahájení plné výrobní činnosti areálů v Břasích u Rokycan a v Jesenici u Rakovníka přitom musí vynaložit dalších cca 366 mil. Kč. A připočíst musíme ještě další náklady ve výši desítek až stovek milionů Kč na výplaty již vydaných dluhopisů, mzdové náklady, služby atp. Pokračování v těchto investicích a hrazení provozních a jiných nákladů je tak závislé na tom, jestli firma dokáže prodávat další a další dluhopisy, protože sama generuje jen marginální tržby z vedlejších aktivit.

 

Finanční údaje z rozvahy:

Hodnoty v tis. Kč 31. 8. 2022 31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 486 685 332 517 25 205 594
Stálá aktiva 451 114 302 285 23 953 0
Oběžná aktiva 35 560 30 190 1 227 23
Vlastní kapitál 30 153 23 277 -3 054 187
Cizí zdroje 456 532 309 240 28 259 407
Dlouhodobé závazky 423 050 268 446 6 589 226
Vydané dluhopisy 406 239 216 525 6 375 0
Závazky k úvěrovým institucím 5 261 0 0 0
Ostatní závazky 11 550 51 921 214 226
Krátkodobé závazky 33 482 40 735 21 070 181
Vydané dluhopisy 21 825 21 825 6 200 0
Závazky z obchodních vztahů 4 851 18 041 14 563 181
Ostatní závazky 6 806 869 307 0

 

Finanční údaje z VZZ:

Hodnoty v tis. Kč 31. 8. 2022 2021 2020 2019
Celkové tržby 8 755 4 473

 

0 0
Provozní výsledek hospodaření -27 846 -26 336

 

-3 050 -11
Nákladové úroky a podobné náklady 20 729 8 186

 

157 0
Finanční výsledek hospodaření -21 032 -8 133

 

-163 -2
Výsledek hospodaření za účetní období -48 878 -34 469

 

-3 213 -13

 

Závěr:

Firma je další mašina na vydávání dluhopisů. Jen letos vydala dvanáct emisí za celkem 460 milionů Kč, přesto svůj podnikatelský plán nemá zahájit dříve než na konci příštího roku. Firma má navíc tu drzost, že navzdory rostoucímu riziku i sazbám nabízí investorům stále stejný výnos kolem 9 %. Ten nabízela i dva roky zpátky. Dluhopisy jsou navíc bez jakéhokoliv ošetření rizik. Vzhledem k trajektorii ekonomiky jejího podnikání si neumíme představit odměnu, která by byla adekvátní podstupovanému riziku.

Přesto byla tato firma v upisování dluhopisů až doposud poměrně úspěšná. Odpověď, proč tomu tak je, mohou skrývat emisní podmínky. Zde firma zmiňuje, že náklady na distribuci činí až 10 % celkového objemu prodaných dluhopisů.

Letos si na propagaci prodeje zaplatila několik komerčních článků na Novinky.cz, ve kterých se chlubí, že výnosy překračují inflaci, přestože v době vydání byla inflace již o několik procentních bodů vyšší. Zároveň v nich své dluhopisy označuje za konzervativní investici s „nižší mírou rizika“, což dokazuje tím, že je staví do kontrastu s kryptoměnami.

Firma sice již nemá záporný vlastní kapitál, přesto ale může mít podle této analýzy nadhodnocený majetek. Své predikce budoucí ziskovosti navíc staví na aktuálních cenách dřeva, které se v současnosti nachází na relativně vysoké úrovni. V současnosti může spoléhat jen na to, že se jí podaří prodat dostatek dluhopisů pro všechny zmíněné investice nutné k tomu, aby své hlavní podnikání mohla vůbec odstartovat. V tuto chvíli platí, že je ztrátová a předlužená. Příští rok ji navíc čekají splátky dluhopisů za 109 milionů Kč. Musí se tak spoléhat na prodej dalších dluhopisů. Investorům přejeme hodně štěstí.