Bondshow: QSC Finance

QSC Finance je účelová firma založená na vydávání dluhopisů, která patří do skupiny společnosti R-EKO VISION. Skupina se věnuje poskytování služeb spojených se servisem osobních automobilů, zejména poskytování projektové dokumentace a podpůrného IT rozhraní.

Byla založena v roce 2015 panem Markem Zukalem (nar. 10. listopadu 1972). Aktuálně sestává z pěti společností.

Firma Vznik Účel
R-EKO VISION s.r.o. 25. února 2015 holdingová společnost
Quick Stop Car 7. srpna 2017 podnikání s autoservisy (viz níže)
AZET 2021, s.r.o. 19. listopadu 2022 žádná činnost
Gotosales 27. dubna 2022 žádná činnost
QSC finance s.r.o. 23. března 2023 financování (dluhopisy)

Vlastnické schéma:

 

 

Podnikatelský plán:

Klíčovou společností skupiny je Quick Stop Car, která provozuje franšízovou síť servisů osobních automobilů, když franšízantům dodává servisní místo takzvaně „na klíč“, zapojuje je do své servisní sítě a dále jim poskytuje podpůrné IT rozhraní. Firma po Česku plánuje vybudovat síť až 400 servisních jednotek a pneuservisů pro osobní automobily, a to u obchodních center, supermarketů a čerpacích stanic. Servisní jednotky chce vlastnit a provozovat formou pronájmu a franšízingu.

Co je to franšízing?

Ve zkratce jde o podnikání s pronajatou značkou někoho jiného. Úspěšná firma (franžísor) prodá jinému podnikateli (franšízantovi) licenci, která mu umožní samostatně podnikat s jejími zavedenými produkty nebo službami. V praxi to znamená, že vznikají další pobočky dané firmy, které mají stejný vzhled i nabídku, ale provozují je „nezávislí“ podnikatelé. Ti nemusí vymýšlet nic nového, podnikají s již známou často etablovanou značkou a daná firma jim předá veškeré know-how a vše je naučí. Pro franšízora to pak díky poplatkům znamená příjemný pasivní příjem, který ho stojí minimální úsilí a investice. Aby franšízant nepoškozoval dobré jméno firmy, musí dodržovat požadavky franšízora a nároky na kvalitu. Za jejich nedodržování je sankciován.

Franšízing může být jistotou hlavně v začátcích podnikání. Odpadá s ním vymýšlení nového produktu nebo služby a také velké investice do propagace. Podnikatel ani nemusí mít mnoho zkušeností a obchodních kontaktů. I jeho vstupní investice se snižuje – franšízové licence mohou být relativně levné, někdy i do 100 tisíc korun. S náklady na vybudování pobočky pak také (alespoň částečně) pomáhá franšízor.

Má to ale samozřejmě i své stinné stránky jako to, že značka podnikateli nepatří. Někdy podmínky smlouvy zakazují koupenou licenci prodávat třetí straně. A podnikatel má v rámci franšízingu jen omezené rozhodovací možnosti, protože za něj částečně rozhoduje firma, která mu změny musí schválit a na pravidelné bázi ho i kontroluje. Kromě toho musí franšízant franšízorovi pravidelně odvádět podíl na zisku.

V Česku franšízové řetězce fungují už od roku 1991, kdy do ČR začaly vstupovat první zahraniční franchisové systémy. Vývoj franchisingu u nás byl ale poměrně pomalý vzhledem k nedostatečné znalosti jeho fungování a také kvůli nedůvěře k němu ze strany českých podnikatelů. Vyšší popularitu sbírají franšízy teprve v posledních letech. V roce 2020 v Česku existovalo přes 250 franšízových konceptů, z těch obecně nejznámějších například globální síť rychlého občerstvení McDonald’s, realitní kancelář Century 21 nebo síť restaurací Potrefená Husa. Ve světě takto fungují i hotelové řetězce, které sází na to, že turisté budou chtít v každé turistické destinaci na světě vsadit „na to známé“.

K září 2023 takto na franšízing provozovala tato firma jedenáct servisních jednotek a další čtyři byly ve výstavbě. Za cíl si klade do pěti let se stát jednou z hlavních sítí autoservisů v České republice. Skupina Emitenta nevylučuje budoucí expanzi na zahraniční trhy, a to zejména v regionu střední a východní Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko aj.).

K srpnu 2023 byly v provozu tyto jednotky:

Obchodní model společnosti tedy nepočítá s tím, že by sama firma měla někoho zaměstnávat a provozovat jednotlivé servisní jednotky. Všechny servisní jednotky budou operovány franšízanty, kterými budou právnické nebo podnikající fyzické osoby.

Při expanzi tak bude zcela spoléhat na franšízové partnery. Ty chce hledat především prostřednictvím pay-per-click reklamu na internetu a na sociálních sítích, oslovuje stávající franšízanty o případná doporučení na potenciální franšízanty pro jiné lokality a rovněž využívá vlastních obchodních kontaktů a obchodních kontaktů svých partnerů. Lze předpokládat, že do budoucna s rostoucím dobrým jménem servisní sítě Quick Stop Car bude společnost oslovována zájemci o franšízu přímo, bez přímé vazby na internetovou reklamu.

