Bondshow: AG Chemi Group

Společnost AG CHEMI GROUP s.r.o. vznikla v roce 1994 a už od svého počátku obchoduje s chemickými surovinami a produkty, v současnosti již po celém světě. Nabízí je na evropských trzích (včetně České republiky), v Africe a Severní a Jižní Americe. Z produktů firma vyrábí sama pouze dezinfekční prostředky, zbytek nakupuje od evropských výrobců. Zakoupené produkty dodává do těchto odvětví:

 • mycí prostředky (které tvoří přibližně 30 % tržeb)
 • chemický průmysl (přibližně 20 % tržeb)
 • výroba bionafty (přibližně 18 % tržeb)
 • hnojiva/krmiva (přibližně 17 % tržeb)
 • těžba ropy (přibližně 5 %)
 • výroba materiálů v mikro/nano rozměrech (přibližně 1 % tržeb)
 • stavební průmysl (přibližně 0,7 % tržeb)
 • gumárenství (přibližně 0,5 %)
 • sklářství/keramika (přibližně 0,3 %)
 • farmacie (přibližně 0,2 %)
 • automobilový průmysl (přibližně 0,2 %)

Z celkového objemu nákupů probíhá 70 % v Rusku, dále v České republice, na Ukrajině, v Kazachstánu, Holandsku, Německu a Polsku. Z celkového objemu tržeb firmy AG CHEMI GROUP tvoří 88 % Evropa a 12 % společně Afrika a Amerika.

Firma v předešlých letech v rámci projektu Nanotechnologie rozšířila svou činnost o vývoj a prodej nanoproduktů na bázi jednostěnných uhlíkových nanotrubic, které jsou určeny zejména pro gumárenský, plastikářský a stavební průmysl. Produkty distribuuje NANO CHEMI GROUP s.r.o., další firma koncernu AG CHEMI, jehož majoritním vlastníkem a CEO je pan Igor Ševčenko. V současnosti spolupracuje firma AG CHEMI GROUP při svých vývojích s výzkumnými ústavy v České republice, Německu, Rusku a na Ukrajině, kterým dle konkrétního zadání financuje výzkum. Tato spolupráce vyústila v žádosti o registrace dvou patentů nově vyvinuté technologie nanostrukturace polymeru v říjnu loňského roku.

Dále společnost plánuje otevřít vlastní vývojové nanocentrum se specializací pro nanořešení v různých oblastech průmyslu. Investiční náklady na vznik tohoto centra a další činnosti spojené s nanotechnologiemi budou činit celkem 161,5 milionů korun.

Co se týče pandemie, její dopad na hospodaření společnosti nebyl příliš příznivý.  Obrat se oproti roku 2019 snížil o 20 % a někteří výrobci v zahraničí kvůli pandemii dočasně přerušili svou činnost. V letošním roce kvůli tomu pocítila společnost nedostatek surovin, což byla a stále je nucena řešit rozšířením portfolia dodavatelů. V loňském roce společnost sice rozšířila svou činnost o výrobu a prodej dezinfekčních prostředků (jako např. gely na ruce, tekutá dezinfekce, spreje apod.), ty však v loňském roce tvořily přibližně 1 % na celkových tržbách a v tom letošním mají mít podíl nanejvýš 0,5 %.

V souvislosti s pandemií koronaviru připravuje společnost AG CHEMI GROUP projekt, který bude zaměřen na výrobu filtračních materiálů, které jsou pro svoji antibakteriální a antivirovou ochranu používány při výrobě mnoha zdravotnických potřeb. V letošním roce předpokládá návrat výše tržeb na předcovidovou úroveň roku 2019.

Organizační struktura:

Dluhopisy:

Společnost AG CHEMI GROUP vydala v červnu 2020 prospekt na 200 milionů korun s ročním výnosem 6,80 %. Úpis těchto dluhopisů byl stanoven na období od 15. 6. 2020 do 5. 6. 2021 a za dané období se podařilo upsat dluhopisy za 60 milionů korun při čistém

výtěžku 57,3 milionů korun. Letos emitent prodloužil stanovenou lhůtu pro upisování o jeden rok do data 5. 6. 2022 a pro tento účel vydal v červnu aktualizovanou verzi prospektu z minulého roku za účelem nabídky dosud neupsaných dluhopisů, a to v objemu 140 milionů korun. Na tu tedy plánuje upsat zbylé dluhopisy z emise loňského roku, které se nestihly prodat v původním upisovacím období.

K dnešnímu dni (10. 11. 2021) upsala společnost z celkových 200 milionů částku 126 020 000 korun. Celkem se prodeje zúčastnilo 671 investorů.

