PASSERINVEST FINANCE vydala další emisi dluhopisů

Passerinvest je česká developerská společnost, známá především pro svou kancelářskou čtvrtí Brumlovka na Praze 4 – Michli. Vznikla v roce 1991 a postupem času se stala jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu s kancelářskými prostory v Praze. Vlastní ji český podnikatel Radim Passer, který se tím řadí mezi padesátku nejbohatších Čechů. Společnost se zaměřuje na výstavbu energeticky úsporných budov s moderními technologiemi a vysokou kvalitou architektury. Věnuje se i dalším aktivitám, jako je například podpora umění a kultury.

 

K financování využívá Passerinvest hlavně bankovní úvěry a dluhopisový kapitál je spíše doplňkovým externím zdrojem. Od poslední publikované analýzy je to již více než půl roku. Letos v březnu přišla s prospektem na další emisi, tentokrát na 400 mil. korun s možností navýšení na 750 mil. korun. Dluhopisy připravila banka UniCredit, která je i v roli administrátora, vedoucího manažera a kotačního agenta. Parametry dluhopisů a emisní podmínky jsou veskrze stejné u poslední emise z loňského září. Dluhopisy budou opět budou přijaty k obchodování na pražské burze (na regulovaný trh), opět jsou předčasně splatitelné (viz níže) a opět nabízí vysokou ochranu před riziky.

 

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
CZ0003549214 31.3.2023 7,6 % 400.000.000 Kč 31.3.2028

 

Jeden dluhopis stojí 10 000 Kč. Úrokové výnosy budou vypláceny čtvrtletně zpětně, vždy k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci každého roku. První platba úrokových výnosů bude provedena k 30. červnu 2023.

Podmínky předčasného splacení:

Dluhopisy nabízí možnost předčasného splacení (po předchozím oznámení), avšak ne dříve než k datu 31.3.2026 a vždy jen ke dni, který připadá na výplatu úroků. V takovém případě bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena spolu s naběhlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem. V případě předčasného splacení musí emitující firma vyplatit také mimořádný výnos určený jako součin počtu celých kalendářních měsíců mezi dnem předčasné splatnosti a datem 30.9.2027 a 0,05 % z předčasně splácené jmenovité hodnoty dluhopisů ke dni předčasné splatnosti. Nárok na mimořádný úrokový výnos tak nevzniká, pokud se dluhopisy stanou předčasně splatnými po datu 30.9.2027.

Zajištění dluhopisů:

Jak bylo již řečeno, i tentokrát budou dluhopisy zajištěny ručením mateřské společnosti PASSERINVEST GROUP. V tabulce najdete přehled všech aktivních emisí, za které se mateřská společnost v minulosti zaručila:

 

ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti Upsáno investory
CZ0003515934 31. březen 2017 5,25 % 1 500 000 000 Kč (později navýšeno) 31. březen 2023 2 mld. Kč
CZ0003533770 17.8.2021 4 % 10 000 000 eur 17.8.2028 10 000 000 EUR
CZ0003534141 24.8.2021 4 % 385 000 000 Kč 31.12.2028 385 000 000 Kč
CZ0003544371 12.9.2022 pohyblivý 50 000 000 eur 31.3.2029 18 684 000 EUR

 

Stejné jako u zářijové emise zůstávají i omezení, které zlepšují pozici investorů:

  • konsolidovaný vlastní kapitál skupiny neklesne pod 2,5 miliardy korun / výše VK bude pravidelně hodnocena 2x ročně počínaje 31. 12. 2022
  • celková výše zadlužení na aktivech (hodnota LTV) nepřekročí níže uvedené hodnoty:
  • ručitel vůči svým akcionářům neuskuteční distribuci (=výplatu podílů/poskytnutí zápůjček/placení dluhů), pokud by následkem toho došlo k překročení povolené hodnoty LTV
  • podíl nájemného na celkovém zadlužení neklesne pod 4 %
  • emitent ani ručitel nezřídí zajištění žádných jiných dluhů přesahujících souhrnnou výši 20 milionů korun
  • na svých webových stránkách v sekci „Pro investory“ bude firma pravidelně zveřejňovat finanční výkazy i informace o plnění kovenantů

 

Využití prostředků:

Skupina se v současně době intenzivně věnuje přípravě komplexní strategie udržitelnosti pro oblasti E, S a G, což je anglická zkratka pro environmentální, sociální a řídící faktory, které se používají k měření udržitelnosti a společenského dopadu společnosti.