Personální obsazení jednotlivých servisních jednotek bude vždy svěřeno do diskrece franšízanta s tím, že Quick Stop Car jim bude poskytovat podporu s vyhledáváním pracovních sil, především však inzercí volných pracovních pozic na svých internetových stránkách. Servisní služby budou v některých jednotkách poskytovány osobně přímo franšízanty (resp. jedinými společníky či akcionáři právnických osob v postavení franšízantů), v jiných prostřednictvím jejich zaměstnanců.

V současnosti firma pořizuje každou novou servisní jednotku za celkovou cenu 2,7 milionů korun (bez DPH), přičemž za tuto cenu získává komplet dvou buněk, které tvoří servisní jednotku, a to včetně veškerého technického vybavení a zázemí, s nímž je servisní jednotka poskytována franšízantům. Tyto servisní jednotky lze přemisťovat.

 

 

Ekonomika:

Emitent:

Emitent QSC finance byla založena teprve letos 23. března a nemá žádnou ekonomiku. Ke dni založení měla jen jeden tisíc korun jako základní kapitál.

Quick Stop Car:

Ekonomicky tak bude emitent závislý na úspěšnosti podnikání QSC finance. Návratnost investice počítá hlavně s poplatky, které bude firma dostávat od franšízantů, například počáteční poplatky za poskytnutí franšízy a posléze průběžné poplatky z obratu. Účtovat si poplatky může firma eventuálně také z reklamy hrazené na vlastní náklady. Franšízanti nebudou vlastnit ani značku, ani fyzické prostory. Budovy všech provozoven bude ve vlastnictví Quick Stop Car, která je bude franšízantům pronajímat, což pro ni bude představovat další zdroj příjmu. Do budoucna se nevylučuje ani vznik doplňkových produktů, které bude moci franšízantům poskytovat a dosahovat dalšího dodatečného zisku.

Firma vznikla v roce 2017, její skutečné podnikání začalo ale až v roce 2021. Do té doby neměla žádný majetek ani dluhy.

Majetek:

v tis. Kč 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Aktiva celkem 41 338 5 216 10
Stálá aktiva 37 902 4 572 0
– nedokončený dlouhodobý majetek 36 538 129 0
Oběžná aktiva 1 653 455 10

Pasiva:

v tis. Kč 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Vlastní kapitál 1 383 -762 10
Základní kapitál 10 10 10
Výsledek hospodaření běžného období -2 855 -772 0
Výsledek hospodaření minulých let -772 0 0
Kapitálové fondy 5 000 5 000 0
Závazky 39 955 5 978 0
dlouhodobé 20 946 5 694 0
– z toho vydané dluhopisy 8 196 720 0
– z toho ovládaná nebo ovládající osoba 12 750 4 974 0
krátkodobé 18 741 284 0

Výkaz zisku a ztráty:

v tis. Kč 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Tržby z prodeje výrobků a služeb +1 240 0 0
Tržby za prodej zboží +98 0 0
Výkonová spotřeba +3 662 +606 0
– z toho služby +3 246 +444 0
Osobní náklady +412 +75 0
Úprava hodnot v provozní oblasti +73 +90 0
Ostatní provozní výnosy +1 161 0 0
– z toho tržby z prodaného dlouhodobého majetku +1 157 0 0
Provozní výsledek hospodaření -2 840 771 0
Ostatní finanční náklady +15 +1 0
Finanční výsledek hospodaření -15 -1 0
Výsledek hospodaření za účetní období -2 855 -772 0
Čistý obrat za účetní období +2 499 0 0

 

R-EKO VISION:

Za dluhopisy se z pozice holdingové společnosti zaručila R-EKO VISION, jejíž doplňkovou činností je poskytování služeb pro další dceřiné společnosti. V rámci skupiny sice vlastní jen tři firmy, podle účetnictví má ale vlastnit až 22 podílů. má pohledávky za Quick Stop Car.

Majetek:

v tis. Kč 31.12.2022 31.12.2021
Aktiva celkem 18 021 5 788
Stálá aktiva 18 001 80
Oběžná aktiva 20 5 708
Pohledávky 19 4 974
Peněžní prostředky 1 734
Časové rozlišení aktiv 0 0

Pasiva:

v tis. Kč 31.12.2022 31.12.2021
Vlastní kapitál 3 300 -64
VH běžného období 3 364 -65
Závazky 14 721 5 852
– z toho dlouhodobé 14 636 5 842
– – ovládaná nebo ovládající osoba 11 636 5 842
– z toho krátkodobé 85 10

Výkaz zisku a ztráty:

v tis. Kč 31.12.2022 31.12.2021
Tržby z prodeje výrobků a služeb 3 967
Provozní VH +3 621 -44
Finanční VH -257 -21
– výnosové úroky 247 29
– nákladové úroky 504 50
VH před zdaněním +3 364 -65
VH za období +3 364 -65
Čistý obrat 7 481 29

 

 

 

Dluhopisy:

V září vyšel společnosti QSC finance prospekt na dluhopisový program, na který může vydat dluhopisy do výše 300 milionů korun. 15. září vyšly první dvě emise dohromady za 60 milionů. Vydávají tříleté dluhopisy za 11 % ročně při ceně 50 tisíc korun za jeden dluhopis. Náklady na přípravu a distribuci by neměly převýšit 10 % celkové jmenovité hodnoty.

