Bondshow: SOLEK

SOLEK je mezinárodní energetický holding podnikatele Zdeňka Sobotky, který má počátky v roce 2010. Skupina na dluhopisech vyrostla a do dnešního dne si od veřejnosti vypůjčila několik miliard korun.

 

Čím se SOLEK zabývá?

Skupina SOLEK zajišťuje celý proces vzniku solárních elektráren, od hledání vhodného pozemku až po správu dokončené elektrárny.

První fází vzniku elektrárny je development, který zahrnuje výběr vhodné technologie, zajištění všech povolení a příprava projektové dokumentace v souladu s legislativou dané země. Před zahájením výstavby provádí podrobnou analýzu investičního záměru a jeho efektivity a posuzuje také vhodnost a dlouhodobou stabilitu místních podmínek.

Druhou činností je EPC (=Engineering, Procurement and Construction), která zahrnuje návrhy, nákup materiálu a konečně výstavbu elektráren. Výstavba zahrnuje zkušební provoz, uvedení do provozu a připojení k síti.

Nakonec přichází na řadu O&M (Operation and Maintenance), tedy správu elektrárny včetně údržeb a oprav.

Fáze vzniku solární elektrárny:

 

Projekty staví buď s cílem je vlastnit a generovat výnosy prodejem elektřiny, nebo s cílem najít po dokončení (nebo v průběhu developmentu) kupce a odprodat je (často třeba nějaké energetické společnosti nebo investičnímu fondu). Kromě vlastního developmentu staví rovněž projekty na zakázku třetím stranám, ať už z pozice generálního dodavatele, kdy provádí pouze činnosti v rámci EPC (u takových smluv nenese riziko developmentu a je zodpovědná pouze za fyzickou výstavbu, kde ale ručí za případné vady, kvůli kterým skládá bankovní záruku), nebo pro třetí strany zajišťuje i celý proces developmentu zahrnující i studie proveditelnosti, nákresy, stavební povolení atd. V minulosti stavěla třetím stranám elektrárny na klíč zejména v Rumunsku. Externě nabízí také opravy nebo provozování elektrárny (O&M). Nabízí také čištění solárních panelů, a to jak v rámci celkového provozu, tak jako samostatnou službu.

V některých případech může kromě vlastního developmentu nakupovat i dokončené elektrárny. Své portfolio koncipuje tak, aby dosáhla co nejvyšší míry diverzifikace výrobních kapacit. V developmentu se zaměřuje na země, které kombinuje přívětivé regulatorní prostředí a přírodní podmínky, tak aby tam development elektráren dával nejvyšší ekonomický smysl a provoz elektrárny byl co možná nejvíc ziskový. Ve svých začátcích se za účelem výběru cílové země rozhodovala mezi Chile a Japonskem. První nabízela skvělý osvit, druhá zase vysoké dotace. Nakonec zvítězila Chile.

Prvním zdrojem příjmů skupiny je tedy prodej elektřiny prostřednictvím provozování dokončených elektráren. Druhým zdrojem příjmů skupiny je prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. Ve chvíli dokončení stavby totiž razantně klesá riziko spojené s výstavbou solární elektrárny a tím vzniká vysoká marže.

Doposud byla strategie skupiny zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti plánuje, že vedle této obchodní strategie se více zaměří na development elektráren s cílem jejich následného začlenění do vlastního portfolia a provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny. Takto plánuje postupovat u solárních elektráren, které bude financovat za vypůjčené peníze od bank a investičního fondu BlackRock (viz část ekonomika).

Samotnou výstavbu projektů provádí v rámci skupiny česká společnost SOLEK Czech Services (a její zahraniční dcery), která elektrárny staví momentálně především v Chile.

 

Kde SOLEK působí?

K listopadu 2023 připojila skupina SOLEK solární elektrárny o celkovém výkonu 257 MW (v celkové hodnotě 360 milionů USD) a dalších 290 MW má ve výstavbě nebo v pokročilé fázi výstavby. Cílem společnosti je do roku 2027 dokončit 2 GW instalovaného výkonu.

Její elektrárny se nacházejí na dvou kontinentech v pěti zemích (Chile, ČR, Slovensko, Rumunsko a Kypr). Hlavní portfolio skupiny leží v Chile, kde nyní spravuje více než tři desítky fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě 231 megawattů. V Evropě je pak nejvíce aktivní zejména v Rumunsku (21,7 megawattů).

 

Prodej elektřiny:

Samotné výrobě a prodeji elektřiny se skupina v současnosti věnuje pouze v České republice a v Chile. V ČR vlastní tři menší střešní solární elektrárny o celkové kapacitě asi 60 kWp (0,6 MWp), které dokončila ještě v roce 2010, kdy vznikala. Na výkup elektřiny tu má uzavřenou smlouvu se společností Nano Energies. Jiná story je to v Chile, kde má soláry o výkonu 58 MWp. Tamní elektrárny SOLEKu prodávají elektřinu v rámci regulovaných (PMG či PMGD) režimů, dle kterých může (jako vlastník solárů s výkonem do 9 MW) prodávat do elektrizačního systému elektřinu za stabilní ceny.

