Bondshow: WOOD & Company SICAV

O skupině WOOD & Company jsme na Dluhopisáři psali naposledy zkraje letošního roku v analýze na pražský developerský projekt Rezidence Laurová, na kterém se podílí s developerem SATPO. Dnešní analyzovaný prospekt vydává fond WOOD & Company SICAV, jednající na účet svého podfondu WOOD & Company Office, který se specializuje na kancelářský development.

 

Tento podfond určený pro kvalifikované investory byl založen v květnu 2017 pod původním názvem WOOD & Company Czechoslovak High-Yield. Je zaměřený výhradně na prémiové kancelářské budovy, aktuálně v Praze a Bratislavě. Portfolio zahrnuje 10 nemovitostí: tři kancelářské budovy v Praze, šest budov v Bratislavě a jednu ve Varšavě v Polsku, kam fond expandoval v loňském roce. Celková pronajímatelná plocha těchto nemovitostí činí 218 tisíc m2. Jejich průměrná obsazenost odpovídá 93 %.

Podle prospektu měl fond k srpnu 2023 yield ve výši 7,37 %, který ukazuje, jaké hrubé výnosy dokáže daná nemovitost generovat z nájmu. Fond ročně tedy inkasuje nájem ze všech nemovitostí odpovídající 7,37 procentům aktuální hodnoty nemovitostí. Jedná se o jeden z nejvýnosnějších fondů v posledních letech. Od založení v roce 2017 dosahoval na průměrný roční výnos 11,35 % (daří se mu tak překonávat cílený roční výnos 8-10 %). Podfond má dvě třídy, korunovou a eurovou. K srpnu 2023 existovalo 95 milionů akcií eurové třídy a 15 milionů investičních akcií CZK třídy. Korunová třída měla za loňský rok výnos 14,3 %, eurová 10,2 %.

 

 

Organizační struktura:

Fond WOOD & Company SICAV vlastní nepřímo přes dvě lucemburské a jednu maltskou společnost Vladimír Jaroš, Lubomír Šoltýš a Jan Sýkora. Koncovými vlastníky fondu jsou tedy stejní pánové, kteří vlastní investiční skupinu WOOD Company. Ta je regulovaným obchodníkem ČNB na pražské burze a zde funguje jako administrátor. Dříve byla i v pozici obhospodařovatele fondu, ale od roku 2018 se fond spravuje sám.

Fond má v portfoliu deset nemovitostí a jak je vidět z organigramu, každou vlastní příslušná projektová společnost.

 

Portfolio:

Jak již bylo představeno a vyplývá i z názvu, podfond Office se zaměřuje čistě na kancelářské budovy. Těch měl k srpnu 2023 v portfoliu 10: 3 v Praze, 6 v Bratislavě a jednu ve Varšavě. Budovy si k prosinci 2022 pronajímalo 310 nájemců z řad různých firem nejčastěji z IT, telekomunikace a výroby. Přes 95 % nájemních smluv v portfoliu je díky inflačním doložkám každoročně navýšeno o inflaci.

Do budoucna zatím fond konkrétní akvizice v hledáčku nemá, obecně chce ale vyhledávat nemovitosti typově podobné existujícím budovám v portfoliu. Mělo by jít o projekty s konzervativním zadlužením nepřesahujícím 65 % LTV.

Složení portfolia (srpen 2023):

Název Akvizice Město Pronajímatelná plocha Obsazenost k 30.6.2023
Hadovka Office Park červen 2018 Praha 24 900 m2 96,86 %
The Greenline listopad 2019 17 500 m2 97,71 %
Green Point červen 2022 7 700 m2 43,29 %.
Westend Tower červen 2017 Bratislava 8 400 m2 95,78 %
Aupark Tower červen 2018 32.600 m2 97,57 %
Lakeside Park 01 červen 2018 26.000 m2 95,23 %
BBC 5 prosinec 2018 37.200 m2 88,53 %
BBC 1 & BBC 1 Plus: únor 2021 25.500 m2 85,88 %
Lakeside Park 02 srpen 2022 15.200 m2 100,00 %
Astrum Business Park červen 2022 Varšava 23.300 m2 100,00 %