První emise:

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003554248 15. 9. 2023 11,00 % 30 mil Kč (možnost navýšení až o 100 %) 15. 9. 2026

Druhá emise:

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003554255 15. 9. 2023 13,00 % 30 mil Kč (možnost navýšení až o 100 %) 15. 9. 2028

 

Výtěžek emise by měl jít především na investice do budování provozoven a jejich následný provoz. Dále investice do hledání franšízantů a marketingu. Dodatečně i na refinancování dluhů nebo financování výdajů na případnou expanzi na trhy Polska, Slovenska nebo Maďarska.

Za dluhopisy se zaručila mateřská firma R-EKO VISION.  Zde je nutné říct, že ručení se nemusí nutně vztahovat na všechny na program vydané emise. Podle společných emisních podmínek prospektu mohou být dluhopisy vydávány nejen jako zajištěné, ale i jako nezajištěné, a dokonce i jaké podřízené. Nutné ovšem říct, že ony první dvě emise jsou skutečně vydány jako zajištěné nepodřízené. Dále je přítomno šest kovenantů, které se týkají hlavně různých omezení transakcí mezi členy skupiny (s hromadou výjimek), a pozici dluhopisových věřitelů přiliš nezlepšují. Chybí zde nějaké tvrdší kovenanty typu míru konsolidovaného zadlužení a účelové využití. Kromě toho se čtyřmi z šesti kovenantů nemusí firma vůbec řídit ještě celý další rok (konkrétně až do konce října 2024). Kovenanty také neplatí každých dvanáct měsíců po skončení účetního období, na jehož konci přesahuje výše vlastního kapitálu nesplacenou výši dluhů z dluhopisů.

 

 

 

Závěr:

Vedle restauračního průmyslu a hotelnictví je franšízing poměrně rozšířený právě také v autoservisu. Podnikání skrze tento koncept ale obvykle nabízejí firmy, které už mají vybudované nějaké dobré jméno na trhu a jejich značka automaticky přitahuje klienty. To zde neplatí. Firma má plán vybudovat 400 pneuservisů po celém Česku. Nyní jich má 11, chce tedy vyrůst skoro čtyřicetinásobně. To je český trh tak málo nasycený autoservisy, že je jich po celém Česku údajně poptávka po čtyřech stech nových? Nejedná se o žádný ojedinělý produkt na trhu, ale o běžnou autoservis službu, která má hromadu konkurence. Firma bude přímo soutěžit se všemi stávajícími servisy, a to od „garážových“ autoservisů až po autorizované servisy.

Stojí za to také zmínit, že firma peníze z dluhopisů vybere a zainvestuje dříve, než začne shánět franšízanty. „Podnikatelský záměr skupiny spočívá v pořizování dlouhodobého majetku, pronájmu ploch na jeho umístění a vytvoření franšízového systému. S pořizováním dlouhodobého majetku (montované haly servisu, vybavení servisu) jsou spojeny vysoké kapitálové náklady, které je zpravidla třeba vynaložit dříve, než je známa osoba franšízanta, která bude tento dlouhodobý majetek za úplatu přebírat do svého užívání.“ Tedy bude vyrábět provozovny, ale ještě neví komu. Kdyby se firma dostala do problémů a pro již vzniklé provozovny by nebyl zájem ze strany franšízantů, bude to znamenat velké ztráty. Sama to uvádí jako vysoké riziko.

Výhodou pro franšízora je, že velká část rizika podnikání ve franšízingu přechází na franšízanty, ale ty musí nejprve přitáhnout nějaký fungují byznys. Franšízing má samozřejmě další výhody jako poskytnutí veškerého know-how, což pomůže hlavně začínajícím podnikatelům bez zkušeností, ale pokud za tím není úspěšná značka, je to málo. Tato firma vznikla v roce 2017. V letech 2017-2020 vůbec nepodnikala, v roce 2021 měla nulové tržby a byla ve ztrátě a za loňský rok utržila prvních 1,2 milionu korun. Stejné peníze vydělá za jeden rok jeden nadprůměrně vydělávající Čech.

O designu dluhopisů už padla řeč. Bondy sice mají ručení, firma si ale na prospekt může půjčit až několikanásobně víc, než kolik je majetek celé skupiny. Firma nemá výsledky, historii, majetek a o kvalitě dluhopisů by se dalo debatovat. Kovenanty za moc nestojí a 11 % výnosu ročně podstupované riziko nevyváží. Tyto dluhopisy jsou totiž ukázkových příkladem toho, když si podnikatel plete dluhopisy s rizikovým kapitálem. Dluhopisy mají být doplněk financování rozšíření již fungujícího byznysu, nikoliv peníze na vyzkoušení si podnikatelského záměru.