 

Development:

Aktuálně má SOLEK v pokročilé fázi developmentu (ve výstavbě nebo těsně před jejím zahájením) soláry o celkovém výkonu 257 MWp. Do budoucna má ale plány mnohem větší: do roku 2027 chce v několika zemích postavit elektrárny o instalovaném výkonu dohromady 2 GW.

V Evropě plánuje největší expanzi na Kypru (400 MW). Dále v Maďarsku (300 MW), Řecku (700 MW), Francii (700 MW) a Španělsku (500 MW). V Česku, do kterého se holding vrátil v minulém roce, plánuje výstavbu solárních elektráren s instalovaným výkonem v nižších stovkách MWp.

Mimo evropský kontinent chce dál expandovat v Chile (700 MW) a do seznamu zemí plánuje zařadit také Kolumbii (400 MW).

 

Fond kvalifikovaných investorů:

V roce 2019 založila skupina fond kvalifikovaných investorů MW Investiční fond SICAV, který investuje výhradně do elektráren postavených skupinou SOLEK. Fond dosud do skupiny investoval hlavně formou půjček, do budoucna by ale měl skupovat část jejího portfolia.

Podle výroční zprávy vlastnil fond na konci minulého roku zápůjčky za společností SOLEK Latam holding SPA v hodnotě 1,47 mld. korun. Dalších 240 milionů korun měl uloženo v majetkových podílech na několika společnostech provozujících fotovoltaické elektrárny skupiny SOLEK. Zbylých 45 milionů korun měl fond na bankovních účtech.

Skupina SOLEK se ve fondu v dubnu 2020 zbavila zakladatelských akcií, které převedla mimo skupinu SOLEK. Zakladatelské akcie získala společnost MW renewables a.s., kterou z 95 % vlastní Jaroslav Kříž (nar. srpen 1973).

Skupina SOLEK vlastní 292 milionů investičních akcií tohoto fondu, které měly na konci minulého roku hodnotu 404 milionů korun. Celková čistá aktiva připadajícími na držitele investičních akcií tohoto fondu činila k 31.12.2022 celkem 1,764 milionů korun. Skupina SOLEK tak vlastnila necelou čtvrtinu všech vydaných investičních akcií fondu. Část těchto akcií je zastavena ve prospěch nespřízněné firmy v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy (viz ekonomika).

 

Co chystá SOLEK do budoucna?

Do budoucna SOLEK plánuje rozvinout svou činnost do dalších segmentů obnovitelné energetiky, zejména na poli energetického využívání větru, či v otázce ukládání energie do velkokapacitních baterií či v oblasti ukládání energie vyrobené solárními elektrárnami do vodíkových úložišť.

 

Organizační struktura 2023:

SOLEK se organizačně dělí na dvě části:

  • provozní část, která v sobě zahrnuje společnosti zajišťující provozní a servisní činnosti
  • část spravující majetek, tedy SPV společnosti vlastnící a provozující jednotlivé elektrárny

Samotná mateřská společnost SOLEK HOLDING SE (emitent dluhopisů) funguje v rámci obchodního modelu skupiny tak, že poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem a inkasuje za to úroky a výnosy ze zisku. SOLEK Czech Services (ručitel) je pak servisní společnost, která funguje jako zhotovitel stavebních elektráren (včetně jejích dcer).

 

 

 

Chcete znát veškeré detaily o této firmě? Vyzkoušejte prémiový obsah.

Závěr:

SOLEK si za třináct let působení vybudoval v oblasti developmentu solárních elektráren nezpochybnitelné know-how, kterého si všímají i vlivní institucionální investoři ze zahraničí včetně největší investiční společnosti na světě BlackRock. Do karet jí hrají energetické trendy, které obnovitelným zdrojům každoročně přejí více a více.

Společnost se dlouhodobě potýkala s negativní ekonomikou související s developerským cyklem, který je v této oblasti tří až pětiletý. Do zelených čísel se její byznys začal překlápět v posledních dvou letech, přestože v prvním pololetí 2023 se kvůli zvýšeným investicím do vlastních elektráren vrátila do ztráty. Obrat skupiny vykazuje dlouhodobý růst: mezi lety 2020 a 2022 se obrat povedlo téměř ztrojnásobit. Vzhledem k rychlému růstu a nákladným investicím do expanze je ovšem skupina dlouhodobě nucena udržovat vysokou míru zadluženosti. Za svou historii si vyzkoušela celou řadu forem sběru kapitálu – od dluhopisů a bankovních úvěrů, přes investiční fond a směnky od fyzických osob až po půjčky od velkých institucionálních investorů. Podstatná část majetku je kvůli tomu zatížena zástavou.

Co se týče konstrukce samotných dluhopisů, jejich kvalita v posledních dvou dluhopisových programech je na poměry českého trhu dobrá. Firma nabízí historii, zajištění i ošetření rizik a informačních povinností. Co však rozhodně neoslní, je ekonomický fundament.