Základní ekonomické ukazatele týkající se portfolia (prosinec 2022):

Hrubé tržní ocenění aktiv 467,00 mil. EUR
Čisté tržní ocenění aktiv 208,27 mil. EUR
Celková pronajímatelná plocha 218.300 m2
Čistý provozní zisk[1] 33,43 mil. EUR
Průměrná obsazenost 93,10 %
Počet nájemců 310
Yield[2] 7,37 %
WAULT[3] 4,13 let

 

 

Dluhopisy:

V závěru srpna vydal fond prospekt na pětiletý dluhopisový program na 1 miliardu korun. Dluhopisy nebudou zajištěné, prospekt ale obsahuje kovenant o ukazateli LTV (maximální míra zadlužení). Ukazatel vyjadřuje maximální podíl dluhů na hodnotě všech nemovitostí stanovenou na základě nejaktuálnějšího ocenění podle standardu RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors, jeden z nejrozšířenějších oceňovacích standardů na mezinárodní úrovni). V tomto případě je ukazatel nastaven na maximálně 70 %. Nemovitosti ve fondu jsou podle posledního známého posudku oceněny na 208 milionů EUR, což podle aktuálního kurzu z kraje září odpovídá částce cca 5 mld. korun. Fond se tedy může zadlužit až do výše 3,5 mld. korun. Výši ukazatele musí emitent vypočítat a zveřejnit (na svých webových stránkách) minimálně jednou do roka.

Nová emise:

Na program již vyšla první emise za 250 milionů korun s úrokem 8,2 procenta. Celkové náklady by neměly překročit 10 % jmenovité hodnoty. Jeden dluhopis bude stát 1 korunu, ale zájemce o investici jich musí upsat minimálně 10 tisíc, tedy investovat minimálně 10 tisíc korun. Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na burze. Dluhopisy mají mířit na kvalifikované investory i retail. Kupóny budou vypláceny 2x ročně, vždy k dubnu a říjnu. Veřejná nabídka poběží od 4. září 2023 do 30. srpna 2024. Dluhopisy se budou prodávat přes spřízněnou společnost WOOD & Company Financial Services.

  ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
1. CZ0003553927 5. října 2023 8,20 % 250 mil. Kč (lze navýšit až na 400 mil. Kč) 5. října 2027

Podfond dluhopisy vydává na refinancování stávající emise dluhopisů z roku 2018, ze které upsala 237,7 milionů korun s úrokem 5 % p.a. (ISIN CZ0003520348). Tato emise je splatná 20. listopadu 2023. Tato emise představovala jediné dluhopisové závazky podfondu k 31. prosinci 2022.

 

Ekonomika:

Na konci minulého roku měl fond majetek za 5,384 mld. korun, z toho v nemovitostech měl 2,598 miliardy. Celkem 5,022 miliard korun pocházelo od investorů do akcií, vlastní kapitál tedy činil přes 93 %. Z dluhopisů měla dluhy za 231 milionů pocházející ze zmíněné emise z roku 2018, která má být refinancována novými bondy. Za loňský rok dosáhla na čistý zisk ve výši 365 milionů korun, který tvořily hlavně přeceněním obchodních podílů v dceřiných společnostech (357 milionů). Zbytek tvořily kladné kurzové rozdíly. Protože jsou tyto výnosy pouze účetní a nejsou s nimi spojeny toky peněz, měla na konci roku záporné provozní cash flow ve výši 251 milionů korun. Záporné cash flow měla také z investiční činnost, kdy půjčila některým svým dceřiným společnostem (=investice do pohledávek). Naproti tomu získala 600 milionů z nově upsaných investičních akcií. Odprodat akcii naopak loni nemusela ani jednu. Finanční výkazy podfondu jsou vykazovány podle mezinárodních účetních standardů (IFRS).