Obecně chce firma použít výtěžek právě k investicím do udržitelnosti a dalších ESG cílů. Konkrétně půjde o investice do výstavby budov šetrných k životnímu prostředí a rekonstrukcí pořízených budov s cílem zlepšení dopadu jejich provozu na životní prostředí. Skupina předpokládá certifikování budov podle mezinárodně uznávané certifikace BREEAM. Tuto certifikaci již historicky získalo několik jejích budov v oblasti Brumlovky na Praze 4.

Náklady spojené s přípravou a nabídkou dluhopisů budou podle odhadů firmy činit 8 mil. korun (tedy cca 2 % celkového objemu, v případě že se upíše celý) a v případě navýšení objemu pak 15 mil. korun.

Kompletní přehled emisí Passerinvest najdete na profilu této skupiny na Dluhopisáři.

 

Ekonomika:

V novém prospektu najdeme i aktualizované hospodářské výsledky, které oproti zářijovém prospektu nabízejí pohled na podnikání skupiny za první pololetí 2022.

Nejprve uvádíme finanční situaci emitenta dluhopisů, účelové společnosti PASSERINVEST FINANCE, která vznikla v říjnu 2016. Její majetek tvoří pohledávky vůči ostatním firmám ze skupiny, kterým rozpůjčovala prostředky z vydaných dluhopisů. Dluhopisy tvoří téměř veškerá její pasiva. Přidáváme i tabulku o stavu likvidity k 28.03.2023 a pro úplnost i k 30.06.2022.

Finanční údaje z rozvahy PASSERINVEST FINANCE (emitent):

Hodnoty v tis. Kč 30.6.2022 31.12.2021 31.12.2020
Aktiva celkem 2.634.789 2 631 223 1 988 369
Dlouhodobá aktiva 2.612.400 2 613 600 1 945 000
Vlastní kapitál 5.797 5 163 5 615
Cizí zdroje 2.628.992 2 626 060 1 982 754
Dlouhodobé závazky 2.624.911 2 621 445 1 979 226
Závazky z dluhopisů 2.624.911 2 621 445 1 979 226
Krátkodobé závazky 4.081 4 615 3 528

Finanční údaje z výkazu zisku a ztráty PASSERINVEST FINANCE (emitent):

Hodnoty v tis. Kč 1.1.2022-

30.6.2022

1.1.2021-

30.6.2021

1.1.2021-

31.12.2021

1.1.2020-

31.12.2020

Provozní výsledek hospodaření -241 -223 -392 -391
Výnosové úroky a podobné výnosy 71.020 56.713 123 803 114 493
Nákladové úroky a podobné náklady -65.113 -52.500 -114 165 -105 000
Finanční výsledek hospodaření 876 -553 -60 -315
Výsledek hospodaření za účetní období 635 -776 -452 -76

Stav likvidity emitenta k 30.06.2022:

Hodnoty v tis. Kč do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let nad 5 let celkem
Finanční závazky
Dluhopisy (bez transakčních nákladů) 2.000.000 632.400 2.632.400
Očekávané platby budoucích úroků (nediskontované) 32.600 71.550 101.600 34.405 240.155
Ostatní krátkodobé závazky 4.081 4.081
Finanční aktiva
Poskytnuté úvěry/zápůjčky 2.612.400 2.612.400
Očekávané  platby budoucích úroků (diskontované) 35.667 71.334 107.001

Stav likvidity emitenta k 28.2.2023:

Hodnoty v tis. Kč do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let nad 5 let celkem
Finanční závazky
Dluhopisy (bez zahrnutí transakčních nákladů) 2.000.000 0 152.717 1.998.000 4.151.000
Finanční aktiva
Poskytnuté úvěry/zápůjčky 1.995.000 0 150.000 1.989.000 4.134.000

 

Skupina Passerinvest:

Konsolidovaná aktiva Passerinvest přesáhla na konci minulého roku 20 miliard korun, z toho nemovitosti byly oceněny na necelých 12 milionů korun. Celková hodnota aktiv je však vyšší, protože firma účtuje podle českých účetních standardů, v rámci kterých je oceňování majetku velmi rigidní a nemovitosti se vykazují v pořizovací ceně a nejsou přeceňovány podle skutečné tržní hodnoty. Ta byla na konci roku 2021 vyčíslena na 16,8 miliardy korun.

Hlavní podnikatelskou činností společností je pronájem držených nemovitostí a služby s tím spojené. Tržby z těchto aktivit vynesly za první pololetí 2022 612 milionů korun a oproti stejnému období roku 2021 se i kvůli inflaci, proti které se firmy chrání inflačními doložkami, navýšily o 46 milionů. Nemovitosti si i přes hospodářský pokles v minulém roce stále udržují vysokou obsazenost, která byla k 31.12.2022 podle údajů z prospektu u většiny budov v rámci Brumlovky 100 %. Díky meziročně vyšším tržbám v prvním pololetí 2022 byl vyšší také provozní zisk, který se oproti první půlce 2021 navýšil o 30 mil. korun. Finanční zisk byl ale meziročně o více než 100 milionů nižší a celkový zisk před zdaněním dosáhl o 80 mil, přesto jde o slušný zisk 410 milionů korun. Firma si zároveň stále udržuje rozumnou míru konsolidovaného dluhu na aktivech (75 %)

Finanční údaje z konsolidované rozvahy:

Hodnoty v tis. Kč k 30.6.2022 k 31.12.2021 k 31.12.2020
AKTIVA
Aktiva celkem 20.079.155 19 265 399 19 316 924
Dlouhodobá aktiva 15.317.566 14 804 988 16 499 559
Dlouhodobá hmotná aktiva 12.682.171 12 846 209 14 883 820
Oběžná aktiva 4.445.768 4 095 262 2 299 567
Peněžní prostředky 3.672.834 3 565 211 1 905 924
PASIVA
Vlastní kapitál 4.757.425 4 405 018 5 494 940
Cizí zdroje 15.151.417 14 636 323 13 596 049
Dlouhodobé závazky 14.062.121 11 634 082 12 803 183
z toho vydané dluhopisy 2.632.400 2 633 600 2 000 000
z toho závazky k úvěrovým institucím 9.215.031 6 531 965 9 251 729
Krátkodobé závazky 1.087.291 3 000 236 790 459
z toho závazky k úvěrovým institucím 381 305 2 555 857 342 406

Finanční údaje z konsolidovaného výkazu zisku a ztráty:

Hodnoty v tis. Kč 1.1.2022-

30.6.2022

1.1.2021-

30.6.2021

1.1.2021-

31.12.2021

1.1.2020-

31.12.2020

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 611.960 565.920 1 091 053 1 186 805
Provozní výsledek hospodaření 195.295 164.858 273 372 345 737
Finanční výsledek hospodaření 214.890 324.91 273 896 -200 271
Výsledek hospodaření před zdaněním 410.185 489.769 547 268 145 466
Výsledek hospodaření za účetní období 336.148 475.786 513 128 119 915
Čistý obrat za účetní období 1.007.854 1.726.205 2 375 228 1 356 254

Finanční údaje z konsolidovaného cash flow statementu:

Hodnoty v tis. Kč 1.1.-30.6. 2022 1.1.-30.6. 2021 1.1.-31.12. 2021 1.1.-31.12. 2020
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 3.565.211 1.905.924 1.905.924 2.089.241
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 580.521 314.752 465.742 544.130
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -718.911 681.180 196.950 -574.631
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 246.013 -253.582 996.595 -152.816
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 107.623 742.350 1.659.287 -183.317
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 3.672.834 2.648.274 3.565.211 1.905.924

