Bondshow: Fidurock

Fidurock je česko-nizozemská investiční skupina založená v roce 2014, která se zaměřuje na investice do bytových domů a retail parků v České republice a na Slovensku. Vlastním developmentem se doposud nezabývala, projekty kupuje již existující. Řadu z nich však po akvizici rekonstruuje a renovuje. Jednotlivé projekty vlastní pro tento účel založené projektové společnosti (SPVs). Takto zhodnocené nemovitosti následně pronajímá.

Celá skupina má desítky společností. Rezidenční portfolio skupiny vlastní a spravuje společnost FIDUROCK Core Assets, retail parky pak vlastní a spravuje společnost FIDUROCK Nemovitosti. Na vrcholu organizační struktury je nizozemská holdingová společnost FIDUROCK Private Equity Participations B. V., která nepřímo ovládá všechny firmy ve skupině.

Organizační struktura:

 

Koncovými vlastníky skupiny jsou tyto fyzické osoby:

 • Petr Valenta (nar. 31. 5. 1966), podíl na společnosti 45 %
 • David Hauerland (nar. 15. 9. 1986) podíl na společnosti 40 %
 • Laurens Gerard Rinkes (nar. 7. 5. 1976) podíl na společnosti 15 %

Petr Valenta se od roku 2008 věnuje problematice správy majetku a v této souvislosti působí v dozorčích radách několika finančních skupin. V rámci skupiny Fidurock se specializuje na oblast real estate investic.

David Hauerland má více než 10 let zkušeností z oblastí finančních trhů a nemovitostí. Ve skupině Fidurock zastává funkci výkonného ředitele a je tak zodpovědný za aktivní vyhledávání atraktivních investičních příležitostí a řízení činností skupiny.

Laurens Rinkens má dlouholeté zkušenosti z mezinárodního podnikového poradenství a consultingu. Ve skupině Fidurock je zodpovědný za řízení kanceláře v Amsterdamu, vytváření organizačních struktur a identifikování investičních příležitostí v rámci regionu střední a východní Evropy.

 

Rezidenční projekty skupiny:

Název Typ Lokalita Zařazení do portfolia Plocha Počet bytů Komerční prostory Stav
Chodská 12 bytový dům Praha 2 08/2019 1 511 m2

 

15 1 prochází rekonstrukcí včetně vestavby
Sázavská 9 bytový dům Praha 2 03/2021 1 360 m2 10 0 pronajímán, chystá se rekonstrukce včetně vestavby
Veletržní 42 bytový dům Praha 7 05/2019 1 793 m2 13 2 pronajímán, chystá se rekonstrukce
Antonínská 2 bytový dům Brno 10/2019 2 791 m2 21 0 prochází rekonstrukcí včetně vestavby
Vlhká 26 bytový dům Brno 09/2016 2 519 m2 48 0 po rekonstrukci včetně vestavby, pronajímán
Stará 19 bytový dům Brno 09/2016  2056 m2 27 0 po rekonstrukci, pronajímán
Provazníkova 40 bytový dům Brno 01/2018 2 387 m2 50 6 pronajímán, probíhá nástavba dvou pater s novými byty
Bratislavská 59 bytový dům Brno 09/2016 1 154 m2 30 0 pronajímán, rekonstrukce včetně nástavby proběhla 2021
Křížkovského 3 multifunkční budova Olomouc 1/2018 3 177 m2 34 (počet studentských jednotek 20 po rekonstrukci, před kolaudací
Dolní náměstí 34 historický objekt Olomouc 04/2019 1 924 m2 0 2 připravován na rekonstrukci
Svatoslavova 16 bytový dům Praha 4 12/2021 1 060 m2 16 0 chystá se vestavba
Svatoslavova 18 bytový dům Praha 4 07/2022 1 099 m2 10 0 chystá se rekonstrukce a vestavba

 

Komerční projekty skupiny:

Název Typ Lokalita Zařazení do portfolia Plocha Počet Stav
Hotel Astra hotel Praha 10 10/2021 2 689 m2 60 pokojů v běžném provozu, chystá se redevelopment na bytový komplex
Hotel Kopanice hotel Žítková 02/2021 2 250 m2 26 pokojů pronajímán, chystána rekonstrukce a vestavba
Soubor hal a pozemků Praha Praha, Horní Počernice 05/2019 16 000 m2 7 jednotek pronájem ke skladování, případně pro drobnou výrobu

