Bondshow: ČSNF

ČSNF je nemovitostní fond, který je obhospodařován investiční společnost AVANT. Fond vznikl 30. října 2017 a jeho zakladatelem a majitelem je Daniel Římal. Orientuje se na přímé či nepřímé investice do nemovitostí a vlastní development se zaměřením na rodinné a bytové domy.

Fond nabízí dva produkty. Prioritní investiční akcie (PIA) nabízí při vstupní investici do 10 mil. korun s očekávaným ročním výnosem 6-7,1 % a garancí minimálního ročního výnosu 6 %, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. U prémiových investičních akcií (PRIA), které fond nabízí od vstupní investice 10 mil. korun, se plánovaný roční výnos posouvá na 6,7-8,2 % s garancí minimálního ročního výnosu 6,7 %. Výnosy jsou garantovány prostřednictvím redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (VIA) ve prospěch držitelů prioritních a prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Veškerá ztráta je tak primárně hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií, kterými jsou zakladatelé fondu. Ostatní akcionáři tak mají na ztrátě fondu až sekundární podíl a na zisku naopak podíl přednostní. Garanci výnosu posoudila poradenská společnost Ernst & Young. Horizont investice jsou čtyři roky. Při držení akcií alespoň tři roky fond neúčtuje investorům žádné výstupní poplatky a investoři jsou osvobozeny od daně z příjmu. K listopadu 2021 činila hodnota prioritní investiční akcie 1,1577, od doby prvního úpisu před 25 měsíci se tak akcie zhodnotily o 15,77 %.

Fond svou aktivitu zahájil v březnu 2019 akvizicí prvních developerských projektů do svého majetku. Pro vyšší diverzifikaci volí strategii investování do více, byť menších projektů do cca 100 milionů korun.[1] Ve většině případů se tak jedná o výstavbu rodinných domů či jednotlivých bytových domů, případně jejich rekonstrukce. Na rozdíl od Prahy investuje do menších měst, kde je nižší konkurence investorů a kde trvá kratší dobu získat stavební povolení. Podle vlastních slov má společnost v současnosti dostatek developerských projektů pro období následujících tří let.

Organizační struktura:

 

Dluhopisy:

 1. února 2022 vydala ČSNF SICAV a.s. prospekt na svůj první dluhopisový program na jednu miliardu korun. V něm nabízí nezajištěné dluhopisy, zavázala se ale k mnoha omezením:
 • k budoucím dluhům nezřídí zajištění
 • ukazatel LTV nepřekročí hodnotu 80 %
 • poměr hodnoty všech VIA vůči nesplaceným dluhopisům musí činit alespoň 25 %
 • poměr VIA vůči PIA musí činit alespoň 25 %
 • společnost nepodnikne žádné platby na úhradu dluhů podřízených dluhopisům anebo výplaty podílů na zisku (s výjimkou výplat konečnému vlastníkovi do výše 10 mil. korun nebo v jakékoliv výši pokud ukazatel LTV nepřekročí hodnotu 70 %)
 • prostředky z emisí využije účelově (pouze na refinancování stávajících dluhů nebo akvizice nemovitostních společností a max. 10 % prostředků pak také na provozní výdaje)
 • minimální hodnota všech upsaných VIA musí činit min. 20 mil. korun
 • průběžné oceňování (na konci účetních období zajistí nezávislé ocenění nemovitostí a majetkových účastí)
 • společnost k nemovitostem zřídí pojištění zahrnující krytí veškerých rizik spojených s nemovitostmi
 • zákaz změny kontroly nad mateřskou firmou
 • zákaz přeměny společnosti s negativním dopadem
 • transakce možné pouze za podmínek obvyklých v obchodním styku
 • nabývání pouze těch pozemků s územním plánem povolujícím rezidenční výstavbu

Činnost manažer a administrátora zajišťuje společnost CYRRUS. 1. března vyšla první a zatím jediná emise:

CZ0003538258, kupón 6,8 %, 100 000 000 Kč, splatné 2026 (4 roky)

Minulé dluhopisy:

V minulosti vydala skupina ještě tři podlimitní emise (bez prospektu) v celkové hodnotě 100 mil. korun se sazbou mezi 6-7 % splatné v letech 2023-25.

Ekonomika

Majetek fondu dosahuje 642 milionů korun, z toho vlastní kapitál byl k 30. listopadu 2021 577 mil. korun. Na konci roku 2020 vlastnila mateřská společnost a emitent dluhopisů ČSNF SICAV a.s. aktiva za 306 mil. korun (z toho vlastní kapitál 230 mil. korun).

