Bondshow: Trigema

Trigema je česká investiční společnost, kterou v roce 1994 založil její jediný akcionář Marcel Soural (nar. 17. 04. 1965). Skupina se věnuje především developerské činnosti v Praze se zaměřením na výstavbu a prodej bytových domů. Její součástí je také stavební společnost Trigema Building, která patří mezi přední stavební firmy v České republice.

Hlavním zaměřením skupiny je rezidenční development, konkrétně činžovní domy. Za svou historii realizovala již 17 projektů zahrnující více než čtyři desítky bytových domů o 1 800 bytech. Více než 90 % prodaných bytů se nachází v Praze. Své projekty realizuje pod značku „Chytré bydlení“, které zájemcům o bydlení garantuje řadu výhod jako je například nejmodernější technologie a ekologičnost projektů. V současnosti nabízí k prodeji byty ve dvou projektech v Praze a jednom v Plzni. Do budoucna připravuje také projekt nájemního bydlení.

Kromě developmentu se Trigema věnuje i dalším investičním činnostem:

V rámci venture kapitálu provozuje webovou službu FlatZone. Jde o technologický startup, který prostřednictví analýzy dat mapuje celý tuzemský trh nemovitostmi. Na jednom místě sdružuje nabídky novostaveb z různých realitních portálů a uživatelům také poskytuje analytické informace o nemovitostním trhu v Praze, odhad ceny nemovitostí, tržní novinky apod.

Od roku 2007 působí skupina také v oblasti turistiky a cestovního ruchu, provozuje několik nemovitostí s volnočasovými a ubytovacími kapacitami. Investovala také do vědeckotechnického centra.

 

 

Organizační struktura:

Dluhopisy:

Dluhopisy skupiny vydává společnost Trigema Real Estate Finance a.s. Ta vydala prospekt na novou emisi ve výši 400 000 000 korun s možností navýšení na dvojnásobek této částky. Dluhopisy budou úročeny součtem pohyblivé referenční úrokové sazby 6M PRIBOR (která je k 24.2.2022 ve výši 4,84 %) a pevné úrokové sazby ve výši 2,30 % p.a.

Parametry emise:

ISIN: CZ0003537367
Úroková sazba: 6M PRIBOR + 2,3 % p.a.
Objem: 400 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 800 000 000 Kč)
Datum emise: 27. 01. 2022
Den konečné splatnosti dluhopisů je 27. 01. 2025

Podmínky emise vypracovala a dluhopisy prodává Československá obchodní banka (ČSOB), která rovněž zajišťuje funkci administrátora, agenta pro výpočty a kotačního agenta. Cenné papíry jsou zajištěny finanční zárukou Trigema Real Estate, mateřské společnosti realitní divize celé skupiny.

Jako kovenanty (povinnosti) si až do splacení bondů emitent a ručitel určily:

  • povinnost zdržet se zajištění budoucích dluhů (s výjimkou kapitálových účastí), pokud by v souhrnu přesáhly částku 10 milionů korun
  • zadluženost skupiny (podíl dluhů na majetku) nepřesáhne hodnotu 0,8[1]
  • zákaz uzavírání smluv a provádění transakcí jinak než za podmínek obvyklých v obchodním styku
  • zamezení výplaty dividend a jiných podílů na zisku ze strany ručitele
  • informační povinnosti o kontrole plnění výše uvedených povinností

 

Trigema vydala v minulosti již tři emise. V prosinci 2020 byla investorům ze strany emitenta dluhopisů řádně splacena první emise dluhopisů ve výši 450 milionů korun. Druhá emise za 500 milionů korun má splatnost v prosinci 2023. Ve třetí emisi vydala skupina čtyřleté dluhopisy za 250 milionů korun, které upsala v navýšeném objemu 300 milionů korun.[2] Tato emise má splatnost v lednu 2025.

Ekonomika:

V roce 2020 dosáhla skupina Trigema konsolidovaného obratu 1,8 miliardy korun, což znamená meziroční navýšení o 125 %. Podobně navýšila také zisk před zdaněním, který za rok 2020 činil 231,3 milionů korun. Tohoto výsledku dosáhla především díky dokončení a prodeji dvou rezidenčních developerských projektů a několika stavebním zakázkám externím investorům. Firma neuvádí, jakou si účtuje procentuální marži u nemovitostních projektů.

Konsolidovaná rozvaha celé skupiny Trigema (spadající pod Trigema a.s.):

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva 3 407 632 3 213 178
Dlouhodobý majetek 1 686 689 1 617 072
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 956 2 599
Dlouhodobý hmotný majetek 1 510 711 1 405 508
Dlouhodobý finanční majetek 131 556 126 556
Oběžná aktiva 1 647 815 1 534 266
Zásoby 912 280 1 143 884
Pohledávky 268 826 142 202
Dlouhodobé pohledávky 24 592 24 454
Krátkodobé pohledávky 244 234 117 748
Peněžní prostředky 466 709 248 180
Vlastní kapitál 1 215 740 1 030 450
Cizí zdroje 2 145 212 2 138 686
Závazky 2 072 774 2 124 217
Dlouhodobé závazky 1 313 906 1 186 700
Krátkodobé závazky 758 868 937 517

Konsolidovaná výsledovka celé skupiny Trigema (spadající pod Trigema a.s.):

Hodnoty v tis. Kč 2020 2019
Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 695 728 763 520
Obrat za účetní období 1 816 565 808 721
Výkonová spotřeba 1 132 653 627 980
Konsolidovaný provozní VH 267 933 177 690
Nákladové úroky 75 266 79 948
Konsolidovaný finanční VH −36 637 −80 655
Konsolidovaný VH před zdaněním 231 296 97 035

 

Konsolidovaná rozvaha segmentu developmentu a realitní činnosti (spadající pod Trigema Real Estate a.s.):

Hodnoty v tis. Kč 30. 6. 2021 31. 12. 2020
Aktiva 3 305 827 2 042 305
Dlouhodobý majetek 1 146 581 729 875
Dlouhodobý hmotný majetek 955 960 553 330
Oběžná aktiva 2 093 884 1 253 314
Zásoby 1 817 763 891 377
Pohledávky 47 531 102 895
Krátkodobé pohledávky 47 531 102 895
Peněžní prostředky 228 590 259 042
Vlastní kapitál 844 739 698 284
Cizí zdroje 2 455 591 1 337 666
Závazky 2 455 591 1 272 417
Dlouhodobé závazky 1 449 523 702 570
Krátkodobé závazky 1 006 068 569 847

Konsolidovaná výsledovka segmentu developmentu a realitní činnosti (spadající pod Trigema Real Estate a.s.):

Hodnoty v tis. Kč 1.1. – 30. 6. 2021 2020
Čistý obrat 190 029 129 542
Tržby z prodeje výrobků a služeb 187 557 25 316
Konsolidovaný provozní VH 54 598 43 208
Nákladové úroky 30 040 32 383
Konsolidovaný finanční VH -28 984 7 914
Konsolidovaný VH před zdaněním 25 614 51 122

 

Závěr:

Máme tu dluhopisovou emisi, která ukazuje, jak má vypadat firemní dluhopis. Je profesionálně připravená, má ošetřená rizika pro investory a nabízí adekvátní výnos. To vše u firmy, která má silnou ekonomiku a dlouhou historii. Posíláme pozdrav do ČSOB, která tuto emisi připravovala a odvedla tak skvělou práci.

 

[1] k 30. 6. 2021 činil tento ukazatel 0,74

[2] https://www.trigema.cz/media/589-investori-upsali-za-300-milionu-korun-nove-dluhopisy-trigemy/