 

Retail parky skupiny:

Lokalita Zařazení do portfolia Pronajímatelná plocha Počet jednotek
Retail Park Severka Liberec 05/2016 20 793 m2 13
Retail Park Mladá Boleslav 06/2019 12 800 m2 10
Retail Park Tábor 11/2015 9 500 m2 7
Retail Park Trnava 06/2019 8 322 m2 14
Obch. dům Saratov, Bratislava 05/2018 7 800 m2 32
Retail Park Senica 01/2018 2 300 m2 6
OC Solivaria, Prešov 11/2019 10 800 m2 21
Retail Park Staré Město 09/2018 4 100 m2 8
Retail Park Choceň 10/2018 5 400 m2 10
Retail Park Milevsko 01/2019 4 000 m2 9
Retail Park Piešťany 07/2018 6 500 m2 13
Retail Park Levice 12/2021 4 500 m2 11

 

Dluhopisy:

23. září 2022 vydala akciová společnost Fidurock Project Financing základní prospekt na dluhopisový program skupiny Fidurock.

Fidurock Project Financing vznikla dne v prosinci 2019 jako účelová na sběr kapitálu. V roce 2020 realizovala veřejnou nabídku emise dluhopisů (ISIN: CZ0003526337), která vzhledem k načasování (pandemie, nedůvěra veřejnosti v souvislosti s medializovanými problémy jiných emitentů) nebyla úspěšná a s ohledem na nízký objem upsaných dluhopisů byla předčasně splacena.

Na program zatím emise nevyšla žádná. Dluhopisy budou nezajištěné, firma se ale do splacení zavázala k níže uvedeným povinnostem. Jejich porušení by vedlo k předčasnému splacení dluhopisů.

 • svůj majetek zcizí jen za podmínek obvyklých v obchodním styku
 • nezřídí zajištění k budoucím dluhům od třetích osob
 • neposkytne ručení za třetí osoby (vyjma skupiny Fidurock)
 • zákaz změna kontroly (cizí osoba nezíská více než 50% podíl na majetku)
 • na svých webových stránkách zveřejní případy porušení těchto povinností, pokud k nim dojde

Výtěžek z dluhopisů použije skupina na tyto účely:

 • refinancování dosavadních (bankovních či nebankovních) úvěrů
 • financování či kofinancování akvizic nových rezidenčních či komerčních nemovitostí, případně nemovitostních společností
 • financování či kofinancování renovací či rekonstrukcí budov ve svém vlastnictví
 • v omezené míře k financování běžného chodu

 

Předešlé dluhopisy:

Stejná společnost (Fidurock Project Financing) vydala v červenci loňského roku prospekt dluhopisů na bondy o celkové hodnotě 300 milionů korun. Finanční prostředky z prodeje dluhopisů byly určeny na stejné účely, jako ty z nového dluhopisové programu. Administrátorem a manažerem dluhopisů byla společnost CYRRUS.

 • CZ0003526337, 5,60 % p.a., 300 000 000 Kč (s možností navýšení až na 450 000 000 Kč), splatné 10. 7. 2025 (5 let)

Dluhopisy byly taktéž nezajištěné, obsahovaly ale několik omezení:

 • firma svůj majetek nebo majetek SPV společností zcizí pouze za podmínek obvyklých v obchodním styku
 • vlastní kapitál bude tvořit minimálně 20 % celkových aktiv
 • nebude ručit za dluhy jiných společností
 • důležité informace ohledně dluhopisů budou vždy uveřejňovány na webových stránkách

První veřejnou emisi dluhopisů skupina realizovala prostřednictvím společnosti FIDUROCK Nemovitosti a.s., která vlastní jednotlivé projektové společnosti zaměřené na výstavbu a provoz retailových parků. Tato firma vydala v lednu 2019 dluhopisy v celkové nominální hodnotě 300 milionů korun za účelem refinancování části stávajících úvěrů a financování nových akvizic. V červnu roku 2019 byl objem emise navýšen o 150 milionů na celkových 450 milionů korun. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024 a byly zajištěné zástavním právem k veškerým akciím emitující společnosti vlastněných mateřskou společností.

 • CZ0003520850, 5,60 % p.a., 300 000 000 Kč (později navýšena na 450 000 000 Kč), splatné 30. 1. 2024 (5 let)

Fidurock Nemovitosti se také zavázala k těmto omezením:

 • do splacení dluhopisů nepřekročí výše ukazatele LTV (Loan to value) hodnotu 75-67,5 % (v závislosti na daném roku )
 • celkový výnos z nájemného ponížený o provozní a ostatní nepřefakturovatelné náklady bude představovat více než 5 % výše zadlužení v roce 2018 a 2019, v následujících letech pak více než 6 %
 • pokud ukazatel LTV překročí 60 %, tak nedojde k výplatě zisku, zálohy na zisku či jiné dividendy či podílu na základním kapitálu
 • nedojde k zajištění budoucích dluhů emitenta
 • emitent neposkytne ručení
 • důležité informace budou uveřejněny na webových stránkách
 • emitent ani jeho dceřiné společnosti neučiní platbu ostatním firmám v holdingu, jejíž výše (nebo výše součtu těchto plateb) by přesahovala 4 % čistého provozního ročního výnosu
 • majetek svůj nebo dceřiných společností zcizí pouze za podmínek obvyklých v obchodním styku 

 

Ekonomika:

Emitent dluhopisů (Fidurock Project Financing) existuje něco před dva roky, nepodniká a je závislá na hospodaření zbytku skupiny. Ke konci loňského roku vlastnila aktiva ve výši 2,3 miliony korun, z toho většinu tvořil základní kapitál. Za ztrátu z posledních dvou let ve výši cca dvou milionů mohly podle prospektu náklady neúspěšné emise z roku 2020 (CZ0003526337, viz výše).

Celá skupina Fidurock dosáhla na konci loňského roku hodnoty konsolidovaných aktiv bezmála 220 milionů eur, z toho cca 215 milionů tvořil dlouhodobý majetek. Výše vlastních zdrojů skupiny činila 37,8 milionů eur, výše dlouhodobých cizích zdrojů 171,4 milionů eur a těch krátkodobých 10,5 milionů eur. Stav obsazenosti nemovitostí ve vlastnictví celé skupiny činil k září 2022 cca 98,9 % v rámci retailového portfolia a 97,6 % v rámci rezidenčního portfolia. Skupinu Fidurock konsoliduje nizozemská firma FIDUROCK Private Equity Participations B.V.

 

Konsolidované údaje skupiny Fidurock:

Hodnoty v eurech 2021 2020
Aktiva 219 682 679 181 925 968
Vlastní kapitál 37 792 850 25 410 319
Z toho nerozdělený zisk minulých let 30 881 679 19 844 649
Cizí zdroje 181 889 814 156 515 649
Obrat 13 848 173 11 182 747
Hospodářský výsledek 10 966 873 7 131 065

 

Přikládáme také konsolidované hospodářské výsledky firmy FIDUROCK Nemovitosti a.s., která konsoliduje projektové společnosti vlastnící retail parky. Retail parkové portfolio je financováno především prostřednictvím financování od UniCredit v eurech (k 31. prosinci 2021 hodnota 1,37 miliardy korun) a dluhopisů (k 31. prosinci 2021 hodnota 0,46 milirdy korun).

Hodnoty v tis. Kč 2021 2020
Aktiva 2 953 455 2 750 792
Vlastní kapitál 931 389 775 372
Z toho nerozdělený zisk minulých let 469 791 311 349
Cizí zdroje 2 022 066 1 975 420
Provozní zisk 242 705 147 407
Hospodářský výsledek 158 442 68 012

Platební morálka u obou portfolií (rezidenční nemovitosti a retail parky) je na dobré úrovni, tzv. „bad debt“ tvoří cca 1 % výnosů.

 

Závěr:

Skupina dosahuje stále lepších a odpovídajících ekonomických výsledků. Výhodou je její byznysplán, kdy se vyhýbá většině rizik tím, že se nepouští do vlastního developmentu, ale kupuje již hotové nemovitosti. Ovládá široké portfolio bytových domů i retail parků, navíc diverzifikovaných geograficky.

Škoda jen stále se zhoršující kvality ošetření rizik u vydávaných dluhopisů. V minulosti patřila ke špičce, co se týká přísnosti pravidel pro své investory. V současném programu tak třeba zcela odpadly omezení týkající se ekonomiky a limity zadlužení. Je to podle našeho názoru škoda, třeba to firma vynahradí o to vyšším výnosem.