Společnost je oprávněna dluhopisy předčasně splatit a kdykoliv odkoupit, vlastníci dluhopisů možnost požádat o předčasné splacení nemají.

Za dluhopisy nikdo neručí a nejsou chráněny žádnými nadstandardními pravidly, které by se emitent zavázal dodržovat (kovenanty).

Parametry emise:

Název dluhopisů: NANO TECHNOLOGIE AG
ISIN: CZ0003525891
Objem: 140 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Úroková sazba: 6,8 % p. a.
Datum emise: 15. 6. 2020
Den konečné splatnosti: 31. 5. 2024
Výplata výnosů: měsíčně
Administrátor: emitent

Výtěžek z obou veřejných nabídek dluhopisů bude investován do nanotechnologií. Společnost chce z výtěžku financovat výstavbu vývojového nanocentra a nakoupit patenty. Téměř polovinu výtěžku chce použít na nákup a instalaci vybavení na výrobu nanoproduktů pro průmyslové využití. Společnost na svých webových stránkách uvádí, že tyto projekty jsou uskutečňovány na základě požadavků jejich zákazníků.

 

Ekonomika:

Společnost AG CHEMI GROUP s.r.o. byla založena dne 6. 6. 1994. V loňském roce dosáhla na čistý zisk 372 tisíc korun, zisková marže tak činila pouze 0,049 %. Celková aktiva klesla na necelých 70 milionů korun, firma má však v aktivech také duševní vlastnictví z vývoje, které je pro firmy často obtížné přesně ocenit.[1] Účetní závěrky jsou auditované a bez výhrad. Na svých webových stránkách emitent uvádí aktuální čísla: vlastní kapitál 12 milionů korun, pojištěné pohledávky 40 milionů korun, skladové zásoby 33 milionů a grant z Evropského fondu 17 milionů korun.

Důležité finanční údaje:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2018 31. 12. 2017 31. 12. 2016
Aktiva celkem 68 987 70 653 110 574 101 425 100 440
Vlastní kapitál 9 450 9 361 20 026 20 897 26 254
Cizí zdroje 59 533 60 897 89 328 79 656 72 615
Míra zadluženosti 86,3 % 86,2 % 80,8 % 78,5 72,3
Hodnoty v tis. Kč 2020 2019 2018 2017 2016
Tržby za prodej zboží 178 624 229 663 259 551 208 916 237 290
Čistý obrat 202 278 250 038 276 912 227 352 247 594
Provozní výsledek hospodaření 4 309 1 639 1 060 -43 3 594
Finanční výsledek hospodaření -3 937 -126 939 1 046 -2 630
Nákladové úroky 2 916 3 030 2 533 1 491 1 699
Výsledek hospodaření před zdaněním 372 1 513 1 999 1 003 964
Čistý výsledek hospodaření 89 1 513 1 999 770 775

 

Závěr:

Firma podniká v chemickém průmyslu, jehož produkty jsou využívány v celé řadě dalších průmyslových odvětví. Zároveň produkty distribuuje mezinárodně a je tak odolná vůči ekonomickým krizím lokálního charakteru. Firma se v současnosti navíc stále snaží portfolio nabízených produktů rozšířit, stejně jako navýšit počet odběratelů.

Riziko by mohla představovat konkurence, společnost AG CHEMI GROUP ho však považuje za nízké z toho důvodu, že nanotechnologie mají široké využití a je podle ní málo pravděpodobné, že dva subjekty budou pracovat na vývoji stejné technologie. Firma NANO CHEMI GROUP je rovněž členem asociace nanotechnologického průmyslu, která sdružuje firmy podnikající v nanotechnologii.

Firma si jde pro 200 milionů korun, přestože její majetek je pouze třetinový. Výtěžek má putovat do vývoje, což z dluhopisů dělá poměrně rizikovou investici. Firma je sice dlouhodobě v plusu, ale generuje jen mírné zisky. V roce 2020 platila na úrocích cca 2 miliony, ale v případě úpisu zbývajících dluhopisů by se nákladové úroky navýšily o dodatečných 9,5 milionu ročně. Firmě by se musely zvýšit tržby nebo jiné výnosy, aby nové náklady pokryla.

Dluhopisy neobsahují vůbec žádná omezení, která by zlepšovala pozici investorů. Emitent sice nabízí mírně vyšší úrokovou sazbu ve výši 6,8 % p.a., ale do doby zlepšení celkové ekonomiky by se měl u další emise zamyslet nad kvalitním ošetřením rizik pro své investory.

 

[1] https://theonebrief.com/whats-your-intellectual-property-worth-chances-are-you-dont-know/