Bondshow: NANO CENTRUM AG

NANO CENTRUM AG, je společnost založená 20. května 2004 (do 4. srpna 2021 vedenou pod obchodní firmou Team-Trade s.r.o.). Zabývá se vývojem řešení pro průmysl na bázi nanotechnologií pro zlepšení fyzikálních vlastností polymerů, hlavně plastů a pryskyřic. Posledních šest let spolupracuje s výzkumnými i průmyslovými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací nanostrukturovaných polymerů, jako jsou například Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, nebo zahraniční instituce. 

Firma začínala v roce 2005 jako dodavatel chemických surovin pro několik ekonomických sektorů (chemický průmysl, sklářství a keramika, detergenty a hnojiva). Tuto činnost, která zahrnuje komplexní služby od prodeje přes zajištění logistiky až po propagaci produktů (zejména na evropských, afrických a amerických trzích), dělá dodnes, ovšem již pouze doplňkově. Dnes je její hlavní činností výzkum zaměřený na nanostrukturované produkty a jejich výroba převážně na zakázku prostřednictvím čtyř externích partnerů, z nichž jedním je mateřská společnost AG CHEMI GROUP, která je zároveň dluhopisovým emitentem. Své produkty dodává odběratelům jak v ČR (podíl 50 %), tak v zemích v rámci EU (podíl 50 %). V ČR jsou jimi pak zejména výrobci vojenského vybavení, průmyslových podlah, kompozitních dílů či výrobci plastových dílů. Odběratelé z Evropy jsou pak výrobci průmyslových podlah, společnosti podnikající ve stavebním průmyslu, automobilním průmyslu nebo výrobci vojenského vybavení. Dva výrobky má patentované.

Tuto činnost chystá rozšířit o vývoj a následnou výrobu nanostrukturovaných plastů určených pro vojenské vybavení a zbrojní průmysl na výrobu munice a balistických materiálů, přičemž hlavními odběrateli mají být české firmy, které vyrábějí munice a balistické materiály, výrobci munice a balistických materiálů v Bulharsku a Ukrajině, dále také Ministerstvo obrany Ukrajiny. Vývoj těchto produktů probíhá společně s Univerzitou Obrany v Brně a zahraničními partnery. Produkty týkající se nové výroby balistických a speciálních materiálů z nanostrukturovaných plastů pro vojenské vybavení a zbrojní průmysl plánuje firma dodávat především na český a ukrajinský trh, přičemž má již předjednány dodávky několika českým a ukrajinským výrobcům. Cílem je, aby tato výroba tvořila v budoucnu až 70 % celkových prodejů firmy, přičemž dalších 20 % bude tvořit činnost zpracování a prodeje nano modifikovaných pryskyřic pro stavební a kompozitní průmysl a zbylých 10 % bude patřit prodeji chemických surovin.

Plán nejbližších budoucích investic emitenta je následující:

  • dovybavení stávajících laboratoří výzkumného a vývojového centra ve výši cca 21 720 000 Kč
  • pořízení výrobní linky na výrobu balistických materiálů z ultra vysokomolekulárního nanostrukturovaného polyethylenu ve výši cca 183 550 000 Kč
  • inženýring a montážní práce ve výši cca 53 000 000 Kč
  • obchod s nano strukturovanými polymery 45 000 000 Kč
  • ostatní provozní činnost

Díky dotační podpoře v rámci evropského operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ dokončil emitent v červnu loňského roku výstavbu výzkumného Nano Centra, která je součástí průmyslového areálu v Rakovníku. Tento areál o celkové využitelné ploše 3 tisíce metrů čtverečních pořídila firma v roce 2021 v dražbě za necelých 30 milionů korun za peníze mateřské společnosti AG CHEMI GROUP a v průběhu loňského roku jej částečně zrekonstruovala s náklady rekonstrukce ve výši 4,5 milionů korun. Areál má sloužit pro výrobu a vývoj. Znalecký posudek z loňského roku ocenil nemovitost na 52 milionů korun.

Mateřskou společností emitenta je AG CHEMI GROUP. Společníky této firmy jsou Igor Ševčenko (nar. 22. června 1966) se 70% podílem a Irina Ševčenko (nar. 16. listopadu 1964) s 30% podílem. AG CHEMI GROUP je česká obchodní společnost, která vznikla v roce 1994 a od té doby působí v oblasti importu, exportu a zpracování chemických surovin po celém světě. V současné době zastupuje několik významných výrobců chemických surovin na evropských, afrických, severoamerických a jihoamerických trzích, mezi než patří společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Nedmag B.V., Kazphosphate LLC, Ercros.

