Bondshow: Saunia

Dnešním představovaným profilem emitenta nebude jako obvykle realitní developer, ale společnost se vskutku ojedinělým předmětem činnosti, se kterým se na našem dluhopisovém trhu dá setkat. Společnost Saunia, jak již název napovídá, poskytuje služby v oblasti saunování, wellness a masáží.

Firma byla založena v roce 2006 a provozu saunových světů se věnuje od roku 2011. V současné době provozuje celkem 13 poboček po České republice a jednu na Slovensku. Tyto pobočky provozuje výhradně v obchodních centrech krajských měst.

Jednatelem společnosti je pan Bohumil Píše, který na firmě zároveň vlastní největší podíl (28 %). Dalšími společníky jsou Michal Drozd (20 %), Radek Stavinoha (20 %), Jan Holeček (12 %) a společnost Pale Fire Capital SE (20 %).

Pod firmu spadá několik dceřiných společností: Saunia constructions, s.r.o., Saunia Krakov, s.r.o., Saunia Orlice, s.r.o. a slovenská společnost Saunia SK, s.r.o., ve kterých Saunia s.r.o. drží 100% vlastnický podíl.

Vlastnická struktura:

Saunia_vlStruktura

Dluhopisy:

Aktuálně společnost nabízí dluhopisy, které vydala na konci minulého roku. K tomuto datu (16. prosince 2020) jsou aktuální i všechna dále uvedená data.

V rámci tohoto dluhopisového programu Saunia nabízí čtyřleté dluhopisy s výnosem 7,5 % ročně. Velikost emise je 150 milionů korun. Společnost je oprávněna tyto dluhopisy předčasně splatit nebo kdykoliv odkoupit. Za vydané dluhopisy neručí žádná jiná firma. Zároveň se firma nezavazuje k žádným omezením, tzv. kovenantům, které za jiných okolností posilují postavení věřitelů.

Parametry dluhopisů:

Název dluhopisů: Saunia 7,50/25
ISIN: CZ0003528846
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise: 150 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50 %)
Datum emise: 1. ledna 2021
Datum konečné splatnosti: 1. ledna 2025
Úpis dluhopisů: od 16. prosince 2020 do 1. prosince 2021
Úroková sazba: 7,5 % p. a.
Výplata úroků: čtvrtletně

Finanční prostředky získané z prodeje dluhopisů plánuje firma použít primárně na svou další expanzi, konkrétně na financování výstavby nových saunových světů v obchodních centrech Central (Kladno), IGY (České Budějovice) a Stromovka (Praha). Jejich otevření se plánuje na druhou polovinu 2021. Firma chce zároveň expandovat do zahraničí: plánuje otevření 4 nových poboček v Německu a Rakousku.

Další část chce firma použít na splacení, respektive refinancování svých dalších dluhových závazků a zbývající část půjde na financování provozních nákladů společnosti. Celkové náklady na emisi dluhopisů firma odhaduje na 10 milionů korun (6,7 %).

Společnost již v minulosti emitovala několik dalších emisí dluhopisů:

V červnu 2018 emitovala dluhopisy v objemu téměř 250 miliónů korun splatné v roce 2022.

Parametry dluhopisů:

Název dluhopisů: Saunia 2022
ISIN: CZ0003519159
Datum emise dluhopisů – 16. července 2018
Datum konečné splatnosti dluhopisů – 16. července 2022
Úpis: 1. června 2018 až 31. května 2019
Objem: 246.580.000 Kč
Úroková sazba 6,25 % p. a.

Dále společnost v listopadu 2019 vydala dluhopisy v rámci podlimitní emise v celkovém objemu 25 milionů korun, které jsou splatné v roce 2023.

Parametry dluhopisů:

Název dluhopisů: SAUNIA 6,25/23
ISIN: CZ0003523391
Datum emise: 15. 11. 2019
Den konečné splatnosti: 15. 11. 2023
Objem: 25 mil. Kč
Úroková sazba: 6,25 % p. a.

Dále dluhopisy v objemu 125 milionů korun, za které ručila zástavním právem k 100% podílu na společnosti ve prospěch společnosti BH Securities a.s., a to až do výše 250 milionů korun. (toto právo zaniklo 25.2.2021 a bylo nahrazeno zástavním věřitelem První realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů do výše 72 000 000 Kč).