 

Projekty skupiny jsou financovány zejména zajištěnými seniorními bankovními úvěry v eurech, které poskytly Česká spořitelna, Unicredit Bank a skupina Raiffeisebank. Tyto úvěry tvoří většinu konsolidovaných závazků. Zde je jejich přehled k 28.02.2023 a pro úplnost také k 30.06.2022. Stejně jako dluhopisy jsou i úvěry jsou zajištěny a podřízeny finančním kovenantům.

Stav bankovních pohledávek k 28.2.2023 (v tis.):

Společnost Věřitel Kurz EUR CZK

splatnost do

1 roku

CZK splatnost do 5 let CZK splatnost nad 5 let
BBC 1 s.r.o. UniCredit Bank 23,495 133.147 3.128.289 120.718 482.822 2.524.749
BBC 2 s.r.o. Česká spořitelna 23,495 162.013 3.806.495 114.984 459.915 3.231.596
BBC 3 s.r.o. UniCredit Bank 23,495 115.500 2.713.673 105.728 422.910 2.185.035
Gamma Raiffeisen Landesbank Oberosterrich 23,495 48.415 1.137.510 1.137.510 0 0
Celkem 459.075 10.785.966 1.478.939 1.365.647 7.941.380

 

Stav bankovních pohledávek k 30.6.2022 (v tis.):

Společnost Věřitel Kurz EUR CZK

splatnost do

1 roku

CZK splatnost do 5 let CZK splatnost nad 5 let
BBC 1 s.r.o. UniCredit Bank 24,740 120.000 2.968.800 127.102 508.40 2.333.291
BBC 2 s.r.o. Česká spořitelna 24,740 149.012 3.686.569 142.873 571.494 2.972.202
BBC 3 s.r.o. UniCredit Bank 24,740 118.875 2.940.967 111.330 445.320 2.384.317
Celkem 387.887 9.596.336 381.305 1.525.221 7.689.810

 

 

Firma konsoliduje jen tu část majetku, která spadá pod projekt Brumlovka. Tyto nemovitosti již fungují a vydělávají řadu let. Zbytek společností, které jsou součástí koncernu Passerinvest, není do konsolidace zahrnut, protože jde o projekty v přípravě nebo ve výstavbě. Jedná se o projekty v okolí stanice metra Roztyly.

Přehled finančních údajů společností, které nepatří do konsolidované skupiny:

  Rezidence Arboretum, a.s. Hila Brumlovka, s.r.o. RPB II., a.s. Office Park Roztyly, a.s. Arboretum B3, a.s. Omega Brumlovka, a.s. Roztyly Plaza, a.s.
Typ projektu byty kanceláře + byty byty kanceláře byty kanceláře kanceláře
Stav projektu v přípravě v přípravě v přípravě v přípravě v přípravě v přípravě ve výstavbě
Aktiva Celkem 254.134 217.365 229.549 266.540 14.741 773.820 890.346
Vlastní kapitál -878 126.186 97.687 1.540 1.741 8.481 61.599
Provozní tržby 0 237 31.928 0 0 40.126 55
Výnosové úroky 423 0 1.083 471 0 0 783
Provozní náklady -1.641 -2.182 -15.737 -2.212 -207 -3.789 -6.806
Nákladové úroky 0 0 -8.291 0 0 5.942 0
Výsledek hospodaření -1.281 -1.945 5.925 -1.819 -207 14.423 -5.968

 

Závěr: 

Stejně jako minule platí, že dluhopisy skupiny Passerinvest patří k tomu nejlepšímu, co lze na našem trhu najít. Měly by být vzorem, kteří ostatní dluhopisoví emitenti následují – nabízí pochopitelný byznys, dlouhou historii, silnou ekonomiku i odpovídající výnos.