Emitent vlastní dvě dceřiné firmy: společnost NANO CHEMI GROUP s.r.o., která realizuje prodej hotových nanomodifikovaných produktů, a společnost SPOTCHEMI a.s., která provozuje internetový portál na zprostředkování obchodu s chemickými látkami a nano produkty. Jedná se o obchodní platformu pro společnosti z celého světa působící v chemickým průmyslu, která propojuje poptávku po chemických produktech s nabídkou těchto produktů. Společnost NANO CHEMI GROUP vznikla v roce 2009, společnost SPOTCHEMI v roce 2013.

Organizační struktura:

Zdroj: prospekt firmy

 

Hlavní finanční údaje společnosti NANO CHEMI GROUP:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva 50 074 58 507
Vlastní kapitál -224 4 222
Základní kapitál 3 000 3 000
Cizí zdroje 50 281 54 285
Hospodářský výsledek 488 11
Obrat 16 907 9 143

 

Hlavní finanční údaje společnosti SPOTCHEMI:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva 9 516 3 899
Vlastní kapitál 29 50
Základní kapitál 2 500 2 500
Cizí zdroje 9 487 3 849
Hospodářský výsledek -21 4
Obrat 589 254

 

Finanční údaje NANO CENTRUM AG s.r.o.:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva celkem 76 853 59 885
Stálá aktiva 43 425 10 950
Oběžná aktiva 33 401 48 842
Vlastní kapitál 9 357 9 312
Cizí zdroje 67 496 50 573
Dlouhodobé závazky 67 496 50 573
Krátkodobé závazky 67 494 25 399
Provozní VH 3 156 2 003
Finanční VH -3 097 -1 394
VH za účetní období 45 493
Obrat 25 534 27 195

Finanční údaje AG CHEMI GROUP:

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Aktiva celkem 190 118 68 987 70 653 110 574 101 425 100 440
Vlastní kapitál 3 849 9 450 9 361 20 026 20 897 26 254
Cizí zdroje 154 981 59 533 60 897 89 328 79 656 72 615
Tržby za prodej zboží 227 368 178 624 229 663 259 551 208 916 237 290
Čistý obrat 230 986 202 278 250 038 276 912 227 352 247 594
Provozní výsledek hospodaření 5 724 4 309 1 639 1 060 -43 3 594
Finanční výsledek hospodaření -5 596 -3 937 -126 939 1 046 -2 630
Nákladové úroky 5 170 2 916 3 030 2 533 1 491 1 699
Výsledek hospodaření před zdaněním 128 372 1 513 1 999 1 003 964
Čistý výsledek hospodaření 399 89 1 513 1 999 770 775

 

Dluhopisy:

V listopadu emitovala prospekt na svůj první dluhopisový program, jehož celková jmenovitá hodnota činí 480 milionů korun. Dluhopisům chybí zajištění i jakékoliv ošetření rizik pro investory. Na program zatím vyšla jedna emise:

CZ0003546228, 9,8 % p.a., 75 000 000 Kč, 22. 11. 2022 – 22. 11. 2025 (3 roky)

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 10 tisíc korun. Stejná je i hodnota minimální investice. Náklady na distribuci budou činit 5 % (tj. 3 750 000 korun) z celkového objemu. Účel využití výtěžku z emise má být následující:

  • dovybavení výzkumné a vývojové nano laboratoře
  • pořízení výrobní linky na výrobu speciálních a balistických materiálů s ultra vysokomolekulárního nano strukturovaného polyethylenu
  • inženýring a montážní práce související s pořízením výrobní linky

 

Závěr:

Emitent patří do širší ukrajinsko-české skupiny, která působí v oblasti chemického průmyslu. Mateřská firma AG CHEMI GROUP měla na konci roku 2021 aktiva za 190 milionů, z toho 180 milionů činily dluhy a cca 150 milionů pak závazky čistě z dluhopisů. Na propagaci dluhopisů si zaplatila i internetovou reklamu na Seznam Zprávách, podle které upsala k březnu loňského roku 183 milionů korun, s tím že upisovací lhůta trvala do poloviny loňského roku.

Ekonomické výsledky firem ve skupině nejsou přesvědčivé, v provozní činnosti vydělávají sotva tolik, aby jim to pokrylo náklady na financování, které se jim s růstem úrokových sazeb stále navyšují. Mateřské firmě navíc soustavně roste míra zadlužení a její obrat již několik let stagnuje. Hodnota vlastního kapitálu je záporná. Nabízený úrok tak podle našeho názoru nereflektuje rizikovost dluhopisů, které firma vydává.