Bilance:

v tis. Kč 2022 2021
AKTIVA
Aktiva celkem 5,384,431 4,602,714
Peníze a peněžní ekvivalenty 381,890 858,897
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty – dluhové cenné papíry 40,453 39,777
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty – majetkové cenné papíry 2,598,632 2,107,162
Pohledávky z půjček nebankovním subjektům 2,339,332 1,581,424
Ostatní finanční aktiva 18,872 12,467
Pohledávky z daně z příjmů 5,252 2,987
PASIVA
Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů 231,574 235,662
Ostatní finanční pasiva 130,393 315,235
Cizí zdroje celkem (bez čisté hodnoty aktiv náležejících podílníkům) 361,967 550,897
Čistá hodnota aktiv náležející držitelům investičních akcií 5,022,464 4,051,817

Výkaz zisku a ztráty:

v tis. Kč 2022 2021
Výnosy z úroků 108,592 74,972
Náklady na úroky -11,883 -11,865
Výnosy z dividend 37,519 0
Náklady na poplatky a provize -102,130 -83,542
Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 334,378 234,848
Správní náklady -509 -381
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 365,966 214,032
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 365,730 213,781

Výkaz peněžních toků:

v tis. Kč 2022 2021
Zisk před zdaněním 365,966 214,032
Čistý peněžní tok z provozní činnosti -251,793 199,050
Čistý peněžní tok použitý při investiční činnosti -814,168 -258,079
Čistý peněžní tok použitý k finanční činnosti 588,954 701,337
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období 858,897 216,589
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období 381,890 858,897
Čisté zvýšení / (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -477,007 642,308

 

 

 

Závěr:

Investoři do komerčních nemovitostí a věřitelé pomalu čelí nepříjemné otázce – pokud už lidé nebudou nakupovat v obchodních centrech nebo pracovat v kancelářích v takové míře, jako před pandemií, jak bezpečné byly tyto investice? Rostoucí úrokové sazby, vysoká inflace a bouřlivé ekonomické podmínky jsou známými nepřáteli investorů do komerčních nemovitostí. Tyto nemovitosti tak obvykle čelí cyklům, během kterých kupci čekají na oživení poptávky po pronájmu a snížení nákladů na půjčky. Cyklické poklesy jen zřídka vyvolávají výprodeje, pokud trh věří, že jsou majitelé nemovitostí schopni dál splácet své dluhy a hodnota investice tak zůstává vyšší než dluh, který ji financuje.

Tentokrát to ale může být jinak. Práce na dálku se pro řadu firem na světě stala standardem a města jako Londýn, Los Angeles nebo New York jsou přeplněné kancelářskými budovami, o které najednou není zájem. Pokud se tito nájemci nevrátí, může být pro investory nadcházející cyklus v mnoha ohledech náročnější, než byly ty předchozí. Zaměstnavatelům se začíná líbit, že pro nové zaměstnance nemusí pronajímat nová velká kancelářská centra. A s umělou inteligencí, která má potenciál nahradit velkou část kancelářských pozic, představuje do budoucna vlastnictví těchto budov zvýšené riziko.

Podle analýzy Savills z května 2023 byla cena evropských prime kancelářských nemovitostí nadhodnocena v průměru o 15 % proti fundamentu.[4] S tím roste i riziko defaultu. Bloomberg nazval evropský komerční trh tím nejproblematičtějším a nejméně odolným odkazujíc se přitom na studii společnosti Weil, Gotshal & Manges, která shromažďuje data téměř čtyř tisíc evropských akciovek. Na problémy trhu upozorňovala i ECB, která poukázala na „klesající tržní likviditu a cenové korekce, za kterými stojí zejména nejistý makroekonomický výhled a zpřísňování měnové politiky“.