Parametry dluhopisů:

Název dluhopisů: Saunia 6,25/21
ISIN: CZ0003515892
Datum emise 3. 3. 2017
Den konečné splatnosti: 3. 3. 2021
Objem: 125 mil. Kč
Úroková sazba: 6,25 % p. a.

Ručí také za závazky svých dceřiných společností na Slovensku v celkovém objemu 50 milionů korun.

Jednou z nich je společnost Saunia SK, která v březnu 2020 vydala dluhopisy v celkovém objemu 25 milionů korun s úrokovou sazbou 6,56 % splatné v roce 2024. Druhou je Saunia Constructions s.r.o., která emitovala dluhopisy v září 2020 v celkovém objemu 25 milionů korun s úrokovou sazbou 7,50 % splatné rovněž v roce 2024.

Firma má také závazky vůči svým společníkům, které k datu 31. 8. 2020 činily 50,5 milionu korun.

Celkově tak firma k datu vydání dluhopisového prospektu dluží dluhopisovým věřitelům 446,5 milionu korun. Dalších 50,5 milionu pak v zápůjčkách, které jí poskytly společníci. 

Ekonomika:

Podle údajů z posledního veřejně dostupného finančního výkazu, mezitimní účetní závěrky za období od 1. 9. 2019 do 31. 5. 2020 činila celková aktiva emitenta 426 milionů korun, z toho vlastní kapitál byl 15 milionů korun. Cizí zdroje tak tvořily 96,5 % celkových aktiv, což není lichotivé číslo.

Společnost je zároveň dlouhodobě nezisková, za rok 2018 činila ztráta 51 milionů korun a v roce 2019 to bylo 64 milionů korun. V období od 1. 9. 2019 do 31. 5. 2020 dosáhla ztráta výše 63 milionů korun. Kumulovaná ztráta za tato období tak činí 179 milionů korun.

Nepříznivé finanční výsledky z posledních let jsou sice částečně dané investicemi do výstavby nových poboček, které firma v posledních letech uskutečnila, firma však nemá k datu vydání prospektu smluvně zajištěno dlouhodobé financování výstavby nových poboček. Je tak závislá na úspěchu prodeje dalších dluhopisů.

Vzhledem k tomu, že Saunia musela zápasit s vládními opatřeními, které značně omezovaly její činnost, došlo k navýšení vlastního kapitálu společníky v minulém roce o 60 milionů korun (v březnu 30 milionů a v září o dalších 30 milionů). Jen v prvním období nouzového stavu od 12. března do 24. května 2020 přišla společnost podle svých odhadů o cca 47 milionů korun na plánovaných tržbách.

Důležité finanční ukazatele emitenta:

Hodnoty v tis. Kč k 31. 8. 2018 k 31. 8. 2019 od 1. 9. 2019

do 31. 5. 2020

Aktiva celkem 267 287 401 788 425 570
Vlastní kapitál celkem -38 035 47 738 14 796
Cizí zdroje celkem 304 703 354 050 410 774
Podíl cizích zdrojů 114 % 88 % 96,5 %
Zisk před zdaněním -51 141 -64 227 -62 942

 

Závěr:

V oblasti saunování se může skrývat investiční potenciál. Trh saunování je v České republice nenasycený a málo rozvinutý. V Německu připadá jeden saunový svět na cca 37 tisíc obyvatel, v Praze je to přes 100 tisíc a v rámci celé republiky je tento poměr ještě vyšší.

Zadlužení firmy je však extrémně vysoké. Firma je také několik let po sobě ve ztrátě a na splácení závazků už museli přispět sami společníci (což je jim ke cti). Zvýšené riziko se částečné odráží ve vyšší sazbě, která je u aktuální emise 7,5 %. Je však otázkou, zda dostatečně. Vzhledem ke všem dostupným informacím jsme přesvědčeni o tom, že byl měl být dvojciferný. Pokud se v krátkém čase nepodaří refinancovat dluhy a nastartovat tržby, dluhopisovým věřitelům bude ještě hodně horko.