K dnešnímu dni realizovala společnost celkem čtrnáct nemovitostních projektů, a to formou nepřímých investic do nemovitostních společností. Většinu těchto projektů získala v loňském a předloňském roce. Pět z těchto projektů bylo již prodáno, z toho čtyři před dokončením formou rezervační smlouvy se zálohou.

Datum prodeje nemovitostí nebylo upřesněno, společnosti ze skupiny, které je vlastní, ale mají zveřejněny finanční výkazy do roku 2020 a prodej dosavadních nemovitostí v nich není zohledněn. Podle údajů z prospektu byly tyto nemovitosti prodány s celkovým ziskem cca 95 milionů. Zbylé projekty jsou v různých fázích příprav, přičemž budoucí zisk z těchto projektů společnost odhaduje na cca 620 mil. korun.

Pokud jde o likviditu, k 30. září 2021 měla firma na účtu peněžní prostředky ve výši 40,1 mil. korun a vlastnila krátkodobé pohledávky za 11 tis. korun. V téže době měla přijatý krátkodobý úvěr ve výši 5,1 mil. korun, krátkodobé závazky z obchodního styku za 318 tis. korun, závazky z odkupu investičních akcií v objemu 1,1 mil. korun a závazky z upsání investičních akcií v objemu 51,6 mil. korun.

Finanční údaje ČSNF SICAV a.s. z mezitimní účetní závěrky k 30. 6. 2021:

Hodnoty v tis. Kč 30. 6. 2021 30. 6. 2020
Aktiva celkem 396 865 113 966
Účasti s rozhodujícím vlivem 249 017 92 386
Pohledávky za nebankovními subjekty 84 666 18 655
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 63 170 2 905
VH z běžné činnosti před zdaněním -656 -692

Finanční údaje ČSNF SICAV a.s. za roky 2019/2020:

Hodnoty v tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019
Aktiva celkem 306 336 104 378
Dlouhodobá aktiva 260 281 92 186
Krátkodobá aktiva 46 055 11 454
Peníze a peněžní ekvivalenty 44 773 738
Vlastní kapitál 230 685 71 274
Závazky 75 651 33 104
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 75 651 33 104

Finanční údaje ČSNF SICAV a.s. za roky 2019/2020:

Hodnoty v tis. Kč 2020 2019
VH za před zdaněním -1 533 -1 677
VH za po zdanění -1 533 -1 677
Celkový výsledek za období -1 533 -1 677

Finanční výsledky ostatních významných společností skupiny:

Firma: 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
BD Dobrovského 706/21 s.r.o. Tržby: 0
Výsledek hospodaření: -3
Aktiva: 16 700
Bytový dům Lazecká s.r.o. Tržby: 0
Výsledek hospodaření: 0
Aktiva: 2 977
DOMY SIBŘINA s.r.o. Tržby: 0
Výsledek hospodaření: -14
Aktiva: 13 015
STARK DEVELOPMENT s.r.o. Tržby: 0
Výsledek hospodaření: -154
Aktiva: 75 561
Bernalda s.r.o. Tržby: 0
Výsledek hospodaření: -29
Aktiva: 20 379
Favala s.r.o. Tržby: 0
Výsledek hospodaření: 0
Aktiva: 16 251
Venarotta s.r.o. Tržby: 0
Výsledek hospodaření: 0
Aktiva: 35 001

K dnešnímu datu čerpá celá skupina úvěry za cca 73 mil. korun.

 

Závěr:

Po delší době byl na trh uveden dluhopis, u kterého se firma zamyslela nad ošetřením rizik. To je nadprůměrné a dává tak firmě jasné mantinely, kde se může pohybovat. To vede k nižšímu riziku pro investora. Potěší i konstrukce, kdy entitou vydávající dluhopis je fond. Zde jsou procesy a možnosti jak nakládat se svěřenými penězi přece jen dosti svázány regulatorními požadavky, na rozdíl od běžných obchodních společností.

Do budoucna to tak chce nabídnout jen vyšší výnos pro investory, protože v realitě dnešního trhu, kde pětiletý státní dluhopis nese kolem 4.5 % je nabízených 6.8 % nízká hodnota. V poměru výnos/riziko se i tak jedná o nadprůměrnou nabídku našeho trhu.

 

 

[1] https://benative.hn.cz/c1-66832740-budoucnost-vidime-v-mensich-rezidencnich-projektech-do-sta-milionu-korun