V Evropě je nejvíce zasažen kancelářský trh ve Velké Británii a Německu. Největší problémy má ale trh Spojených států. Administrativní prostory, které v zemi tvoří asi čtvrtinu všech komerčních nemovitostí, se vyprazdňují a u prázdných budov klesá jejich hodnota až na polovinu původní ceny, kterou za ně jejich majitelé zaplatili. To představuje hrozbu pro banky, pro které tyto budovy slouží jako zástava úvěrů. A protože jsou nemovitostní fondy v USA zakládány formou takzvaných REITů, kde se s akciemi obchoduje na burze, propisují se tržní změny do ceny akcií těchto fondů okamžitě (na rozdíl od Česka, kde musí investoři čekat na znalecké ocenění majetku v rámci účetnictví, aby se pokles tržních cen propsal do ceny akcie nebo podílového listu). A trh reagoval okamžitě – burzovní ceny amerických REITů se k dubnu letošního roku propadly o 30 % oproti hodnotě NAV za předchozích 12 měsíců a některé i o polovinu.

Česko zatím cenovým poklesům především díky stále vysokému podílu domácích investorů odolává. A navzdory trendům jako home office nemají kanceláře problém ani s obsazeností. Sehnat nájemce do kanceláří je sice o něco složitější než dříve, obsazenost budov ale zatím stagnuje. V prvním čtvrtletí dokonce mezikvartálně vzrostla na 7,6 % a v druhém se propadla jen o tři desetiny na 7,3 %.

Za stagnaci obsazenosti může z velké části útlum výstavby. Developeři sice dokončují již rozestavěné budovy, ale v srpnu to byl už rok, co se v Praze začala stavět nějaká nová kancelářská budova. A během druhého čtvrtletí 2023 nebyla ani žádná dokončena.[5] Hlavním důvodem jsou zejména vysoké náklady spojené s výstavbou, způsobené vysokými cenami stavebních materiálů a vysokými úroky, které zdražují financování celého projektu. Nových provotřídních kanceláří je i kvůli pomalému povolování málo, a pokud někdo nabídne prostory v novostavbě, zájemce nakonec sežene.

Přesto developeři projekty připravené mají a pokud by našli zájemce, který by akceptoval vyšší nájem, stavět by začali. Nájem koneckonců roste i ve stávajících budovách. V době vysoké inflace majitelé důsledně využívají inflačních doložek, které jim dávají možnost bez zdlouhavého vyjednávání zvyšovat nájmy i u těch stávajících. Vzhledem k tomu, že chce většina pronajímatelů kanceláří nájemné v eurech, řídí se jeho výše podle inflace v eurozóně. Ta je naštěstí pro nájemce dlouhodobě nižší než česká. V srpnu činila míra inflace v eurozóně meziročně 5,3 procenta proti 10,2 procentům v Česku.  Vzhledem ke snižování volných kapacit a slabé výstavbě trvající už deset let může trh do budoucna čelit tlaku na růst nájemného. Některé společnosti mohou zároveň přehodnotit své potřeby a snažit se ušetřit náklady tím, že omezí využívanou kancelářskou plochu.

Celková velikost pražských kancelářských ploch zůstala na konci druhého letošního čtvrtletí na hodnotě 3,85 milionů metrů čtverečních a ve výstavě pak bylo dalších 143 600 m2 kancelářských ploch. Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně přejednání stávajících smluv) dosáhla v druhém čtvrtletí letošního roku velikosti necelých 150 tisíc m2, což představuje meziroční nárůst o 23 % a rovněž nárůst mezičtvrtletně o 10 %. Situace je tak v Česku zatím stabilní. Klid před bouří, nebo se nám drtivé cenové propady vyhnou?

Podfond Office má v Česku jen část portfolia a je tak závislý i na vývoji trhů v Bratislavě a v Polsku. Obecně se ale drží celý region střední a východní Evropy. Situace v Česku je navíc jiná i oproti finanční krizi v roce 2008, kdy dnes existuje mnohem více silných domácích finančních skupin, které mohou nahradit odliv zahraničního kapitálu.

