Bondshow: Czech Home Capital

Czech Home Capital a.s. je česká společnost, která investuje do nájemního bydlení zejména na území České republiky. Byla založena v srpnu 2019 a jedná se o holdingovou společnost, která zastřešuje skupinu desítek firem. Firma usiluje o teritoriálně diverzifikované bytové portfolio, proto investuje jak do ustálených lokalit (např. v Praze), tak do rozvojových regionů (Beroun, Chomutov).

V květnu letošního roku držely dceřiné firmy v portfoliu celkem 1 090 bytových jednotek, z nichž 977 bylo obsazeno nájemci (tedy cca 90% obsazenost). V současnosti firma na svých webových stránkách deklaruje obsazenost 93 % a dlužné nájemné 0,9 %. V portfoliu skupiny se nacházejí i nebytové prostory, ale jejich podíl na majetku je zanedbatelný (cca 1,3 %). Celková cena těchto akvizic činila 672,3 milionů korun. Kromě vlastních nájemních bytů spravuje firma Czech Home Capital v České republice dalších 8 000 bytových jednotek.

Firma vlastní byty v deseti českých městech po celé republice. Letos provedla první akvizice také v Německu, kde do budoucna chystá proinvestovat kolem 100 milionů eur. V České republice letos plánuje Czech Home Capital investice v rozmezí od 850 milionů do jedné miliardy korun.

Firma v současnosti vlastní cca 80 tisíc m2 bytových jednotek v hodnotě cca 1 miliardy korun. Na konci roku pak má být hodnota portfolia cca 1,5 miliardy korun a v dalším roce se má zdvojnásobit. Počet bytových jednotek se má vyšplhat na 2 500.

 

Vlastnická struktura:

Akcionáři Podíl Koneční vlastníci Datum narození Podíl
VÝBĚR REALITY s.r.o. 10 % Helena Vladyková 5. 12. 1975 50 %
Petr Humlhanz 18. 3. 1969 50 %
RE Associates s.r.o. 20 % Pavel Fráňa 8. 2. 1970 40 %
Jiří Hartmann 16. 3. 1965 40 %
Jan Malý 30. 3. 1977 20 %
RESIDENTIAL INVEST SE 40 % David Rusňák 8. 9. 1978 51,50 %
Roman Řezníček 13. 6. 1977 36,05 %
Pavel Fráňa 8. 2. 1970 10,03 %
ICR Investment Group s.r.o. 20 % Vít Kučera 19. 4. 1988 100 %
Martin Gillar 10 % 18. 5. 1978 100 %

Společnost je vlastněna devíti akcionáři. Do letošního června vlastnila 40 % akcií mateřské firmy společnost Vega Capital, kterou ovládal David Rusňák, zakladatel investiční skupiny DRFG. Dne 1. 7. se vlastníkem těchto akcií stala společnost RESIDENTIAL INVEST SE (ze skupiny DRFG) a stala se tak novým akcionářem této firmy. Dalších 40 % firmy vlastní právní kanceláře a je tak jasné, že skutečná vlastnická struktura může být odlišná.

Generálním ředitelem Czech Home Capital je Martin Gillar a provozní ředitelkou Helena Vladyková. Oba jsou zároveň akcionáři a členy představenstva. Petr Humlhanz zastává funkci technického ředitele.

Kromě vlastnictví dceřiných firem určených na akvizice nemovitostí drží společnost Czech Home Capital také 50% podíl na společnosti STAVBUD s.r.o., která nabízí služby správy a údržby bytových portfolií a 49% podíl na společnosti REALITY PRORADOST s.r.o., která poskytuje realitní služby prostřednictvím sítě realitních makléřů.

 

Schéma vlastnické struktury k 10. 10. 2021:

 

Dluhopisy:

Společnost Czech Home Capital spustila minulý rok svůj první dluhopisový program o maximálním objemu 1,3 miliardy korun. Na první vydaný prospekt k tomuto dluhopisovému programu vyšlo pět emisí. Letos v červnu byl pro tento program schválen Českou národní bankou aktualizovaný prospekt, na který firma prozatím vydala dvě emise. Ty jsou vydávány jako podřízené a nezajištěné:

CZ0003533010, kupón 4,75 %, 150 000 000 Kč, splatné 15. 6. 2024 (3 roky)

CZ0003533028, kupón 5,00 %, 50 000 000 Kč, splatné 15. 6. 2026 (5 let)

Společnost se až do splacení dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu zavázala dodržovat tato omezení:

 • podíl vlastního kapitálu (na konsolidované úrovni navýšený o veškeré zápůjčky a úvěry od akcionářů) na odhadní hodnotě vlastněných nemovitostí neklesne pod 20 %
 • podíl vlastního kapitálu (na konsolidované úrovni úrovni) bude na bilanční sumě tvořit minimálně 10 %
 • firma nevyplatí dividendu ani nesplatí závazky vůči akcionářům, pokud hodnota ukazatele „čisté roční nájemné / finanční náklady“ za předchozí kalendářní rok klesne pod 1,5
 • k financování bude firma využívat výlučně bankovní úvěry, dluhopisy, zápůjčky od akcionářů a externích investorů se zájmem vstoupit do některé ze společností skupiny nebo dotace
 • firma nezmění hlavní oblast svého podnikání, tedy nemovitostní trh
 • výtěžek z dluhopisů firma použije výhradně k financování investic, k poskytování půjček dceřiným firmám za účelem dalšího rozvoje jejich podnikání a k refinancování dluhů společností ve skupině
 • při akviziční činnosti bude firma využívat externí a expertní společnosti, které ke každé akvizici poskytnou nezávislé stanovisko
 • k auditu účetních závěrek skupiny bude firma využívat výlučně jednu z následujících společností:
  • Ernst & Young Audit, s.r.o.
  • PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
  • KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
  • NEXIA AP a.s.
  • Delloite Audit s.r.o.
  • Grant Thornton Audit s.r.o.
  • TPA Audit s.r.o.
  • APOGEO Audit s.r.o.
  • BDO Audit s.r.o
 • budoucí závazky firma nezajistí zástavními právy, která by omezila práva k jejímu současnému nebo budoucímu majetku nebo k jejím příjmům
 • do doby uhrazení dluhopisů bude minimálně 1x ročně na svých internetových stránkách homecapital.cz zveřejňovat v sekci „Pro investory“ aktuální tržní hodnoty vlastněných nemovitostí, svou účetní uzávěrku a aktuální seznam všech přímo či nepřímo vlastněných nemovitostí

Výtěžek z dluhopisů použije společnost na investice do nemovitostních akvizic, k poskytování půjček dalším firmám ve skupině, případně k refinancování dluhů. Konkrétní projekty, do kterých hodlá společnost investovat, ale nejsou uvedeny.

Na první prospekt z minulého roku vydala společnost pět dluhopisových emisí. Celkem v nich nabídla dluhopisy za 700,8 milionů korun. Dluhopisy byly vydány jako podřízené a nezajištěné. Z celkového nabízeného objemu upsala 262,2 milionů korun, tedy cca 37 %.

Přehled prvních pěti emisí dluhopisového programu:

Název emise Jmenovitá hodnota

hodnota

Upsáno* Úroková sazba p. a. Datum emise Splatnost
HOME CAPITAL I 4,75/2023 150 000 000 Kč 98 700 000 Kč 4,75 % 15. 5. 2020 15. 5. 2023
HOME CAPITAL II 5,0/2025 250 000 000 Kč 7 700 000 Kč 5,00 % 15. 5. 2020 15. 5. 2025
HOME CAPITAL EUR III 4,6/2023 2 000 000 EUR 530 000 EUR 4,60 % 30. 6. 2020 30. 6. 2023
HOME CAPITAL IV 4,75/2023 150 000 000 Kč 121 750 000 Kč 4,75 % 25. 11. 2020 25. 11. 2023
HOME CAPITAL V 5,0/2025 100 000 000 Kč 20 650 000 Kč 5,00 % 25. 11. 2020 25. 11. 2025
Celkem 700 800 000 Kč 262 262 000 Kč

*k datu 31.5.2021

 

Ekonomika:

Czech Home Capital vznikla v srpnu 2019. Své akvizice financuje z velké části na dluh. Kombinuje bankovní úvěry, dluhopisy a půjčky od akcionářů. Za první rok svého fungování se její aktiva dostala na hodnotu 355 milionů korun. Cizí zdroje činily 330 milionů, z toho 142 milionů tvořily dluhopisy a 79 milionů bankovní úvěry.

Finanční údaje z konsolidované rozvahy:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 355 056 165 139
Stálá aktiva 263 549 160 032
Oběžná aktiva 85 576 4 654
Vlastní kapitál 24 495 30 033
Cizí zdroje 330 109 135 106
Dlouhodobé závazky 299 098 133 080
Vyměnitelné dluhopisy 142 360 0
Závazky k úvěrovým institucím 79 000 0
Krátkodobé závazky 31 011 2 026

 

Finanční údaje z konsolidované výsledovky:

Hodnoty v tis. Kč 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Tržby z prodeje služeb 10 313 215
Provozní výsledek hospodaření -564 -45
Výnosy z obchodních podílů 10 000 0
Výnosové úroky a podobné výnosy 394 355
Nákladové úroky a podobné náklady 7 768 437
Ostatní finanční výnosy 220 0
Ostatní finanční náklady 3 069 0
Finanční výsledek hospodaření -224 -84
Výsledek hospodaření za účetní období -788 -129
Čistý obrat 20 960 570

 

Kromě bankovních úvěrů a dluhopisů eviduje firma ještě půjčky od třetích osob v celkové výši 132 185 000 Kč, s úrokem 4% p.a. a dobou splatnosti 1 rok, kterou následně smluvní strany prodloužily na celkových 6 let.

 

Závěr:

Máme tu emitenta, který působí v zajímavém segmentu nájemního bydlení. Ten má na trhu určitě své místo, protože Česká republika je množstvím nemovitostí v osobním vlastnictví v rámci Evropy unikátem. Západní země nám ukazují, že stále větší procento obyvatel nebude do budoucna nemovitost vlastnit, pouze si ji pronajímat.

Firma je na sebe poměrně přísná, co se týká omezení, které obsahují její dluhopisy. Je vidět, že při jejich vzniku myslela na ošetření rizik investorů. Podmínky jako dostupné seznamy a odhady vlastněných nemovitostí nebo přesně specifikované ekonomické ukazatele jsou na trhu stále výjimkou. Pokud emitent v dalších emisích zareaguje i na růst úrokových sazeb, bude se tak jednat o dluhopisy s příjemným poměrem rizika a výnosu.