Výsledky podfondu Office navíc patří k nejlepším realitním fondům na trhu. Mezi konkurencí je úspěšný je i druhý podfond tohoto samosprávného fondu zaměřený na retailové nemovitosti. A jak už bylo řečeno, česká inflace, na evropské poměry nadprůměrná, se pozitivně promítá do čistého provozního výnosu fondu, který se vlivem indexačních doložek v nájemních smlouvách meziročně zvýšil. Právě vyšší nájmy mohou fondům i dalším investorům pomoci uchránit výnosy v době, kdy hodnota jimi vlastněných budov klesá. Podle průzkum Savills jsou zároveň kancelářské nemovitosti spolu s logistickými nejméně ovlivněny růstem a výkyvy cen energií, jelikož výdaje na energie tvoří relativně malý podíl jejich celkových provozních nákladů.[6]

Otázka tedy zůstává, jestli české fondy komerčních nemovitostí čeká na konci roku bolestivé přeceňování hodnoty nemovitostí v účetnictví. Například obří skupina CPI českého self-made miliardáře Radovana Vítka, která je největším pronájemcem komerčních nemovitostí v Evropě, byla ke konci prvního pololetí nucena přecenit svá aktiva prudce dolů, celkem o 200 milionů eur. To jí za prvních šest měsíců 2023 vyneslo ztrátu ve výši skoro -50 milionů eur.

Podle nejnovější verze statutu z letošního června přeceňuje podfond Office svůj majetek čtyřikrát do roka, vždy na konci každého kvartálu. Poslední známá hodnota investiční akcie tak je k 30. červnu. Nemovitosti v portfoliu jsou oceňovány metodou RICS a hodnota těchto ocenění může být i šest měsíců stará a stále být použita pro oceňování nemovitostí. Valuace akcií k březnu a červnu, které pokračují v růstovém trendu, tak mohou pracovat s valuací nemovitostí k 31. prosinci minulého roku.

Fond má ale dobré ekonomické výsledky a není ani příliš zadlužený. Jde o jeden z nejvýnosnějších (a největších) nemovitostních fondů kvalifikovaných investorů u nás. Má relativně vysoký yield a od založení v roce 2017 dosahoval na průměrný roční výnos 11,35 %. Pokud jde o design emise, dluhopisům chybí jakékoliv záruky. Kovenant nabízí sice jen jeden, zato ten nejdůležitější, a to omezení zadluženosti. Zde si fond hranici nastavil na 70 % nikoliv celého majetku ale tržního ocenění nemovitostí. Dluhopisy refinancuje starší emisi. Nová emise se začala nabízet 4. září a má se upisovat rok. Na upsání dostatku prostředků, kterými by fond mohl tuto starší emisi refinancovat, si tak dal pouze něco přes dva měsíce, jelikož tato starší emise je splatná letos v listopadu.

 

 

 

 

 

 

[1] Čistý provozní zisk se rovná veškerým výnosům z nemovitosti (mínus nezbytné provozní náklady). Jedná se o údaj před zdaněním, úroky z půjček, kapitálové výdaje, odpisy a amortizace.

[2] V českém ekvivalentu „výnos“ resp. rentabilita daných nemovitostí, vypočítaná jako poměr čistého inkasovaného ročního nájmu a hodnoty takových nemovitostí, která ukazuje, jaké hrubé výnosy dokáže daná nemovitost generovat z nájmu.

[3] Z anglického „Weighted Average Unexpired Lease Term“ neboli „průměrná vážená doba do konce (vypršení platnosti) nájemních smluv“, přičemž platí, že čím déle tím lépe, protože o to jistější (dlouhodobější) má fond zajištěny / zasmluvněny příjmy z pronájmu.

[4] https://www.savills.co.uk/insight-and-opinion/savills-news/347182-0/london-leads-office-values-pricing-correction—new-savills-research-reveals

[5] https://www.hypoindex.cz/clanky/jiz-12-mesicu-nezacala-v-praze-vystavba-zadne-kancelarske-budovy/

[6] https://www.savills.cz/novinky-a-nazory/savills-novinky/346597/v%C3%BDkyvy-cen-energii-maji-nejmen%C5%A1i-dopad-na-kancela%C5%99ske-a-logisticke-nemovitosti

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *